Förankring

Anger förankringsalternativ för det markerade objektet.

Så här använder du det här kommandot...

Meny Format - Förankring

Öppna verktygsraden Formulärutkast, klicka

Symbol

Byt förankring


Gör att du kan växla mellan förankringsalternativ.

Vid sidan

Förankrar det markerade objektet till den aktuella sidan.