DefInt Statement

Anger standardtyp för variabeln enligt ett bokstavsbyte om inget skriv-deklarationstecken eller nyckelord har angetts.

Syntax:

Defxxx Teckenintervall1[, Teckenintervall2[,...]]

Parametrar:

Teckenintervall: Bokstäver som anger variabelintervallet som du vill ange standarddatatyp för.

xxx: Nyckelord som definierar standardvariabeltyp.

Nyckelord: Standardvariabeltyp

DefInt: Integer

Exempel:

' Prefixdefinitioner för variabeltyper:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

Sub ExampleDefInt

    iCount=200 ' iCount är en implicit heltalsvariabel

End Sub