DefLng Statement

Anger standardtyp för variabeln enligt ett bokstavsbyte om inget skriv-deklarationstecken eller nyckelord har angetts.

Syntax:

Defxxx Teckenintervall1[, Teckenintervall2[,...]]

Parametrar:

Teckenintervall: Bokstäver som anger variabelintervallet som du vill ange standarddatatyp för.

xxx: Nyckelord som definierar standardvariabeltyp.

Nyckelord: Standardvariabeltyp

DefLng: Long

Exempel:

' Prefixdefinitioner för variabeltyper:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

Sub ExampleDefLng

    lCount=123456789 ' lCount är en implicit heltalsvariabel av typen Long

End Sub