Function Statement

Definierar en subrutin med ett returvÀrde.

Syntax

se Parameter

Parametrar:

Syntax

Function Namn[(Parameter1 [As Variabeltyp][, Parameter2 [As Variabeltyp][,...]]]) [As ReturvÀrdestyp]

statementblock

[Exit Function]

statementblock

End Function

Parameter

Namn: Namnet pÄ den subrutin som berÀknar det vÀrde som funktionen returnerar.

VarName: Parameter som ska skickas till subrutinen.

F: Nyckelord som definierar variabeltyp.

Exempel:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 to 10 ' Fyll matrisen med testdata

    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' Funktionen LinSearch söker igenom en TextArray:sList() efter en TextEntry:

' ReturvÀrdet Àr elementets index eller 0 (Null)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit For ' Hittade sItem

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function