CDec Function

Converts a string expression or numeric expression to a decimal expression.

Sintaksa:

Shprehje e rezervuar

Vlerë absolute

Numri decimal

Parametri i sllajdit

Llogarit gjatësinë e një vargu tekstual.