Ändra innehållet i strängar

Följande funktion redigerar, formaterar och justerar innehållet i strängar. Använd &-operatorn om du vill sammanfoga strängar.

Format Function

Konverterar ett tal till en sträng och formaterar den sedan enligt det format som du anger.

LCase Function

Konverterar alla stora bokstäver (versaler) till små bokstäver (gemener).

Left Function

Returnerar antalet tecken till vänster i ett stränguttryck som du anger.

LSet Statement

Justerar en sträng till vänster om en strängvariabel eller kopierar en variabel för en användardefinierad typ till en annan variabel för en annan användardefinierad typ.

LTrim Function

Tar bort alla inledande blanksteg i början av ett stränguttryck.

Mid Function, Mid Statement

Returnerar den angivna delen av ett stränguttryck (Mid-funktion), eller ersätter den delen av stränguttrycket med en annan sträng (Mid-sats).

Right Function

Returnerar ett angivet antal tecken med början längst till höger i ett stränguttryck.

RSet Statement

Högerjusterar en sträng inom en strängvariabel eller kopierar en användardefinierad variabeltyp till en annan.

RTrim Function

Raderar blanksteg i slutet av ett stränguttryck.

Trim Function

Tar bort alla inledande och efterföljande blanksteg från ett stränguttryck.

UCase Function

Konverterar små bokstäver (gemener) till stora bokstäver (versaler).

Split Function

Returnerar en matris med understrängar från ett stränguttryck.

Join Function

Returnerar en sträng från ett antal understrängar i en strängmatris.

ConvertToURL Function

Konverterar ett systemfilnamn till en fil-URL.

ConvertFromURL Function

Konverterar en fil-URL till ett systemfilnamn.