Andra kommandon

Det här är en lista över funktioner och satser som inte tillhör andra kategorier.

Beep Statement

Spelar upp en ton genom datorns högtalare. Tonen är systemberoende och det går inte att ändra dess volym eller tonhöjd.

Shell Function

Startar ett annat program och definierar respektive fönsterformat, om det behövs.

Wait Statement

Avbryter programkörningen under den tidsrymd som du anger, i millisekunder.

GetSystemTicks Function

Returnerar antalet systemticks som operativsystemet använder. Du kan använda den här funktionen om du vill optimera vissa processer.

Environ Function

Returnerar värdet för en miljövariabel som en sträng. Miljövariablerna påverkas av det operativsystem som du använder.

GetSolarVersion Function

Returnerar det interna numret för den aktuella LibreOffice-versionen.

GetGuiType Function

Returnerar ett numeriskt värde som anger det grafiska användargränssnittet.

TwipsPerPixelX Function

Returnerar antalet twips som representerar bredden för en pixel.

TwipsPerPixelY Function

Returnerar antalet twips som representerar höjden för en pixel.

CreateUnoStruct Function

Skapar en instans av en Uno-strukturtyp.

CreateUnoService Function

Instansierar en Uno-tjänst med ProcessServiceManager.

GetProcessServiceManager Function

Returnerar ProcessServiceManager (central Uno ServiceManager).

CreateUnoDialog Function

Skapar ett Basic Uno-objekt som representerar en Uno-dialogkontroll under Basic runtime.

CreateUnoListener Function

Skapar en lyssnarinstans.

CreateUnoValue Function

Returnerar ett objekt som representerar ett strikt skrivet värde som refererar till typsystemet Uno.

CreateObject Function

Skapar ett UNO-objekt. I Windows går det även att skapa OLE-objekt.

Den här metoden skapar instanser av den typ som skickas som parameter.

GetDefaultContext Function

Returnerar standardsammanhanget för fabrik för processtjänst, om sådant finns. Annars returneras en Null-referens.

ThisComponent Statement

Anropar den aktiva komponenten så att dess egenskaper kan läsas och anges. ThisComponent används från dokument Basic, där det representerar det dokument som Basic tillhör. Vilken typ av objekt som anropas av ThisComponent beror på dokumenttypen.

GlobalScope

Basic-källkod och dialogrutor administreras i biblioteksystem.