Left Function

Returnerar antalet tecken till vänster i ett stränguttryck som du anger.

Syntax:

Left (Text As String, n As Long)

Returvärde:

String

Parametrar:

Text: Ett stränguttryck som du vill returnera de vänstra tecknen från.

n: Ett numeriskt uttryck som anger det antal tecken som du vill returnera. Om n = 0, returneras en nollängdssträng. Det högsta tillåtna värdet är 65535.

I följande exempel konverteras ett datum från formatet ÅÅÅÅ.MM.DD till formatet MM/DD/ÅÅÅÅ.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Mata in ett datum i det internationella formatet 'Ă…Ă…Ă…Ă…-MM-DD'")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub