On Error GoTo ... Resume Statement

Aktiverar en felhanteringsrutin efter att ett fel inträffat eller återupptar programkörningen.

Syntax:

On {[Local] Error GoTo Labelname | GoTo 0 | Resume Next}

Parametrar:

GoTo Labelname: Om ett fel inträffar aktiveras felhanteringsrutinen som startar vid raden "Labelname".

Resume Next: Om ett fel inträffar fortsätter programkörningen med den sats som kommer efter satsen som felet inträffade i.

GoTo 0: Inaktiverar felhanteraren i den aktuella proceduren.

Lokal: "On error" har ett globalt definitionsområde (scope) och förblir aktivt tills det avbryts av en annan "On error"-sats. "On Local error" är lokalt för den rutin som anropar det. Lokal felhantering åsidosätter alla tidigare globala inställningar. När den anropande rutinen avslutas så avbryts den lokala felhanteringen automatiskt, och alla tidigare globala inställningar återställs.

Deklarationen On Error GoTo används för att hantera fel som inträffar i ett makro.

Exempel:

Sub ExampleReset

On Error GoTo ErrorHandler

Dim iNumber As Integer

Dim iCount As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "Det här är en textrad"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As iNumber

  For iCount = 1 To 5

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      Rem

    End If

  Next iCount

  Close #iNumber

  Exit Sub

ErrorHandler:

  Reset

  MsgBox "Alla filer stängs",0,"Fel"

End Sub