Indrag och avstånd

Anger alternativ för indrag och avstånd för stycket.

Symbolen Info

Om du vill ändra de måttenheter som används i dialogrutan väljer du – LibreOffice Writer – Allmänt och markerar en ny måttenhet i området Inställningar.


Så här använder du det här kommandot...

Menyn Format - Stycke... - fliken Indrag och avstånd

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Indents & Spacing tab


Indrag

Ange hur mycket utrymme som ska lämnas mellan stycket och höger respektive vänster sidmarginal.

Före text

Ange hur stort styckeindraget ska vara från sidmarginalen. Om du vill att stycket ska sträcka sig in över sidmarginalen anger du ett negativt värde. I vänster-till-höger-språk dras styckets vänstra kant in i förhållande till vänster sidmarginal. I höger-till-vänster-språk dras styckets högra kant in i förhållande till höger sidmarginal.

Efter text

Ange hur stort styckeindraget från sidmarginalen ska vara. Om du vill att stycket ska sträcka sig in över sidmarginalen anger du ett negativt värde. I vänster-till-höger-språk dras styckets högra kant in i förhållande till höger sidmarginal. I höger-till-vänster-språk dras styckets vänstra kant in i förhållande till vänster sidmarginal.

Första raden

Den första raden i ett stycke får ett indrag (vars längd du anger). Om du vill ha ett hängande indrag anger du ett positivt värde för "Före text" och ett negativt värde för "Första raden". Om du vill att första raden i numrerade stycken eller i stycken med punktlistor ska få ett indrag väljer du "Format - Punktuppställningstecken - Position" .

Avstånd

Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan de markerade styckena.

Över stycke

Ange hur mycket utrymme som ska finnas ovanför det/de markerade stycket/styckena.

Under stycke

Ange hur mycket utrymme som ska finnas under det/de markerade stycket/styckena.

Lägg inte till avstånd mellan stycken med samma formatmall.

Gör att avstånd före eller efter ett stycke inte läggs till ifall föregående eller efterföljande stycke har samma styckeformatmall.

Radavstånd

Ange hur mycket utrymme som ska finnas mellan textrader i ett stycke.

Enkelt

Tilldelar enkelt radavstånd i det aktuella stycket. Detta är standardinställningen.

1,5 rader

Bestämmer radavståndet till 1,5 rad.

Dubbelt

Bestämmer radavståndet till två rader.

Proportionellt

Markera det här alternativet och ange ett procenttal i rutan, där 100 % motsvarar enkelt radavstånd.

Minst

Bestämmer minsta tillåtna radavstånd till det värde som du anger i rutan.

Symbolen Tips

Om du använder olika teckenstorlekar inom ett stycke anpassar LibreOffice radavståndet automatiskt till den största teckenstorleken. Om du hellre vill ha samma avstånd för alla rader kan du ange ett värde för alternativet Minst som är tillräckligt stort för den största teckenstorleken som används.


Eget radavstånd

Bestämmer höjden på det vertikala mellanrummet som infogas mellan två rader.

om

Ange det värde som ska användas för radavstånd.

Förhandsgranskningsfält

Visar en förhandsgranskning av den aktuella markeringen.