Konvertera datumvärden

Följande funktioner konverterar datumvärden till beräkningsbara tal och tillbaka igen.

DateSerial-funktion

Returnerar ett Datum-värde för ett visst år, månad eller dag.

DateValue-funktion

Returnerar ett datumvärde från en datumsträng. Datumsträngen är ett fullständigt datum i ett enskilt numeriskt värde. Du kan också använda det här serienumret för att bestämma skillnaden mellan två datum.

Dagfunktion

Returnerar ett värde som representerar dagen i månaden baserat på ett seriellt datumtal genererat av DateSerial eller DateValue.

Månadsfunktion

Returnerar månaden på året från ett seriellt datum som genereras av funktionen DateSerial eller DateValue.

Veckodagsfunktion

Returnerar ett tal som motsvarar veckodagen, representerad av ett seriellt datumtal som genereras av funktionen DateSerial eller DateValue.

Årsfunktion

Returnerar årtal från ett seriellt datumtal som genereras av funktionen DateSerial eller DateValue.

CDateToIso-funktion

Returnerar datumet i ISO-format utan skiljetecken (ÅÅÅÅMMDD) från ett seriedatumnummer som genererats av DateSerial eller DateValue eller CDateFromIso-funktionerna.

Årsdelen består av minst fyra siffror, med inledande nollor om det absoluta värdet är mindre än 1000, det kan vara negativt med ett inledande minustecken om det antagna datumet anger ett år före vår tideräkning (f. Kr.) och det kan ha mer än fyra siffror om det absoluta värdet är större än 9999. Den returnerade formaterade strängen kan vara inom omfånget "-327680101" till "327671231".

Symbolen Info

År mindre än 100 och större än 9999 stöds sedan LibreOffice 5.4.


CDateFromIso-funktion

Returnerar det interna datumnumret från en strängt som innehåller ett datum i ISO-format (ÅÅÅÅMMDD eller ÅÅÅÅ-MM-DD).

The year part must consist of either two (supported only in YYMMDD format without separators for compatibility) or at least four digits. With four digits leading zeros must be given if the absolute value is less than 1000, it can be negative with a leading minus sign if the date passed denotes a year before the common era (BCE) and it can have more than four digits if the absolute value is greater than 9999. The formatted string can be in the range "-327680101" to "327671231", or "-32768-01-01" to "32767-12-31".

An invalid date results in an error. Year 0 is not accepted, the last day BCE is -0001-12-31 and the next day CE is 0001-01-01. Dates before 1582-10-15 are in the proleptic Gregorian calendar.

Symbolen Tips

When converting a date serial number to a printable string, for example for the Print or MsgBox command, the locale's default calendar is used and at that 1582-10-15 cutover date may switch to the Julian calendar, which can result in a different date being displayed than expected. Use the CDateToIso Function to convert such date number to a string representation in the proleptic Gregorian calendar.


Symbolen Info

The YYYY-MM-DD format with separators is supported since LibreOffice 5.3.4. Years less than 100 or greater than 9999 are accepted since LibreOffice 5.4 if not in VBA compatibility mode.


CDateToUnoDate Function

Returnerar datumet som en UNO-struktur av typen com.sun.star.util.Date.

CDateFromUnoDate Function

Konverterar en struktur av typen com.sun.star.util.Date till ett datumvärde (Date).

CDateToUnoDateTime Function

Returnerar tidpunktsdelen av ett datum som en UNO-struktur av typen com.sun.star.util.DateTime.

CDateFromUnoDateTime Function

Konverterar en UNO-struktur av typen com.sun.star.util.DateTime till ett datumvärde (Date).

DateAdd Function

Lägger till ett datumintervall till ett givet datum ett antal gånger och returnerar det resulterande datumet.

DateDiff Function

Returnerar antalet datumintervall mellan två angivna datumvärden.

DatePart Function

Funktionen DatePart returnerar en viss del av ett datum.