Let Statement

Tilldelar en variabel ett värde.

Syntax:

[Let] Variabel=Uttryck

Parametrar:

VarName: Variabel som ska ges ett värde. Värdet och variabeln måste vara av kompatibla typer.

Symbolen Info

Liksom i de flesta BASIC-dialekter är nyckelordet Let valfritt.


Exempel:

Sub ExampleLet

Dim sText As String

    Let sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sText) ' returnerar 9

End Sub