Kortkommandon för kalkylblad

Symbolen Info

Vissa kortkommandotangenter kan vara tilldelade ditt datorsystem. Tangenter som är tilldelade datorsystemet är inte tillgängliga för LibreOffice. Pröva att tilldela olika tangenter antingen för LibreOffice i Verktyg - Anpassa - Tangentbord eller i ditt datorsystem.


Om du vill fylla ett markerat cellområde med den formel som du angav på inmatningsraden trycker du på +Retur. Du kan använda cellformatet från inmatningscellen på hela cellområdet genom att hålla ned +Retur+Skift.

Om du vill skapa en matris där alla element innehåller den information som du anger på inmatningsraden trycker du på Skift++Retur. Det går inte att redigera elementen i matrisen.

För att markera flera celler på olika områden inom ett blad håller du ner tangenten och drar i de olika områdena.

Om du vill markera flera tabeller i ett dokument håller du ned samtidigt som du klickar på namnflikarna längst ned i arbetsområdet. Om du bara vill markera en tabell i en markering håller du ned Skift-tangenten samtidigt som du klickar på tabellens namnflik.

Om du vill infoga en manuell brytning i en cell klickar du i cellen och trycker på +Retur.

För att radera innehåller i de markerade cellerna trycker du på tangent backsteg. Detta öppnar dialogrutan Radera innehåll, i vilken du kan välja vilket innehåll du vill radera. För att radera innehållet i markerade celler utan dialogruta trycker du på tangenten delete.

Navigera i kalkylblad

Kortkommandon

Effekt

+Home

Flyttar markören till den första cellen i tabellen (A1).

+End

Flyttar markören till den sista cellen i tabellen som innehåller data.

Home

Flyttar markören till första cellen på den markerade raden.

End

Flyttar markören till sista cellen på den markerade raden.

Skift+Home

Markerar alla celler från den markerade till den första i den aktuella raden.

Skift+End

Markerar alla celler från den markerade till den sista i den aktuella raden.

Skift+PageUp

Markerar alla celler från den markerade och en sida uppåt i den aktuella kolumnen, eller utökar den aktuella markeringen en sida uppåt.

Skift+PageDown

Markerar alla celler från den markerade och en sida nedåt i den aktuella kolumnen, eller utökar den aktuella markeringen en sida nedåt.

+Vänsterpil

Flyttar markören till vänsterkanten av det aktuella dataområdet. Om kolumnen till vänster om den cell där markören står är tom, kommer markören att flyttas till nästa kolumn till vänster som innehåller data.

+Högerpil

Flyttar markören till högerkanten av det aktuella dataområdet. Om kolumnen till höger om den cell där markören står är tom, kommer markören att flyttas till nästa kolumn till höger som innehåller data.

+Uppil

Flyttar markören till överkanten av det aktuella dataområdet. Om raden ovanför den cell där markören står är tom, kommer markören att flyttas till nästa rad ovanför cellen som innehåller data.

+Nedpil

Flyttar markören till nederkanten av det aktuella dataområdet. Om raden nedanför den cell där markören står är tom, kommer markören att flyttas till nästa rad nedanför cellen som innehåller data.

+Skift+Pil

Markerar alla celler som innehåller data i den riktning som piltangenten anger, från den aktuella cellen till slutet på det kontinuerliga området med dataceller. Om den används för att markera rader och kolumner tillsammans markeras ett rektangulärt cellområde.

+ PageUp

Hopp till föregående tabellark.

In the print preview: Moves to the previous print page.

+ PageDown

Hopp till nästa tabellark.

In the print preview: Moves to the next print page.

+PageUp

Rullar en bildskärmssida åt vänster.

+PageDown

Rullar en bildskärmssida åt höger.

Shift+ + PageUp

Lägger till föregående tabell till den aktuella markeringen med tabeller. Om alla tabeller i ett kalkylblad har markerats, väljer det här kortkommandot bara föregående tabell. Gör föregående tabell till aktuell tabell.

Shift+ + Page Down

Lägger till nästa tabell till den aktuella markeringen med tabeller. Om alla tabeller i ett kalkylblad har markerats, väljer det här kortkommandot bara nästa tabell. Gör nästa tabell till aktuell tabell.

+*

där (*) är multiplikationstecknet på det numeriska tangentbordet.

Markerar det dataområde där markören står. Ett dataområde är ett sammanhängande cellområde som innehåller data och som begränsas av tomma rader och kolumner.

+/

där (/) är divisionstecknet på det numeriska tangentbordet.

Markerar det matrisformelområde där markören står.

+Plustangenten

Infoga celler (som i menyn Infoga - Celler)

+Minustangenten

Ta bort celler (som i menyn Redigera - Ta bort celler)

Ange (i ett valt område)

Moves the cursor down one cell in a selected range. To specify the direction that the cursor moves, choose - LibreOffice Calc - General.

+1 (inte på det numeriska tangentbordet)

Visar eller döljer formlerna istället för värdena i alla celler.


Symbolen Info

Tangenten ` är placerad bredvid tangenten "1" på de flesta engelska tangentbord. Om inte tecknet finns på ditt tangentbord kan du tilldela en annan tangent det här tecknet: Välj Verktyg - Anpassa, klicka på fliken Tangentbord. Välj kategorin "Visa" och funktionen "Växla formel".


Kalkylbladsfunktioner med funktionstangenterna

Kortkommandon

Effekt

+F1

Visar den kommentar som hör till den aktiva cellen.

F2

Växlar till redigeringsläge och ställer markören i slutet av innehållet i den aktuella cellen. Tryck igen för att gå ur redigeringsläget.

Om markören står i en inmatningsruta i en dialog som har en Minimera-knapp, döljs allt innehåll i dialogrutan utom inmatningsraden. Tryck på F2 igen för att visa hela dialogrutan.

+F2

Öppnar Funktionsguiden.

Skift++F2

Flyttar markören till Inmatningsraden där du kan skriva in en formel för den aktuella cellen.

+F3

Öppnar dialogrutan Definiera namn.

Shift++F4

Visar eller döljer aktuell databas.

F4

Ordnar om de relativa eller absoluta referenserna (t.ex. A1, $A$1, $A1, A$1) på inmatningsfältet.

F5

Visar eller döljer fönstret Navigator.

Skift+F5

Spårar underordnade.

Skift+F7

Spårar överordnade.

Skift++F5

Flyttar markören från Inmatningsraden till rutan Tabellområde.

F7

Kontrollerar stavningen i den aktuella tabellen.

+F7

Öppnar ett synonymlexikon (om den aktuella cellen innehåller text).

F8

Växlar till eller från kompletteringsläge. I det här läget kan du använda piltangenterna för att utvidga markeringen. Du kan också klicka på en annan cell för att lägga till cellen i markeringen.

+F8

Markerar celler som innehåller värden.

F9

Beräknar ändrade formler på nytt i det aktuella arket.

+Skift+F9

Beräknar alla formler i alla ark på nytt.

+F9

Uppdaterar det markerade diagrammet.

Opens the Styles window where you can apply a formatting style to the contents of the cell or to the current sheet.

Skift+F11

Skapar en dokumentmall.

Skift+F11

Uppdaterar mallarna.

F12

Grupperar det markerade dataområdet.

+F12

Tar bort gruppering av det markerade dataområdet.

+Skift+Piltangent

Ökar höjden på aktiv rad (fungerar endast i kompatibilitetsläget OpenOffice.org arv).

+O

Minskar höjden på aktiv rad (fungerar endast i kompatibilitetsläget OpenOffice.org arv).

+Skift+Piltangent

Ökar bredden på den aktuella kolumnen.

+Skift+Piltangent

Minskar bredden på den aktuella kolumnen.

+Skift+Piltangent

Optimerar kolumnbredd eller radhöjd baserat på innehållet i den aktuella cellen.


Formatera celler med kortkommandon

Följande cellformat kan anges med tangentbordet:

Kortkommandon

Effekt

+1 (inte på det numeriska tangentbordet)

Öppna dialogrutan Formatera celler

+Skift+1 (inte på det numeriska tangentbordet)

Två decimaler, tusentalsavgränsare

+Skift+2 (inte på det numeriska tangentbordet)

Standardformat för exponent

+Skift+3 (inte på det numeriska tangentbordet)

Standardformat för datum

+Skift+4 (inte på det numeriska tangentbordet)

Standardformat för valuta

+Skift+5 (inte på det numeriska tangentbordet)

Standardformat för procent (2 decimaler)

+Skift+6 (inte på det numeriska tangentbordet)

Standardformat


Använda pivottabellen

Tangenter

Effekt

Tab

Flyttar fokus framåt genom områdena och knapparna i dialogrutan.

Skift+Tab

Flyttar fokus bakåt genom områdena och knapparna i dialogrutan.

Pil uppåt

Flyttar fokus ett steg uppåt i det aktuella dialogruteområdet.

Pil nedåt

Flyttar fokus ett steg nedåt i det aktuella dialogruteområdet.

Pil åt vänster

Flyttar fokus ett steg till vänster i det aktuella dialogruteområdet.

Pil åt höger

Flyttar fokus ett steg till höger i det aktuella dialogruteområdet.

Home

Markerar det första objektet i det aktuella dialogruteområdet.

End

Markerar det sista objektet i det aktuella dialogruteområdet.

och det understrukna tecknet i ordet "Rad"

Kopierar eller flyttar det aktuella fältet till området "Rad".

och det understrukna tecknet i ordet "Kolumn"

Kopierar eller flyttar det aktuella fältet till området "Kolumn".

och det understrukna tecknet i ordet "Data"

Kopierar eller flyttar det aktuella fältet till området "Data".

+Uppil

Flyttar det aktuella fältet uppåt ett steg.

+Nedpil

Flyttar det aktuella fältet nedåt ett steg.

+Vänsterpil

Flyttar det aktuella fältet ett steg till vänster.

+Högerpil

Flyttar det aktuella fältet ett steg till höger.

+Home

Flyttar det aktuella fältet till början.

+End

Flyttar det aktuella fältet till sista plats.

+O

Visar alternativen för det aktuella fältet.

Delete

Flyttar det aktuella fältet från området.