Lastnosti spoja

Če dvokliknete povezavo med dvema povezanima poljema v oblikovanju poizvedbe ali če izberete Vstavi – Nova relacija, se pojavi pogovorno okno Lastnosti spoja. Te lastnosti bodo uporabljene v vseh poizvedbah, ki bodo ustvarjene v prihodnje.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite oblikovanje poizvedbe in izberite Vstavi – Nova relacija ali dvokliknite povezovalno črto med tabelama.


Vključeni tabeli

Določi različni tabeli, ki ju želite združiti.

Vključeni polji

Določi podatkovni polji, ki bosta spojeni z relacijo.

Možnosti

Vrsta

Določi vrsto povezave izbrane povezave. Nekatere zbirke podatkov podpirajo le podmnožico vseh možnih vrst.

Notranji spoj

Z notranjim spojem vsebuje tabela rezultatov samo zapise, kjer je vsebina povezanih polj enaka. V SQL-u LibreOffice je ta vrsta povezave ustvarjena z ustreznim stavkom WHERE.

Levi spoj

Z levim spojem tabela rezultatov vsebuje vsa polja leve tabele in samo tista polja desne tabele, kjer je vsebina povezanih polj enaka. V SQL-u LibreOffice ta vrsta povezave ustreza ukazu LEFT OUTER JOIN.

Desni spoj

Z desnim spojem tabela rezultatov vsebuje vsa polja desne tabele in samo tista polja leve tabele, kjer je vsebina povezanih polj enaka. V SQL-u LibreOffice ta vrsta povezave ustreza ukazu RIGHT OUTER JOIN.

Polni spoj

Pri polnem spoju tabela rezultatov vsebuje vsa polja levih in desnih tabel. V SQL-u LibreOffice ta vrsta povezave ustreza ukazu FULL OUTER JOIN.

Ključna beseda NATURAL

Vstavi ključno besedo NATURAL v izjavo SQL, ki določa relacijo. Relacija spoji vse istoimenske stolpce iz obeh tabel. Tabela rezultata spoja vsebuje le en stolpec za vsak par enakoimenskih stolpcev.