DefErr Statement

Om ett typdeklarationstecken eller nyckelord saknas, anger satsen DefErr standarddatatypen för variabler enligt ett bokstavsintervall.

Syntax:

Defxxx Teckenintervall1[, Teckenintervall2[,...]]

Parametrar:

Teckenintervall: Bokstäver som anger variabelintervallet som du vill ange standarddatatyp för.

xxx: Nyckelord som definierar standardvariabeltyp.

Nyckelord: Standardvariabeltyp

DefErr: Fel

Exempel:

' Prefixdefinitioner för variabeltyper:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

DefErr e

Sub ExampleDefErr

    eErr=Error ' eErr är en implicit felvariabel

End Sub