Kalkylbladsfunktioner

Det här avsnittet innehåller beskrivningar av funktioner för kalkylblad tillsammans med exempel.

Så här använder du det här kommandot...

Infoga - Funktion - Kategori Kalkylblad


[text/scalc/01/func_error_type.xhp#error_type_head not found].

Returns a number representing a specific Error type, or the error value #N/A, if there is no error.

ADRESS

Returnerar en celladress (referens) som text, enligt angivet rad- och kolumnnummer. Om du vill kan du bestämma om adressen ska tolkas som en absolut adress (till exempel $A$1), som en relativ adress (som A1) eller i blandad form (A$1 eller $A1). Du kan också ange tabellens namn.

För interoperabilitet stöder ADRESS- och INDIREKT-funktionerna en optimal parameter för att specificera om R1C1-adressnotationen istället för den valiga A1-notation bör användas.

I ADRESS infogas parametern som den fjärde parametern och den valfria parametern flyttas till femte position.

I INDIREKT läggs parametern till som den andra parametern.

I båda funktionerna, om argumentet anges med värdet 0, används R1C1-notationen. Om argumentet inte ges eller har ett annat värde än 0 används A1-notationen.

Vid R1C1-notation returnerar ADRESS adressträngar som använder utropstecken '!' som avgränsare för tabellnamn, och INDIREKT beräknar att utropstecknet ska vara avgränsare för tabellnamn. Båda funktionerna använder fortfarande '.' som avgränsare för tabellnamn med A1-notation.

When opening documents from ODF 1.0/1.1 format, the ADDRESS functions that show a sheet name as the fourth parameter will shift that sheet name to become the fifth parameter. A new fourth parameter with the value 1 will be inserted.

Om ADRESS-funktionerna har en fjärde parameter kommer denna att tas bort när ett dokument sparas i ODF 1.0/1.1-format.

Symbolen Info

Spara inte en tabell i det gamla ODF 1.0/1.1-formatet om ADRESS-funktionens nya fjärde parameter har använts med ett värde på 0.


Symbolen Info

INDIREKT-funktionen sparas utan konvertering till ODF 1.0/1.1-format. Om den andra parametern var närvarande kommer en äldre version av Calc returnera ett fel för den funktionen.


Syntax

ADRESS(Rad; Kolumn; Abs; A1; "Tabell")

Rad representerar radnumret för cellreferensen

Kolumn representerar kolumnnumret för cellreferensen (talet, inte bokstaven)

Abs anger referensens typ:

1: absolut ($A$1)

2: Rad absolut, kolumn relativ (A$1)

3: Rad relativ, kolumn absolut ($A1)

4: Relativ (A1)

A1 (valfritt) - om du anger 0 används R1C1-notation. Om den här parametern saknas eller har ett annat värde än 0 så används A1-notation.

Blad representerar bladets namn. Det måste sättas inom dubbla citattecken.

Exempel

=ADRESS(1;1;2;"Blad2") returnerar följande: Blad2.A$1

DDE

Returnerar resultatet av en DDE-baserad länk. Om innehållet i det länkade området eller avsnittet ändras så ändras också det returnerade värdet. Om du vill visa de uppdaterade länkarna måste du ladda om tabellen eller välja Redigera - Länkar. Länkar mellan olika plattformar, till exempel från en LibreOffice-installation på en Windows-dator till ett dokument som är skapat på en Linux-dator, är inte tillåtna.

Syntax

DDE("Server"; "Arkiv"; "Område"; Läge)

Server is the name of a server application. LibreOffice applications have the server name "soffice".

fil är namnet på filen, inklusive dess fullständiga sökväg.

område är ett område ur vilket data ska läsas.

Läge är en valfri parameter som styr hur data omvandlas till tal av DDE-servern.

Läge

Effekt

0 eller saknas

Talformat ur "standard"-cellformatmallen

1

Data tolkas alltid med standardformatet för engelska (US)

2

Data övertas som text, ingen omvandling till tal


Exempel

=DDE("soffice";"c:\office\document\data1.ods";"sheet1.A1") reads the contents of cell A1 in sheet1 of the LibreOffice Calc spreadsheet data1.ods.

=DDE("soffice";"c:\office\document\motto.odt";"Today's motto") returns a motto in the cell containing this formula. First, you must enter a line in the motto.odt document containing the motto text and define it as the first line of a section named Today's Motto (in LibreOffice Writer under Insert - Section). If the motto is modified (and saved) in the LibreOffice Writer document, the motto is updated in all LibreOffice Calc cells in which this DDE link is defined.

FELTYP

Returnerar talet som motsvarar ett felvärde som uppstår i en annan cell. Med hjälp av det här talet kan du skapa en meddelandetext.

Om ett fel inträffar returnerar funktionen ett logiskt eller numeriskt värde.

Symbolen Info

Statuslisten visar en fördefinierad felkod från LibreOffice när du klickar i den cell som innehåller felet.


Syntax

FELTYP(referens)

referens är en referens till en cell i vilken ett fel har rapporterats.

Exempel

Om cell A1 visar Err:518, returnerar funktionen =FELTYP(A1) nummer 518.

FORMAT

Applies a style to the cell containing the formula. After a set amount of time, another style can be applied. This function always returns the value 0, allowing you to add it to another function without changing the value. Together with the CURRENT function you can apply a color to a cell depending on the value. For example: =...+STYLE(IF(CURRENT()>3;"red";"green")) applies the style "red" to the cell if the value is greater than 3, otherwise the style "green" is applied. Both cell formats, "red" and "green" have to be defined beforehand.

Syntax

FORMAT("Format"; Tid; "Format2")

Format är namnet på en cellformatmall som tilldelas cellen. Mallarnas namn ska omges av citattecken.

tid är ett valfritt tidsintervall i sekunder. Om den här parametern saknas byts formatmallen inte ut efter en viss tid.

Format2 är det valfria namnet på en cellformatmall som tilldelas cellen efter en viss tid. Om den här parametern saknas används "Standard".

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Exempel

=FORMAT("Osynlig";60;"Standard") formaterar cellen i transparent format under 60 sekunder efter att dokumentet räknats om eller lästs in. Sedan används standardformatet. Båda cellformaten måste definieras i förväg.

Since STYLE() has a numeric return value of zero, this return value gets appended to a string. This can be avoided using T() as in the following example:

="Text"&T(FORMAT("MittFormat"))

Det finns ett ytterligare exempel i AKTUELL().

F√ĖRSKJUTA

Returnerar värdet i en cell med en förskjutning på ett visst antal rader och kolumner från en given referenspunkt.

Syntax

F√ĖRSKJUTA(Referens; Rader; Kolumner; H√∂jd; Bredd)

Referens är den referens från vilken funktionen eftersöker den nya referensen.

Rader är det antal rader som referensen flyttades uppåt (negativt värde) eller nedåt.

Rader är det antal rader som referensen flyttades uppåt (negativt värde) eller nedåt.

Höjd (valfritt) är den vertikala höjden för ett område som startar vid den nya referenspositionen.

Bredd (valfritt) är den horisontella bredden för ett område som startar vid den nya referenspositionen.

Argumenten Rader och Kolumner behöver inte innebära noll eller negativ startrad eller kolumn.

Argumenten Höjd och Bredd behöver inte innebära noll eller negativ beräkning av rader eller kolumner.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Exempel

=F√ĖRSKJUTA(A1;2;2) returnerar v√§rdet i cell C3 (A1 flyttades ner tv√• rader och tv√• kolumner). Om C3 inneh√•ller v√§rdet 100 returnerar den h√§r funktionen v√§rdet 100.

=F√ĖRSKJUTA(B2:C3;1;1) returnerar en referens till B2:C3 som har flyttats ner 1 rad och 1 kolumn till h√∂ger (C3:D4).

=F√ĖRSKJUTA(B2:C3;-1;-1) returnerar en referens till B2:C3 som flyttats upp av 1-rad och en kolumn till v√§nster (A1:B2).

=F√ĖRSKJUTA(B2:C3;0;0;3;4) returnerar en referens till B2:C3 med √§ndrad storlek till 3 rader och 4 kolumner (B2:E4).

=F√ĖRSKJUTA(B2:C3;1;0;3;4) returnerar en referens till B2:C3 som har flyttats ner en rad och √§ndrat storlek till 3 rader och 4 kolumner (B2:E4).

=SUMMA(F√ĖRSKJUTA(A1;2;2;5;6)) anger summan av det omr√•de som startar i cell C3, √§r 5 rader h√∂gt och 6 kolumner brett (omr√•de=C3:H7).

Symbolen Info

If the width or height is included, the OFFSET function returns a range and thus must be entered as an array formula. If both the width and height are missing, a cell reference is returned.


GETPIVOTDATA

Funktionen GETPIVOTDATA returnerar ett resultatvärde från en pivottabell. Värdet specificeras med hjälp av fält- och objektnamn, och förblir därför giltigt även om layouten för pivottabellen ändras.

Syntax

Två olika syntaxdefinitioner får användas:

GETPIVOTDATA(Målfält; pivottabell; [Fält 1; Objekt 1; ... ])

GETPIVOTDATA(pivottabell; villkor)

Den andra syntaxen används om två parametrar anges, varav den första parametern är en referens till en cell eller ett cellområde. Den första syntaxen används i alla övriga fall. Funktionsguiden visar den första syntaxen.

Första syntax

Målfält är en sträng som väljer ett av pivottabellens datafält. Strängen kan vara namnet på källkolumnen, eller det datafältsnamn som visas i tabellen (t.ex. "Summa - Försäljning").

pivottabell är en referens till en cell eller ett cellområde som är placerat i en pivottabell eller som innehåller en pivottabell. Om cellområdet innehåller flera pivottabeller så används den tabell som skapades senast.

Om inga par med Fältnamn / Objektnamn anges returneras totalsumman. Annars utgör varje par ett ytterligare villkor som resultatet måste uppfylla. Fältnamn är namnet på ett fält i pivottabellen. Objektnamn är namnet på ett objekt från det fältet.

Om pivottabellen endast innehåller ett enda resultatvärde, som uppfyller alla villkor, eller ett resultat för delsumma som summerar alla matchande värden, returneras det resultatet. Om det inte finns något matchande resultat, eller flera stycken utan delsumma, returneras ett fel. De här villkoren gäller för resultat som ingår i pivottabellen.

Om dina källdata innehåller poster som är dolda med inställningar för pivottabellen ignoreras posterna. Ordningsföljden för Fält/Objekt-paren saknar betydelse. Fält- och objektnamnen är inte skiftlägeskänsliga.

Om inget villkor angetts för ett sidfält används fältets markerade värde implicit. Om ett villkor angetts för ett sidfält måste det matcha fältets markerade värde (annars returneras ett fel). Sidfälten är de fält som är placerade högst upp till vänster i en pivottabell och du kan fylla dem med information via området "Sidfält" i dialogrutan Layout för pivottabell. I varje sidfält kan du markera ett objekt (värde) som sedan inkluderas i beräkningen.

Värden för delsumma från pivottabellen används endast om du använder funktionen "auto" (utom när de anges i villkoret, se Andra syntax nedan).

Andra syntax

pivottabell har samma innebörd som i den första syntaxen.

Villkor är en blankstegsavgränsad lista. Posterna kan omges med citattecken (enkla citattecken). Hela strängen måste omges av citattecken (dubbla citattecken), såvida du inte refererar till strängen från en annan cell.

En av posterna kan vara datafältets namn. Datafältets namn kan endast utelämnas på villkor att pivottabellen endast innehåller ett datafält.

Var och en av de andra posterna anger ett villkor med utseendet Fält[Objekt] (med literala tecken [ och ]), eller endast Objekt om objektnamnet endast förekommer en gång i pivottabellen.

Ett funktionsnamn kan läggas till i formeln Fält[Objekt;Funktion], vilket gör att villkoret endast matchar delsummor som använder den funktionen. Möjliga funktionsnamn är Summa, Antal, Genomsnitt, Max, Min, Produkt, Antal (endast tal) Stdav (exempel), StdAvP (population), Varians (exempel) och VariansP (population). De är inte skriftlägeskänsliga.

INDEX

INDEX returnerar ett underordnat område, som definieras av rad och kolumnnummer eller ett valfritt områdesindex. INDEX returnerar en referens eller ett innehåll beroende på sammanhanget.

Syntax

INDEX(Referens; Rad; Kolumn; Område)

Referens är en referens som antingen anges direkt eller genom att ett områdesnamn anges. Om referensen består av flera områden måste du sätta referensen eller områdesnamnet inom parentes.

Rad (valfritt) representerar referensområdets radindex dit ett värde returneras. Om det är noll (ingen specifik rad) returneras alla refererade rader.

Kolumn (valfritt) representerar referensområdets kolumnindex dit ett värde ska returneras. Om det är noll (ingen specifik kolumn) returneras alla refererade kolumner.

Område (valfritt) representerar index för underområdet om referensen gäller ett större område.

Exempel

=INDEX(Priser;4;1) returnerar värdet från rad 4 och kolumn 1 i det databasområde som är definierat i Data - Definiera som Priser.

=INDEX(SumX;4;1) returns the value from the range SumX in row 4 and column 1 as defined in Sheet - Named Ranges and Expressions - Define.

=INDEX(A1:B6;1) returnerar en referens till den första raden i A1:B6.

=INDEX(A1:B6;0;1) returnerar en referens till den första kolumnen i A1:B6.

=INDEX((multi);4;1) indicates the value contained in row 4 and column 1 of the (multiple) range, which you named under Sheet - Named Ranges and Expressions - Define as multi. The multiple range may consist of several rectangular ranges, each with a row 4 and column 1. If you now want to call the second block of this multiple range enter the number 2 as the range parameter.

=INDEX(A1:B6;1;1) anger värdet i området högst upp till vänster i A1:B6.

=INDEX((multi);0;0;2) returnerar en referens till det andra området i det större området.

INDIREKT

Returnerar den referens som anges med en textsträng. Den här funktionen kan också användas om du vill returnera området för en motsvarande sträng.

För interoperabilitet stöder ADRESS- och INDIREKT-funktionerna en optimal parameter för att specificera om R1C1-adressnotationen istället för den valiga A1-notation bör användas.

I ADRESS infogas parametern som den fjärde parametern och den valfria parametern flyttas till femte position.

I INDIREKT läggs parametern till som den andra parametern.

I båda funktionerna, om argumentet anges med värdet 0, används R1C1-notationen. Om argumentet inte ges eller har ett annat värde än 0 används A1-notationen.

Vid R1C1-notation returnerar ADRESS adressträngar som använder utropstecken '!' som avgränsare för tabellnamn, och INDIREKT beräknar att utropstecknet ska vara avgränsare för tabellnamn. Båda funktionerna använder fortfarande '.' som avgränsare för tabellnamn med A1-notation.

When opening documents from ODF 1.0/1.1 format, the ADDRESS functions that show a sheet name as the fourth parameter will shift that sheet name to become the fifth parameter. A new fourth parameter with the value 1 will be inserted.

Om ADRESS-funktionerna har en fjärde parameter kommer denna att tas bort när ett dokument sparas i ODF 1.0/1.1-format.

Symbolen Info

Spara inte en tabell i det gamla ODF 1.0/1.1-formatet om ADRESS-funktionens nya fjärde parameter har använts med ett värde på 0.


Symbolen Info

INDIREKT-funktionen sparas utan konvertering till ODF 1.0/1.1-format. Om den andra parametern var närvarande kommer en äldre version av Calc returnera ett fel för den funktionen.


Syntax

INDIREKT(Ref; A1)

Ref representerar en referens till en cell eller ett område (i textformat) dit innehåll ska returneras.

A1 (valfritt) - om du anger 0 används R1C1-notation. Om den här parametern saknas eller har ett annat värde än 0 så används A1-notation.

Symbolen Info

Om du öppnar ett Excel-kalkylblad som använder indirekta adresser som beräknats från strängfunktioner, översätts tabelladresserna inte automatiskt. Till exempel Excel-adressen i INDIREKT("filnamn!kalkylbladsnamn"&B1) konverteras inte till Calc-adressen i INDIREKT("filnamn.tabellnamn"&B1).


Exempel

=INDIREKT(A1) är lika med 100 om A1 innehåller C108 som en referens och cell C108 innehåller värdet 100.

=SUMMA(INDIREKT("a1:" & ADRESS(1;3))) räknar samman cellerna i A1-området upp till den cell vars adress definieras av rad 1 och kolumn 3. Detta innebär att området A1:C1 räknas samman.

Om cell A1 i tabell 2 innehåller värdet -6 kan du hänvisa indirekt till den refererade cellen via en funktion i B2 genom att ange=ABS(INDIREKT(B2)). Resultatet är det absoluta värdet av cellreferensen som angetts i B2, vilket i det här fallet är 6.

KOLUMN

Returnerar kolumnnummer för en cellreferens. Om referensen gäller en cell returneras cellens kolumnnummer. Om parametern är ett cellområde returneras motsvarande kolumnnummer i en enradig matris, om formeln anges som en matrisformel. Om funktionen KOLUMN med en områdesreferens som parameter inte används i en matrisformel, så bestäms bara kolumnnumret för den första cellen i området.

Syntax

KOLUMN(Referens)

referens är referensen till en cell eller ett cellområde vars första kolumnnummer ska hittas.

Om Du inte anger någon referens, så fastställs kolumnnumret för den cell i vilken formeln matas in. LibreOffice Calc sätter automatiskt referensen till den aktuella cellen.

Exempel

=KOLUMN(A1) är lika med 1. Kolumn A är den första kolumnen i tabellen.

=KOLUMN(C3:E3) är lika med 3. Kolumn C är den tredje kolumnen i tabellen.

=KOLUMN(D3:G10) returnerar 4 eftersom kolumn D är den fjärde kolumnen i tabellen och KOLUMN-funktionen inte används som en matrisformel. (I sådana fall används alltid det första värdet i matrisen som resultat.)

{=KOLUMN(B2:B7)} och =KOLUMN(B2:B7) returnerar båda 2 eftersom referensen endast innehåller kolumn B som den andra kolumnen i tabellen. Eftersom enradiga områden endast har ett kolumnnummer är det oväsentligt om formeln används som en matrisformel.

=KOLUMN() returnerar 3 om formeln har angetts i kolumn C.

{=KOLUMN(Kanin)} returnerar den enradiga matrisen (3, 4) om "Kanin" är det namngivna området (C1:D3).

KOLUMNER

Returnerar antalet kolumner i en given referens.

Syntax

KOLUMNER(Matris)

Matris är referensen till ett cellområde vars totala kolumnantal ska räknas fram. Argumentet kan också vara en enda cell.

Exempel

=KOLUMNER(B5) returnerar 1 eftersom en cell endast innehåller en kolumn.

=KOLUMNER(A1:C5) är lika med 3. Referensen utgör tre kolumner.

=KOLUMNER(Kanin) returnerar 2 om Kanin är det namngivna området (C1:D3).

LETAKOLUMN

Söker efter ett värde och en referens till cellerna under det markerade området. Den här funktionen kontrollerar om den första raden i en matris innehåller ett visst värde. Funktionen returnerar sedan värdet i en rad i matrisen, som namnges i index i samma kolumn.

S√∂kningen st√∂der regulj√§ra uttryck. Du kan till exempel skriva "all.*" om du vill hitta den f√∂rsta f√∂rekomsten av "all" f√∂ljt av vilka tecken som helst. Om du vill s√∂ka efter text som ocks√• √§r ett regulj√§rt uttryck m√•ste du skriva \ f√∂re varje tecken. Du kan aktivera och inaktivera den automatiska utv√§rderingen av regulj√§ra uttryck i ‚Äď LibreOffice Calc ‚Äď Ber√§kna.

Syntax

HLOOKUP(SearchCriterion; Array; Index; Sorted)

See also: VLOOKUP (columns and rows are exchanged)

Hantering av tomma celler

LETARAD

Vertical search with reference to adjacent cells to the right. This function checks if a specific value is contained in the first column of an array. The function then returns the value in the same row of the column named by Index. If the Sorted parameter is omitted or set to TRUE or one, it is assumed that the data is sorted in ascending order. In this case, if the exact SearchCriterion is not found, the last value that is smaller than the criterion will be returned. If Sorted is set to FALSE or zero, an exact match must be found, otherwise the error Error: Value Not Available will be the result. Thus with a value of zero the data does not need to be sorted in ascending order.

S√∂kningen st√∂der regulj√§ra uttryck. Du kan till exempel skriva "all.*" om du vill hitta den f√∂rsta f√∂rekomsten av "all" f√∂ljt av vilka tecken som helst. Om du vill s√∂ka efter text som ocks√• √§r ett regulj√§rt uttryck m√•ste du skriva \ f√∂re varje tecken. Du kan aktivera och inaktivera den automatiska utv√§rderingen av regulj√§ra uttryck i ‚Äď LibreOffice Calc ‚Äď Ber√§kna.

Syntax

=VLOOKUP(SearchCriterion; Array; Index; Sorted)

Sökkriterium är det värde som eftersöktes i matrisens första kolumn.

Matris är referensen, som utgör åtminstone två kolumner.

Index är numret på den kolumn i matrisen som innehåller värdet som ska returneras. Den första kolumnen har nummer 1.

Sorted is an optional parameter that indicates whether the first column in the array is sorted in ascending order. Enter the Boolean value FALSE or zero if the first column is not sorted in ascending order. Sorted columns can be searched much faster and the function always returns a value, even if the search value was not matched exactly, if it is between the lowest and highest value of the sorted list. In unsorted lists, the search value must be matched exactly. Otherwise the function will return this message: Error: Value Not Available.

Hantering av tomma celler

Exempel

You want to enter the number of a dish on the menu in cell A1, and the name of the dish is to appear as text in the neighboring cell (B1) immediately. The Number to Name assignment is contained in the D1:E100 array. D1 contains 100, E1 contains the name Vegetable Soup, and so forth, for 100 menu items. The numbers in column D are sorted in ascending order; thus, the optional Sorted parameter is not necessary.

Infoga följande formel i B1:

=LETARAD(A1;D1:E100;2)

Så snart du skriver in ett nummer i A1 visas i B1 den motsvarande texten som står i den andra kolumnen till referensen D1:E100. Om du skriver in ett icke-existerande nummer visas texten med det närmast lägre numret. Om du vill förhindra det infogar du FALSK som sista parameter i formeln. Då visas ett felmeddelande om ett icke-existerande nummer skrivs in.

LETAUPP

Returns the contents of a cell either from a one-row or one-column range. Optionally, the assigned value (of the same index) is returned in a different column and row. As opposed to VLOOKUP and HLOOKUP, search and result vector may be at different positions; they do not have to be adjacent. Additionally, the search vector for the LOOKUP must be sorted ascending, otherwise the search will not return any usable results.

Symbolen Info

Om sökkriteriet inte kan hittas med hjälp av LETAUPP matchas det största värdet i sökvektorn som är mindre än eller lika med sökkriteriet.


S√∂kningen st√∂der regulj√§ra uttryck. Du kan till exempel skriva "all.*" om du vill hitta den f√∂rsta f√∂rekomsten av "all" f√∂ljt av vilka tecken som helst. Om du vill s√∂ka efter text som ocks√• √§r ett regulj√§rt uttryck m√•ste du skriva \ f√∂re varje tecken. Du kan aktivera och inaktivera den automatiska utv√§rderingen av regulj√§ra uttryck i ‚Äď LibreOffice Calc ‚Äď Ber√§kna.

Syntax

LETAUPP(Sökkriterium; Sökvektor; Resultatvektor)

Sökkriterium är det värde som ska eftersökas, antingen direkt eller som en referens.

Sökvektor är ett område med en rad eller en kolumn som ska genomsökas.

Resultatvektor är ett annat område med en rad eller en kolumn där funktionens resultat hämtas. Resultatet är resultatvektorscellen som har samma index som den instans som hittades i sökvektorn.

Hantering av tomma celler

Exempel

=LETAUPP(A1;D1:D100;F1:F100) söker efter motsvarande cell i området D1:D100 för det tal du har angett i A1. Index bestäms för den instans som hittades, t.ex. den tolfte cellen i det här området. Innehållet i den tolfte cellen returneras sedan som funktionens värde (i resultatvektorn).

L√ĄNK

N√§r du klickar i en cell som inneh√•ller funktionen L√ĄNK √∂ppnas hyperl√§nken.

Om du använder den valfria parametern Celltext söker formeln efter URL-adressen och visar sedan texten eller talet.

Symbolen Tips

Om du vill √∂ppna en l√§nkad cell med hj√§lp av tangentbordet, markerar du cellen, trycker p√• F2 f√∂r att aktivera redigeringsl√§get, placerar mark√∂ren framf√∂r l√§nken, trycker p√• Skift+F10 och v√§ljer sedan √Ėppna l√§nk.


Syntax

L√ĄNK("URL") eller L√ĄNK("URL"; "Celltext")

URL anger länkdestinationen. Den valfria parametern Celltext är den text eller det tal som visas i cellen och som returneras som resultat. Om parametern Celltext inte anges visas URL i celltexten och returneras som resultat.

Talet 0 returneras för tomma celler och matriselement.

Exempel

=L√ĄNK("http://www.example.org") visar texten "http://www.example.org" i cellen och aktiverar l√§nken http://www.example.org n√§r du klickar p√• den.

=L√ĄNK("http://www.example.org";"Klicka h√§r") visar texten "Klicka h√§r" i cellen och aktiverar l√§nken http://www.example.org n√§r du klickar p√• den.

=L√ĄNK("http://www.example.org";12345) visar talet 12345 och aktiverar l√§nken http://www.example.org n√§r du klickar p√• den.

=L√ĄNK($B4) d√§r cell B4 inneh√•ller http://www.exampel.org. Funktionen l√§gger till http://www.exempel.org till webbadressen f√∂r l√§nkcellen, och returnerar samma text som anv√§nds som formelresultat.

=L√ĄNK("http://www.";"Klicka p√• ") & "example.org" visar texten Klicka p√• exempel.org i cellen och aktiverar l√§nken http://www.example.org n√§r du klickar p√• den.

=L√ĄNK("#Blad1.A1";"G√• h√∂gst upp") visar texten G√• h√∂gst upp och g√•r till cellen Blad1.A1 i det h√§r dokumentet.

=HYPERLINK("file:///C:/writer.odt#Specification";"Go to Writer bookmark") displays the text "Go to Writer bookmark", loads the specified text document and jumps to bookmark "Specification".

OMR√ÖDEN

Returnerar antalet områden som tillhör ett större område. Ett område kan bestå av flera sammanhängande celler eller av en enda cell.

Funktionen kräver ett enskilt argument. Om du anger flera områden måste de omslutas av ytterligare parenteser. Flera områden kan anges med semikolon (;) som avgränsare, men dessa konverteras automatiskt till tildetecken (~). Tildetecken används för att sammanfoga områden.

Syntax

OMR√ÖDEN(referens)

referens är en referens till en cell eller ett cellområde.

Exempel

=OMRÅDEN((A1:B3;F2;G1)) returnerar 3, eftersom referensen gäller tre celler och/eller områden. Efter inmatning konverteras detta till =OMRÅDEN((A1:B3~F2~G1)).

=OMRÅDEN(Alla) returnerar 1 om du angett ett område som kallas Alla under Data - Definiera område.

PASSA

Returnerar relativ position för ett objekt i en matris som matchar ett angivet värde. Funktionen returnerar det påträffade värdets position i sökmatrisen i form av ett tal.

Syntax

PASSA(Sökkriterium; Letaeftermatris; Typ)

Sökkriterium är det värde som ska eftersökas i matrisen som har en rad eller en kolumn.

Letaeftermatris är den referens som eftersöks. En letaeftermatris kan vara en enskild rad eller kolumn, eller en del av en enskild rad eller kolumn.

Typ kan ha värdena 1, 0 eller -1. Om typ = 1 eller om den här valfria parametern saknas, så antas att den första kolumnen i sökmatrisen är sorterad i stigande ordning. Om typ = -1 så antas att kolumnen är sorterad i fallande ordning. Det här motsvarar samma funktion i Microsoft Excel.

If Type = 0, only exact matches are found. If the search criterion is found more than once, the function returns the index of the first matching value. Only if Type = 0 can you search for regular expressions (if enabled in calculation options) or wildcards (if enabled in calculation options).

Om Typ = 1 eller om den tredje parametern saknas returneras index för det sista värdet som är mindre eller lika litet som sökkriteriet. Detta gäller även om sökmatrisen inte sorterats. För Typ = 1 returneras det första värdet som är större eller lika stort.

S√∂kningen st√∂der regulj√§ra uttryck. Du kan till exempel skriva "all.*" om du vill hitta den f√∂rsta f√∂rekomsten av "all" f√∂ljt av vilka tecken som helst. Om du vill s√∂ka efter text som ocks√• √§r ett regulj√§rt uttryck m√•ste du skriva \ f√∂re varje tecken. Du kan aktivera och inaktivera den automatiska utv√§rderingen av regulj√§ra uttryck i ‚Äď LibreOffice Calc ‚Äď Ber√§kna.

Exempel

=PASSA(200;D1:D100) söker igenom området D1:D100, vilket sorteras efter kolumn D, efter värdet 200. Så snart värdet hittas returneras numret för den rad där det hittades. Om ett högre värde hittas under genomsökningen av kolumnen returneras numret för föregående rad.

RADER

Returnerar antalet rader i en referens eller matris.

Syntax

RADER(Matris)

Matris är den referens eller det namngivna område vars totala antal radar ska fastställas.

Exempel

=Rader(B5) returnerar 1 eftersom en cell endast innehåller en rad.

=RADER(A10;B12) returnerar 3.

=RADER(Kanin) returnerar 3 om "Kanin" är det namngivna området (C1:D3).

ROW

Returnerar radnummer för en cellreferens. Om referensen är en enskild cell returneras cellens radnummer. Om referensen är ett cellområde returneras motsvarande radnummer i en enkolumns matris om formeln skrivs in som en matrisformel. Om funktionen RAD med en områdesreferens inte används i en matrisformel, så returneras endast radnumret för områdets första cell.

Syntax

RAD(Referens)

referens är en cell, ett område eller namnet på ett område.

Ifall Du inte anger någon referens, så fastställs radnumret för den cell i vilken formeln matas in. LibreOffice Calc sätter automatiskt referensen till den aktuella cellen.

Exempel

=RAD(B3) returnerar 3 eftersom referensen hänvisar till den tredje raden i tabellen.

{=RAD(D5:D8)} returnerar den enskilda kolumnmatrisen (5, 6, 7, 8) eftersom referensen som angetts innehåller raderna 5 till 8.

=RAD(D5:D8) returnerar 5 eftersom RAD-funktionen inte används som matrisformel, och endast numret i referensens första rad returneras.

{=RAD(A1:E1)} och =RAD(A1:E1) returnerar båda 1 eftersom referensen endast innehåller rad 1 som den första raden i tabellen. (Eftersom enradiga områden endast har ett radnummer är det oväsentligt om formeln används som en matrisformel.)

=RAD() returnerar 3 om formeln anges i rad 3.

{=RAD(Kanin)} returnerar matrisen med en rad (1, 2, 3) om "Kanin" är det namngivna området (C1:D3).

SHEET

Returnerar tabellnumret för en referens eller sträng som representerar ett tabellnamn. Om du inte anger några parametrar returneras tabellnumret på tabellen som innehåller formeln.

Syntax

TABELL(Referens)

Referens är valfritt och hänvisar till en cells, ett områdes eller ett bladnamns teckensträng.

Exempel

=BLAD(Blad2.A1) returnerar 2 om Blad2 är det andra bladet i kalkylbladsdokumentet.

TABELLER

Bestämmer antalet tabeller i en referens. Om du inte anger några parametrar returneras antalet tabeller i det aktuella dokumentet.

Syntax

TABELLER(referens)

referens är referensen till ett blad eller ett område. Den här parametern är valfri.

Exempel

=BLAD(Blad1.A1:Blad3.G12) returnerar 3 om Blad1, Blad2 och Blad3 finns i den angivna sekvensen.

V√ĄLJ

Använder ett index för att returnera ett värde från en lista på högst 30 värden.

Syntax

V√ĄLJ(Index; V√§rde1; ...; V√§rde30)

index som referens eller tal mellan 1 och 30. Anger vilket värde som ska tas ur listan.

Value1, Value2, ..., Value30 is the list of values entered as a reference to a cell or as individual values.

Exempel

=V√ĄLJ(A1;B1;B2;B3;"Idag";"Ig√•r";"Imorgon") returnerar t.ex. inneh√•llet i cell B2 f√∂r A1 = 2, och f√∂r A1 = 4 returneras texten "Idag".