Exit Statement

Avslutar ett uttryck av typen Do...Loop, For...Next, en funktion eller en subrutin.

Syntax:

se Parametrar

Parametrar:

Exit Do

Används inne i ett Do...Loop-uttryck för att avsluta loopen. Programkörningen fortsätter med det uttryck som följer efter Loop-uttrycket. Om det finns flera nivåer av Do...Loop-uttryck fortsätter körningen på nästa högre nivå.

Exit For

Används inne i ett For...Next-uttryck för att avsluta loopen. Programkörningen fortsätter med det uttryck som följer efter Next-uttrycket. Om det finns flera nivåer av For...Next-uttryck fortsätter körningen på nästa högre nivå.

Exit Function

Avslutar omedelbart en procedur av typen Function. Programkörningen fortsätter med det uttryck som följer efter funktionsanropet.

Exit Sub

Avslutar omedelbart subrutinen. Programkörningen fortsätter med det uttryck som följer efter subrutinsanropet.

Symbolen Info

Instruktionen Exit definierar inte slutet av en sats och ska inte sammanblandas med instruktionen End.


Exempel:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 to 10 ' Fyll matrisen med testdata

    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' Funktionen LinSearch söker igenom en TextArray:sList() efter en TextEntry:

' Returvärdet är elementets index eller 0 (Null)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit For ' Hittade sItem

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function