Format Function

Konverterar ett tal till en strÀng och formaterar den sedan enligt det format som du anger.

Syntax:

Format (Number [, Format As String])

ReturvÀrde:

String

Parametrar:

Tal: Ett numeriskt uttryck som du vill konvertera till en formaterad strÀng.

Format: StrÀng som anger formatbeskrivningen för talet. Om Format utelÀmnas fungerar funktionen Format som funktionen Str.

Formatbeskrivningar

I den hÀr listan beskrivs formatbeskrivningarna som du kan anvÀnda nÀr du formaterar tal:

0: Om det i Number finns en siffra vid positionen för 0 i formatbeskrivningen visas siffran, annars visas en nolla.

Om det i uttrycket Number finns fÀrre siffror Àn antalet nollor i formatbeskrivningen (oavsett sida av decimaltecknet), visas inledande eller efterföljande nollor. Om talet innehÄller fler siffror till vÀnster om decimaltecknet Àn antalet nollor i formatbeskrivningen, visas de ytterligare siffrorna utan Àndring.

Decimalerna i talet avrundas till det antal decimaler som motsvarar antalet nollor efter decimaltecknet i formatbeskrivningen.

#: Om det i Number finns en siffra vid positionen för platshÄllaren # i formatbeskrivningen visas siffran, annars visas ingenting.

Den hÀr symbolen fungerar som 0, förutom att inledande eller efterföljande nollor inte visas om det finns fler #-tecken i formatbeskrivningen Àn antalet siffror i talet. Endast de siffror som Àr relevanta för talet visas.

.: DecimalplatshÄllaren bestÀmmer antalet decimaler till vÀnster och höger om decimaltecknet.

Om formatbeskrivningen bara bestÄr av #-platshÄllare till vÀnster om den hÀr symbolen, börjar tal som Àr mindre Àn 1 med ett decimaltecken. Om du vill att brÄktal alltid ska visas med en inledande nolla, anvÀnder du 0 som platshÄllare för den första siffran till vÀnster om decimaltecknet.

%: Multiplicerar talet med 100 och infogar procentsymbolen (%) dÀr talet visas i formatbeskrivningen.

E- E+ e- e+ : Om formatbeskrivningen innehÄller minst en sifferplatshÄllare (0 eller #) till höger om symbolen E-, E+, e- eller e+, formateras talet i potensform eller exponentiellt format. Bokstaven E eller e infogas mellan talet och exponenten. Antalet platshÄllare för siffror till höger om symbolen bestÀmmer antalet siffror i exponenten.

Om exponenten Àr negativ visas ett minustecken direkt före en exponent med E-, E+, e-, e+. Om exponenten Àr positiv visas bara ett plustecken före exponenten med E+ eller e+.

TusentalsavgrÀnsaren visas om formatbeskrivningen innehÄller avgrÀnsaren innesluten av talplatshÄllare (0 eller #).

Om punkt anvÀnds som decimaltecken och tusentalsavgrÀnsare beror pÄ de nationella instÀllningarna. NÀr du anger ett tal direkt i Basic-kÀllkoden mÄste du dÀremot anvÀnda en punkt som decimalavgrÀnsare. Vilket tecken som visas som decimaltecken beror pÄ talformatet i systeminstÀllningarna.

- + $ ( ) space: Plustecken (+), minustecken (-), dollartecken ($), blanksteg eller parenteser som anges direkt i formatbeskrivningen visas som konstanta tecken.

Om du vill visa andra tecken Àn de som listas hÀr mÄste de föregÄs av ett omvÀnt snedstreck (\) eller inneslutas av citattecken (" ").

\ : Med omvÀnt snedstreck visas nÀsta tecken i formatbeskrivningen.

Tecken i formatbeskrivningen som har en speciell betydelse kan bara visas som konstanta tecken om de föregÄs av ett omvÀnt snedstreck. Det omvÀnda snedstrecket visas inte om du inte anger dubbla omvÀnda snedstreck (\\) i formatbeskrivningen.

De tecken som bara visas om de föregÄs av ett omvÀnt snedstreck i formatbeskrivningen Àr tecken för datum- och tidsformat (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), tecken för numeriska format (#, 0, %, E, e, komma, punkt) och tecken för strÀngformat (@, &, <, >, !).

Du kan Àven anvÀnda följande fördefinierade talformat: Med undantag för "Alla" returnerar alla fördefinierade formatbeskrivningar talet som ett decimaltal med tvÄ decimaler.

Om du anvÀnder fördefinierade format mÄste du ange namnet inom citattecken.

Fördefinierade format

General Number: Talen visas sÄ som de har matats in.

Currency: Infogar ett dollartecken framför talet och sÀtter negativa tal inom parentes.

Fixed: Visar minst en siffra framför decimaltecknet.

Standard: Visar tal med tusentalsavgrÀnsare.

Percent: Multiplicerar talet med 100 och lÀgger till ett procenttecken efter talet.

Vetenskap: Visar tal i potensformat (till exempel 1,00E+03 motsvarande 1000).

En formatbeskrivning kan delas i tre delar separerade med semikolon. Den första delen definierar formatet för positiva vÀrden, den andra delen formatet för negativa vÀrden och den tredje delen formatet för noll. Om du bara anger en formatbeskrivning gÀller den för alla tal.

Du kan ange en sprĂ„kvariant för att styra konverteringen av tal, datum och valutor i LibreOffice Basic under – SprĂ„kinstĂ€llningar – SprĂ„k. I Basic-talformat anvĂ€nds alltid en decimalpunkt (.) som platshĂ„llare för det decimaltecken som gĂ€ller för den aktuella sprĂ„kvarianten. Decimalpunkten kommer att ersĂ€ttas med motsvarande decimaltecken.

Detta gÀller Àven sprÄkinstÀllningar för datum-, tids- och valutaformat. Basic-formatet kommer att tolkas och visas pÄ det sÀtt som definierats i sprÄkinstÀllningarna.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Sub ExampleFormat

    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")

    ' anvÀnd alltid en punkt som decimalavgrÀnsare nÀr du skriver tal i Basic-kÀllkod.

    ' visar till exempel 6,328.20 i engelska sprÄkvarianter och 6 328,20 i svenska sprÄkvarianter.

End Sub