Programming Examples for Controls in the Dialog Editor

The following examples are for a new dialog called "Dialog1". Use the tools on the Toolbox bar in the dialog editor to create the dialog and add the following controls: a Check Box called "CheckBox1", a Label Field called "Label1", a Button called "CommandButton1", and a List Box called "ListBox1".

Warning Icon

Jini i qëndrueshëm me shkronjat e mëdha dhe të vogla kur bashkangjit një kontroll në një variabël objekt.


Global Function for Loading Dialogs

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

  If IsMissing(oLibContainer) Then

    oLibContainer = DialogLibraries

  End If

  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

  LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

Dialogu i fushave

REM global definition of variables

Dim oDialog1 AS Object

Sub StartDialog1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Read or Edit Properties of Controls in the Program

Sub Sample1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM get dialog model

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  REM display text of Label1

  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")

  MsgBox oLabel1.Text

  REM set new text for control Label1

  oLabel1.Text = "New Files"

  REM display model properties for the control CheckBox1

  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1

  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties

  REM set new state for CheckBox1 for model of control

  oCheckBox1Model.State = 1

  REM display model properties for control CommandButton1

  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1

  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties

  REM display properties of control CommandButton1

  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")

  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties

  Nuk ka veprim për tu ekzekutuar

  oDialog1.Execute()

End Sub

Dispozitivat që do ti shtohen Grupit të Volumit:

Sub AddEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM adds a new entry to the ListBox

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  Dim iCount as integer

  iCount = oListbox.ItemCount

  oListbox.additem("New Item" & iCount,0)

End Sub

Remove an Entry from a ListBox

Sub RemoveEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM remove the first entry from the ListBox

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  oListbox.removeitems(0,1)

End Sub