Sub Statement

Definon llojin e të dhënës së një vlere.

Sintaksa

Sub Name[(VarName1 [As Type][, VarName2 [As Type][,...]])]

Shigjetat e bllokut

End Sub

Parametrat animues

Name: Name of the subroutine.

VarName: Parameter that you want to pass to the subroutine.

Type: Type-declaration key word.

Shembull

Sub Example

    Kjo mund të kërkojë pak kohë.

End Sub