CVErr Function

Converts a string expression or numeric expression to a variant expression of the sub type "Error".

Sintaksa:

Shprehje e rezervuar

Vlerë absolute

Zgjedhni një variantë

Parametri i sllajdit

Llogarit gjatësinë e një vargu tekstual.