Lista med reguljära uttryck

Teckenattribut

Effekt/användning

Valfritt tecken

Representerar det angivna tecknet om inget annat anges.

.

Motsvarar valfritt tecken förutom radbrytningstecken eller styckebrytningstecken. Sökuttrycket "sk.tt" matchar till exempel både "skatt" och "skett".

^

Matchar endast söktermen om den förekommer i början av ett stycke. Speciella objekt som till exempel tomma fält eller teckenförankrade ramar i början av ett stycke ignoreras. Exempel: "^Peter".

$

Matchar endast söktermen om den förekommer i slutet av ett stycke. Speciella objekt som till exempel tomma fält eller teckenförankrade ramar i slutet av ett stycke ignoreras. Exempel: "Peter$".

$ för sig själv matchar slutet av ett stycke. På så sätt är det möjligt att söka och ersätta styckebrytningar.

*

Söker efter inga eller flera av tecknen framför "*". Sökuttrycket "Ab*c" matchar "Ac", "Abc", "Abbc", "Abbbc", och så vidare.

+

Söker efter ett eller flera av tecknen framför "+". Om du skriver "AX.+4" hittar du "AXx4" men inte "AX4".

Den längsta möjliga sträng som matchar det här sökmönstret i ett stycke hittas alltid. Om stycket innehåller strängen "AX 4 AX4" markeras hela textstycket.

?

Söker efter inga eller ett av tecknen framför "?". Exempel: Om du skriver "Text?" hittar du "Text" och "Texta", och om du skriver "x(ab|c)?y" hittar du "xy", "xaby" eller "xcy".

\

Sökningen tolkar specialtecknet som följer efter "\" som ett vanligt tecken och inte som ett reguljärt uttryck (förutom kombinationerna \n, \t, \> och \<). Om du till exempel skriver "tre\." hittar du "tre.", men inte "treor" eller "trevlig".

\n

Represents a line break that was inserted with the Shift+Enter key combination. To change a line break into a paragraph break, enter \n in the Find and Replace boxes, and then perform a search and replace.

\n in the Find text box stands for a line break that was inserted with the Shift+Enter key combination.

\n in the Replace text box stands for a paragraph break that can be entered with the Enter or Return key.

\t

Represents a tab. You can also use this expression in the Replace box.

\b

Matchar en ordgräns. Till exampel, "\bbok" finds "bokmärke" men inte "notbok" medan "bok\b" hittar "notbok" men inte "bokmärke". Det fristående ordet "bok" hittas i båda sökningarna.

^$

Söker efter ett tomt stycke.

^.

Söker efter det första tecknet i ett stycke.

& eller $0

Adds the string that was found by the search criteria in the Find box to the term in the Replace box when you make a replacement.

For example, if you enter "window" in the Find box and "&frame" in the Replace box, the word "window" is replaced with "windowframe".

You can also enter an "&" in the Replace box to modify the Attributes or the Format of the string found by the search criteria.

[abc123]

Motsvarar ett av de tecken som visas inom parentes.

[a-e]

Motsvarar valfritt tecken mellan a och e, inklusive första och sista tecknet.

Tecknen ordnas efter sina kodtal.

[a-eh-x]

Motsvarar ett tecken mellan a och e eller mellan h och x.

[^a-s]

Motsvarar valfritt tecken som inte är mellan a och s.

\uXXXX

\UXXXXXXXX

Motsvarar ett tecken baserat på dess fyrsiffriga hexadecimal Unicode-kod (XXXX).

För ovanligare tecken så finns en separat variant med stort U och åtta hexadecimala tal (XXXXXXXX).

Koden för ett visst specialtecken beror på vilket teckensnitt som används. Du kan visa koderna genom att välja Infoga - Specialtecken.

|

Matchar de uttryck som förekommer före "|" och de uttryck som förekommer efter "|". Sökuttrycket "ett|två" matchar till exempel "ett" och "två".

{2}

Definierar det antal gånger som tecknet före klammern förekommer. Exempelvis sökuttrycket "skal{2}" matchar och markerar "skall".

{1,2}

Definierar det minsta och största antalet gånger som tecknet före klammern kan förekomma. Exempelvis sökuttrycket "skal{1,2}" matchar och markerar "skall" och "skalda".

{1,}

Definierar det minsta antalet gånger som tecknet före klammern kan förekomma. Sökuttrycket "tre{2,}" matchar till exempel "tree", "treee" och "treeeee".

( )

In the Find box:

Definierar tecknen inom parenteserna som en referens. Du kan sedan referera till den första referensen i uttrycket med "\1", till den andra referensen med "\2", och så vidare.

Om texten till exempel innehåller siffrorna 13487889 och sökuttrycket är (8)7\1\1 matchas "8788".

Du kan också använda () om du vill gruppera termer, till exempel "a(bc)?d" hittar "ad" eller "abcd".

In the Replace box:

Använd $ (dollar) istället för \ (omvänt snedstreck) för att ersätta referenser. Använd $0 för att ersätta hela den hittade strängen.

[:alpha:]

Represents an alphabetic character. Use [:alpha:]+ to find one or more of them.

[:digit:]

Represents a decimal digit. Use [:digit:]+ to find one or more of them.

[:alnum:]

Motsvarar ett alfanumeriskt tecken ([:alpha:] och [:digit:]).

[:space:]

Representerar mellanslagstecken (men inte andra mellanrumstecken).

[:print:]

Motsvarar ett utskrivbart tecken.

[:cntrl:]

Motsvarar ett kontrolltecken.

[:lower:]

Motsvarar ett gement tecken om Exakt har markerats under Alternativ.

[:upper:]

Motsvarar ett versalt tecken om Exakt har markerats under Alternativ.


Exempel

e([:digit:])? -- hittar 'e' följt av ingen eller en siffra. Observera att alla namngivna klasser som exempelvis [:digit:] måste omslutas av en parentes.

^([:digit:])$ -- hittar rader eller celler med exakt en siffra.

Du kan kombinera söktermer om du vill göra mer komplexa sökningar.

Så här hittar du tresiffriga tal i ett stycke

^[:digit:]{3}$

^ innebär att matchen måste finnas i början av stycket,

[:digit:] matchar valfritt decimaltecken,

{3} innebär att det måste finnas exakt tre kopior av "tal",

$ innebär att matchen måste avsluta ett stycke.