Allmän ordlista

För att det ska bli lättare för dig att komma igång med LibreOffice, innehåller den här ordlistan förklaringar av de viktigaste facktermerna som du kommer att stöta på.

Använd ordlistan för att slå upp termer som du inte känner igen i LibreOffice-programmen.

ASCII

Förkortning av American Standard Code for Information Interchange. ASCII är en teckenuppsättning för tecken i persondatorer. Den består av 128 tecken med bokstäver, siffror, specialtecken och skiljetecken. Den utvidgade ASCII-uppsättningen består av 256 tecken. Till varje tecken hör ett entydigt nummer som man kallar ASCII-kod.

På HTML-sidor bör bara tecken från den 7-bitarskodade ASCII-uppsättningen finnas. För andra tecken, som t.ex. å, ä, ö, används omskrivningar. Litet "ä" skrivs alltså som "<ä>". Exportfiltret i LibreOffice utför sådana omvandlingar automatiskt.

Bézier-objekt

Bézierkurvan utvecklades av den franske matematikern Pierre Bézier och är en matematiskt definierad kurva som används i tvådimensionella grafiska program. Kurvan definieras av fyra punkter: startpunkten, slutpunkten och två mittpunkter. Du kan ändra Bézierobjekt genom att flytta de här punkterna med musen.

DDE

DDE står för "Dynamic Data Exchange" och är en föregångare till OLE, som står för "Object Linking and Embedding". Med DDE blir objekt länkade genom filreferenser, men inte inbäddade

Du kan skapa en DDE-länk med följande procedur: Markera celler från en LibreOffice Calc-tabell, kopiera dem till urklipp, växla till en annan tabell och välj Redigera - Klistra in innehåll. Du kan infoga innehållet som en DDE-länk genom att välja alternativet DDE-länk. När du aktiverar en länk läses det infogade cellområdet från sin ursprungliga fil.

Direkta och indirekta formateringar

If you format a document without Styles, it is referred to as "direct" formatting. This means modifying text or other objects, such as frames or tables, by applying various attributes directly. The format applies only to the selected area and all changes must be made separately. Styles, on the other hand, are not applied to the text directly, but rather are defined in the Styles window and then applied. One advantage is that when you change a Style, all parts of the document to which that Style is assigned are modified at the same time.

Du kan ta bort direktformatering från dokumentet genom att markera hela texten med snabbkommandot +A och sedan välja Format - Radera direktformatering.

Formatering

Med formatering menas den visuella textlayout som görs i ett ordbehandlings- eller DTP-program. I formateringen omfattas pappersformat, sidmarginaler, teckensnitt och teckensnittseffekter samt indrag och avstånd. Du kan formatera text direkt eller med de formatmallar som ingår i LibreOffice.

Förankra

Some windows in LibreOffice, for example the Styles window and the Navigator, are "dockable" windows. You can move these windows, re-size them or dock them to an edge. On each edge you can dock several windows on top of, or alongside each other; then, by moving the border lines, you can change the relative proportions of the windows.

To undock and re-dock, holding down the key, double-click a vacant area in the window. In the Styles window, you can also double-click a gray part of the window next to the icons, while you hold down the key.

Förankra (AutoHide)

Vid alla fönsterkanter där ett annat fönster är förankrat visas en knapp som du kan använda för att visa, dölja och fixera fönstret.

IME

IME står för Input Method Editor. Det är ett program där användaren kan skriva komplexa tecken från icke-västliga teckenuppsättningar med ett vanligt tangentbord.

JDBC

Du kan använda API:t Java Database Connectivity (JDBC) för att ansluta till en databas från LibreOffice. Drivrutinerna till JDBC är skrivna i programmeringsspråket Java och är plattformsoberoende.

Kerning

Kerning är en engelsk beteckning för att minska eller öka avståndet mellan bokstavspar, t.ex. mellan V och a. På så sätt uppnår man en optisk utjämning av teckenbilden.

Kerningtabeller innehåller information om vilka bokstavspar som behöver mer utrymme. Tabellerna ingår vanligen i definitionen av ett teckensnitt.

Komplex Textlayout (CTL)

Språk med komplexa skript kan ha några eller flera av följande kännetecken:

För närvarande stöder LibreOffice hindi, thai, hebreiska och arabiska som CTL-språk.

Enable CTL support using - Language Settings - Languages.

Länk

Kommandot Länkar finns på Redigera-menyn. Kommandot kan bara aktiveras om det aktuella dokumentet innehåller minst en länk. När du t.ex. infogar ett grafiskt objekt, kan du antingen kopiera det direkt till dokumentet eller infoga det som en länk.

När ett objekt infogas direkt i ett dokument, ökar dokumentets storlek med (minst) objektets storlek. Du kan spara dokumentet och öppna det på en annan dator, och det infogade objektet finns fortfarande på sin plats.

Om du infogar objektet som länk, skapas bara en referens till filnamnet. Dokumentets filstorlek ökar bara med det utrymme som länken upptar. Men om du öppnar dokumentet på en annan dator, måste den länkade filen finnas på exakt den adress som referensen anger för att objektet ska kunna visas.

Använd Redigera - Länkar om du vill se vilka filer som är infogade som länkar. Länkarna kan tas bort om så önskas. Det innebär att länken bryts och objektet infogas direkt.

ODBC

ODBC (Open Database Connectivity) är ett standardprotokoll med vilket program kan få åtkomst till databassystem. Det språk som används i sökningarna är SQL (Structured Query Language). I LibreOffice kan du för varje databas bestämma om sökningar ska göras med SQL-kommandon. Du kan också använda den interaktiva hjälpen och definiera sökningen med några musklickningar varefter den översätts automatiskt till SQL av LibreOffice.

OLE

OLE-objekt (Object Linking and Embedding) kan länkas till ett måldokument eller bäddas in i dokumentet. Om du bäddar in objektet skapas en kopia av objektet och information om källprogrammet i måldokumentet. Om du vill redigera objektet aktiverar du källprogrammet genom att dubbelklicka på objektet.

Objekt

Ett objekt är ett element på bildskärmen som innehåller information. Det kan t.ex. röra sig om användningsdata som text eller grafik.

Objekt är självständiga och påverkar inte varandra. Det finns särskilda kommandon för varje objekt som innehåller data. Ett grafikobjekt förses t.ex. med kommandon för bildredigering och en tabell med kommandon för beräkning.

OpenGL

OpenGL är ett språk för 3D-grafik som är utvecklat av SGI (Silicon Graphics Inc). Det finns två vanliga varianter av språket: Microsoft OpenGL, som är utvecklat för att användas med Windows NT, och Cosmo OpenGL som tillverkas av SGI. Det senare är ett oberoende grafikspråk för alla plattformar och alla typer av datorer, som t.o.m. går att använda på datorer som saknar särskild maskinvara för 3D-grafik.

PNG

PNG (Portable Network Graphics) är ett grafikfilformat. PNG-filer komprimeras med den komprimeringsfaktor du väljer och utan att data går förlorade, till skillnad från JPG-formatet.

Primärnyckel

En primärnyckel fungerar som unik identifierare för databasfält. Unik identifiering av databasfält används i relationsdatabaser för att komma åt data i andra tabeller. Om en annan tabell refererar till en primärnyckel kallas den sekundärnyckel.

I LibreOffice definierar du primärnycklar i utkastvyn av en tabell genom att välja motsvarande kommando för det markerade fältet på snabbmenyn till ett radhuvud.

RTF

RTF (Rich Text Format) är ett filformat som är framtaget för utbyte av textfiler. En särskild funktion är att formatering konverteras till läsbar textinformation. Det innebär att filerna tyvärr blir ganska stora jämfört med andra filformat.

Register

Register är en typografisk term som används vid tryckning och utskrift. Med termen menas att raderna på den ena sidan på bladen i böcker, tidskrifter osv har exakt samma position som motsvarande rad på den andra sidan. På det viset undviker man att det uppstår grå fält mellan raderna (på grund av att raderna på baksidan svagt skiner igenom), vilket försvårar läsningen. Man talar även om register när alla rader som ligger bredvid varandra i textspalter har samma höjd.

När du ställer in register för ett stycke, en styckeformatmall eller en sidformatmall justeras baslinjerna för de påverkade tecknen till ett vertikalt sidraster, oberoende av teckenstorlek eller om det finns grafik. Du kan om du vill ange inställningen för det här rastret som en formatmallsegenskap.

Relationsdatabas

Ett RDBMS (eng. Relational Database Management System) är ett databassystem där data hanteras i form av tabeller som är kopplade till varandra. En väl planerad databas kan vara uppbyggd så att varje uppgift bara behöver matas in en gång men ändå kan granskas i flera olika sammanhang.

Ett RDBMS (Relational Database Management System) är ett program där du kan skapa, uppdatera och administrera en relationsdatabas. Ett RDBMS tar emot SQL-uttryck (Structured Query Language) från en användare eller ett program och skapar, uppdaterar eller ger åtkomst till databasen.

Ett typiskt exempel på en relationsdatabas är ett företags databas med tabeller för kunder, inköp och fakturor. I fakturatabellen finns inga kunddata eller inköpsdata, men däremot referenser i form av relationslänkar, eller relationer, till respektive fält i kund- och inköpstabellen (t.ex. fältet för kund-ID i kundtabellen).

Rotationsknapp

  1. I formulärkontroller är rotationsfältet en egenskap av numeriska fält, valutafält, datumfält eller tidsfält. Om egenskapen "Rotationsfält" är aktiverad visar fältet några symboler med pilar som pekar åt motsatt håll, antingen vertikalt eller horisontellt.

  2. I Basic-IDE är rotationsfältet namnet som används för ett numeriskt fält tillsammans med två pilsymboler.

Du kan ange ett numeriskt värde i fältet bredvid rotationsrutan, eller välja värdet med hjälp av uppåtpilen eller nedåtpilen på rotationsrutan. Du kan öka eller minska värdet genom att trycka på uppåtpilen och nedåtpilen på tangentbordet. Du kan trycka på PageUp- och Page Down-tangenterna för att ange högsta och lägsta värde.

Om fältet bredvid rotationsrutan används för att definiera numeriska värden kan du även definiera en måttenhet, till exempel 1 cm eller 5 mm, 12 pt eller 2".

SQL

SQL (Structured Query Language) är ett språk som används för databasfrågor. I LibreOffice kan du antingen formulera frågor i SQL eller interaktivt med musen.

SQL-databas/SQL-server

En SQL-databas är ett databassystem med ett SQL-gränssnitt. SQL-databaser används ofta i klient-server-nätverk där olika klienter har åtkomst till en central server (till exempel en SQL-server). Därför kallas de även SQL-serverdatabaser, eller bara SQL-servrar.

I LibreOffice kan du integrera externa SQL-databaser. Databaserna kan finnas på din lokala hårddisk eller i nätverket. Du kommer åt dem via antingen ODBC, JDBC eller via en integrerad "native" drivrutin i LibreOffice.

Snabbmeny

Om du vill visa ett objekts snabbmeny markerar du objektet genom att klicka på det med , därefter . Vissa snabbmenyer kan aktiveras även när inget objekt är markerat. Snabbmenyer finns nästa överallt i LibreOffice.

Spara relativt och absolut

I några dialogrutor (t.ex. Redigera - AutoText) kan du välja om filer ska sparas relativt eller absolut.

Om du väljer att spara relativt, kommer referenserna till inbäddade grafikobjekt eller andra filbaserade objekt i dokumentet att infogas i en form som utgår från dokumentets plats i filsystemet. Det spelar ingen roll om den refererade katalogstrukturen befinner sig på t.ex. enhet C: eller enhet D: respektive volym HD1, HD2 eller någon annanstans. Filerna kommer hur som helst att hittas (så länge referensfilen finns kvar i samma enhet eller volym). Detta är särskilt viktigt om du lägger upp en katalogstruktur på en Internet-server, t.ex. i en hemsidesmapp hos Internet-leverantören.

Om du föredrar att spara absolut definieras alla referenser till andra filer också som absoluta, baserade på respektive enhet, volym eller rotkatalog. Fördelen är att det dokument som innehåller referenserna kan flyttas till andra kataloger eller mappar utan att referenserna blir ogiltiga.

Talsystem

Ett talsystem bestäms av antalet tecken som är tillgängliga för att representera tal. Decimalsystemet är t.ex. baserat på talen 0-9, det binära systemet är baserat på talen 0 och 1 och det hexadecimala systemet är baserat på 16 tecken: 0-9 och A-F.

Änkor och horungar

Änkor och horungar är typografiska beteckningar av mycket gammalt datum. En änka är när sista raden i ett stycke står överst på nästa sida. En horunge är omvänt när den första raden i ett stycke står ensam längst ner på en sida. I ett textdokument i LibreOffice kan du undvika dessa fenomen automatiskt genom att ställa in styckeformatmallen på det sättet. Du kan t.o.m. välja hur många rader som minst måste förekomma tillsammans på en sida.