Programmeringsexempel för kontroller i dialogredigeraren

Följande exempel gäller för en ny dialogruta som kallas "Dialog1". Använd verktygen på verktygsraden Verktygslåda i dialogredigeraren om du vill skapa dialogrutan och lägga till de här kontrollerna: en kryssruta som kallas "Kryssruta1", ett etikettfält som kallas "Etikettfält1", en knapp som kallas "Kommandoknapp1" och en listruta som kallas "Listruta1".

Varningssymbol

Var konsekvent med stora och små bokstäver när du bifogar en kontroll med objektvariabel.


Globala funktioner för laddning av dialogrutor

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

  If IsMissing(oLibContainer) Then

    oLibContainer = DialogLibraries

  End If

  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

  LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

Visa en dialogruta

REM globala definitioner av variabler

Dim oDialog1 AS Object

Sub StartDialog1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Läsa och redigera egenskaper för kontroller i programmet

Sub Sample1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM hämta dialogrutemodell

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  REM visa texten för Etikett1

  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")

  MsgBox oLabel1.Text

  REM ange ny text för kontrollen Etikett1

  oEtikett1.Text = "Nya filer"

  REM visa modellegenskaper för kontrollen Kryssruta1

  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1

  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties

  REM ange nytt tillstånd för Kryssruta1 för kontrollmodell

  oCheckBox1Model.State = 1

  REM visa modellegenskaper för kontrollen Kommandoknapp1

  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1

  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties

  REM visa egenskaper för kontrollen Kommandoknapp1

  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")

  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties

  REM öppna dialogrutan

  oDialog1.Execute()

End Sub

Lägga till en post i en listruta

Sub AddEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM lägger till en ny post i listrutan

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  Dim iCount as integer

  iCount = oListbox.ItemCount

  oListruta.additem("Ny post" & iCount,0)

End Sub

Ta bort en post från en listruta

Sub RemoveEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM ta bort den första posten från listrutan

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  oListbox.removeitems(0,1)

End Sub