Add-in Functions

The following describes and lists some of the available add-in functions.

Tilläggsbegrepp

Det finns också en beskrivning av tilläggsgränssnittet i LibreOffice Calc i hjälpen. Dessutom beskrivs viktiga funktioner och deras parametrar i hjälpen för .

Medföljande add-ins

I LibreOffice finns exempel för tilläggsgränssnittet till LibreOffice Calc.

Analysfunktioner del ett

Analysfunktioner del två

ANTALMÅNADER

Beräknar skillnaden i månader mellan två datum.

Syntax

MÅNADER(Startdatum; Slutdatum; Typ)

Startdatum är det första datumet

Slutdatum är det andra datumet

Typ anger typen av differenser. Möjliga värden omfattar 0 (intervall) och 1 (i kalendermånader).

ANTALVECKOR

Beräknar skillnaden i veckor mellan två datum.

Syntax

VECKOR(Startdatum; Slutdatum; Typ)

Startdatum är det första datumet

Slutdatum är det andra datumet

Typ beräknar typen av differens. Möjliga värden är 0 (intervall) och 1 (i antal veckor).

ANTALÅR

Beräknar skillnaden i år mellan två datum.

Syntax

ÅR(Startdatum; Slutdatum; Typ)

Startdatum är det första datumet

Slutdatum är det andra datumet

Typ anger typen av differens. Möjliga värden är 0 (intervall) och 1 (i kalenderår).

DAGARIMÅNADEN

Beräknar antalet dagar under den månad då datumet som angetts inträffar.

Syntax

DAGARIMÅNADEN(datum)

Datum är alla datum i respektive månad under ett valfritt år. Parametern Datum måste ha ett giltigt datum i enlighet med de lokala inställningarna för LibreOffice.

Exempel

=DAGARIMÅNADEN(A1) returnerar 29 dagar om A1 innehåller 1968-02-17, ett giltigt datum för 1968.

DAGARPÅÅRET

Beräknar antalet dagar under det år då datumet som angetts inträffar.

Syntax

DAGARPÅÅRET(datum)

Datum är alla datum inom ett visst år. Parametern Datum måste ha ett giltigt datum i enlighet med de lokala inställningarna för LibreOffice.

Exempel

=DAGARPERÅR(A1) returnerar 366 dagar om A1 innehåller 1968-02-29, ett giltigt datum för 1968.

ROT13

Krypterar en teckensträng genom att flytta tecknen 13 positioner i alfabetet. Efter bokstaven Ö börjar alfabetet om igen (rotation). Genom att använda krypteringsfunktionen igen på den returnerade koden kan du dekryptera texten.

Syntax

ROT13(text)

Text är den textsträng som ska krypteras. ROT13(ROT13(Text)) dekrypterar koden.

VECKORPERÅR

Beräknar antalet veckor under det år då datumet som angetts inträffar. Antalet veckor definieras så här: en vecka som sträcker sig över två år läggs till det året där de flesta dagarna i veckan finns.

Syntax

VECKORPERÅR(datum)

Datum är alla datum inom ett visst år. Parametern Datum måste ha ett giltigt datum i enlighet med de lokala inställningarna för LibreOffice.

Exempel

VECKORPERÅR(A1) returnerar 53 om A1 innehåller 1970-02-17, ett giltigt datum för 1970.

ÄRSKOTTÅR

Fastställer om ett år är ett skottår. Om så är fallet, returneras värdet 1 (SANT). Om inte, returneras 0 (FALSKT).

Syntax

ÄRSKOTTÅR("Datum")

Date specifies whether a given date falls within a leap year. The Date parameter must be a valid date.

Exempel

=ÄRSKOTTÅR(A1) returnerar 1, om A1 innehåller 1968-02-29, det giltiga datumet 29 februari 1968 i den lokala språkinställningen.

You may also use =ISLEAPYEAR(DATE(1968;2;29)) or =ISLEAPYEAR("1968-02-29") giving the date string in the ISO 8601 notation.

Använd aldrig =ÄRSKOTTÅR(1968-02-29), eftersom detta först skulle beräkna 2 delat med 29 delat med 68. Beräkna sedan ÄRSKOTTÅR-funktionen från det här numret som ett seriellt datumtal.

Tillägg via LibreOffice API

Add-ins can also be implemented through the LibreOffice API.