FreeLibrary Function

Frigör en DLL som lÀsts in med instruktionen Declare. Om nÄgon av funktionerna i DLL:en anropas efter att DLL:en frigjorts, kommer den att lÀsas in igen. Se Àven: Declare

Syntax:

FreeLibrary (Biblioteksnamn As String)

Parametrar:

Biblioteksnamn: StrÀnguttryck som anger DLL-filens namn.

Symbolen Info

FreeLibrary frigör endast DLL:er som laddats i runtime.


Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:

Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )

Sub ExampleDeclare

Dim lValue As Long

    lValue = 5000

    MyMessageBeep( lValue )

    FreeLibrary("user32.dll" )

End Sub