Oblikovanje poizvedbe

Pogled Oblikovanje poizvedbe omogoča ustvarjanje in urejanje poizvedbe zbirke podatkov.

Za dostop do tega ukaza ...

V oknu datoteke zbirke podatkov kliknite ikono Poizvedbe, nato izberite Uredi – Uredi


Ikona opombe

Večina zbirk podatkov uporablja poizvedbe za filtriranje ali razvrščanje tabel zbirke podatkov za prikaz zapisov. Pogledi omogočajo enako mero funkcionalnosti kot poizvedbe, vendar na strani strežnika. Če se vaša zbirka podatkov nahaja na strežniku, ki podpira poglede, lahko uporabite te poglede za filtriranje zapisov na strežniku in tako skrajšate čas izpisovanja.


Ikona opombe

Če izberete ukaz Ustvari pogled v zavihku Tabele dokumenta zbirke podatkov, vidite okno Oblikovanje pogleda, ki je podobno oknu Oblikovanje poizvedbe in je opisano tukaj.


Postavitev okna Oblikovanje poizvedbe je shranjena z ustvarjenim povpraševanjem, z ustvarjenim pogledom pa je ni mogoče shraniti.

Oblikovalni pogled

Za oblikovanje poizvedbe kliknite ikono Poizvedbe v dokumentu zbirke podatkov, zatem kliknite Ustvari poizvedbo v oblikovalnem pogledu.

Spodnje podokno okna Pogleda oblikovanja je tam, kjer določite poizvedbo. Če želite definirati poizvedbo, določite imena polj zbirke podatkov, ki bodo vključena, in pogoje za prikaz polj. Za prerazporeditev stolpcev v spodnjem podoknu Oblikovanja pogleda povlecite glavo stolpca na novo mesto ali pa izberite stolpec in pritisnite tipki +smerna tipka.

Na vrhu poizvedbe okna Oblikovalni pogled so prikazane ikone vrstice Oblikovanje poizvedbe in vrstice Oblikovanje.

Če želite preizkusiti poizvedbo, dvokliknite ime poizvedbe v dokumentu zbirke podatkov. Rezultat poizvedbe je prikazan v tabeli, ki je podobna Pogledu vira podatkov. Upoštevajte, da je prikazana tabela le začasna.

Tipke v Pogledu oblikovanja poizvedb

Tipka

Funkcija

F4

Predogled

F5

Zaženi poizvedbo

F7

Dodaj tabelo ali poizvedbo


Prebrskaj

Ko boste prvič odprli oblikovanje poizvedbe, se odpre pogovorno okno, v katerem morate najprej izbrati tabelo, ki bo osnova za poizvedbo.

Dvokliknite polja, ki jih s tem dodate poizvedbi. Povlecite in spustite, če želite definirati relacije.

Ikona opombe

Med oblikovanjem poizvedbe ne morete spreminjati izbranih tabel.


Odstrani tabele

Če želite tabelo odstraniti iz Oblikovalnega pogleda, kliknite zgornjo obrobo okna tabele in odprite kontekstni meni. Uporabite lahko ukaz Izbriši in tako odstranite tabelo iz Oblikovalnega pogleda. Druga možnost je, da pritisnete brisalko.

Premakni tabelo in spremeni velikost tabele

Spremenite lahko velikost in razporedite tabele glede na svoje nastavitve. Če želite premakniti tabele, povlecite njihov zgornji rob do želenega mesta. Povečajte ali zmanjšajte prikazano velikost tabele, tako da se z miškinim kazalcem postavite na rob ali v kot tabele in ga povlečete, dokler ne doseže želene velikosti.

Relacije med tabelami

Če obstajajo podatkovne relacije med imenom polja v eni tabeli in med imenom polja v drugi tabeli, lahko uporabite te relacije za svojo poizvedbo.

Če imate npr. preglednico za članke, ki jih določa številka članka, in preglednico za stranke, kamor zapisujete vse članke, ki jih stranka naroči, in pri tem uporabite ustrezne številke članka, potem obstaja relacija med podatkovnima poljema »številka članka«. Če zdaj želite ustvariti poizvedbo, ki vrne vse članke, ki jih je stranka naročila, morate dobiti podatke iz dveh preglednic. Če želite to storiti, morate LibreOffice povedati, kakšen odnos obstaja med podatki v teh dveh preglednicah.

To storite na sledeč način: kliknite ime polja v tabeli (npr. ime polja »Številka elementa« iz tabele Stranke), zadržite gumb miške in nato povlecite ime polja do imena polja druge tabele ("Številka elementa" iz tabele Element). Ko spustite gumb miške, se prikaže črta, ki povezuje ti polji iz oken. Ustrezni pogoj, da mora biti vsebina teh polj identična, se vstavi v poizvedbo SQL.

Ustvarjanje poizvedbe, ki temelji na več sorodnih delovnih listih, je možno le, če uporabljate LibreOffice kot vmesnik za relacijsko zbirko podatkov.

Ikona opombe

V poizvedbi ne morete dostopati do tabel iz različnih zbirk podatkov. Poizvedbe, ki vključujejo več tabel, lahko ustvarite le znotraj ene zbirke podatkov.


Določanje vrste povezave

Če dvokliknete črto, ki povezuje dve povezani polji ali prikličete menijski ukaz Vstavi – Nova relacija, lahko določite vrsto povezave v pogovornem oknu Relacije.

Lahko tudi pritiskate tabulator, dokler ni izbrana črta, in potem pritisnete tipki dvigalka+F10 za prikaz kontekstnega menija, kjer izberete ukaz Uredi. Nekatere zbirke podatkov podpirajo le podmnožico možnih vrst spojev.

Brisanje relacij

Če želite izbrisati relacijo med dvema tabelama, kliknite povezovalno črto in nato pritisnite brisalko.

Druga možnost je, da izbrišete posamezne vnose v Polja, ki so vključena v pogovornem oknu Relacije. Ali pa pritisnite tabulator in ga ne izpustite, dokler ni poudarjeno prikazan povezovalni vektor, nato pritisnite tipki dvigalka+F10, da odprete kontekstni meni, in izberite ukaz Izbriši.

Definiraj poizvedbo

Izberite pogoje, da definirate poizvedbo. Vsak stolpec oblikovalne tabele sprejme podatkovno polje za poizvedbo. Pogoji v eni vrstici so povezani z logičnim AND.

Določite ime polja

Najprej izberite vsa imena polj iz tabel, ki jih želite dodati poizvedbi. To lahko storite bodisi s povleci in spusti, bodisi z dvoklikom imena polja v oknu tabele. S povleci in spusti uporabite miško, da povlečete ime polja iz okna tabele v spodnje območje oblikovanja poizvedbe. Ko storite to, se lahko odločite, kateremu stolpcu boste dodali polje. Izberite ime polja z dvoklikom. Tako bo dodan naslednjemu prostemu stolpcu.

Brisanje imen polj

Če želite odstraniti ime polja iz poizvedbe, kliknite glavo stolpca polja in izberite ukaz Izbriši v kontekstnem meniju stolpca.

Shrani poizvedbo

Če želite shraniti poizvedbo, uporabite ikono Shrani na standardni vrstici. Vidite pogovorno okno, ki povpraša za vnos imena poizvedbe. Če zbirka podatkov podpira sheme, lahko vnesete tudi shemo.

Shema

Vnesite ime sheme, ki je dodeljena poizvedbi ali pogledu tabele.

Ime poizvedbe ali ime pogleda tabele

Vnesite ime poizvedbe ali pogleda tabele.

Filtriranje podatkov

Če želite filtrirati podatke za poizvedbo, nastavite želene nastavitve v spodnjem območju Oblikovalnega pogleda. Na voljo so naslednje vrstice:

Polje

Vnesite ime podatkovnega polja, na katerega ste se sklicevali v poizvedbi. Vse nastavitve v spodnjih vrsticah se nanašajo na to polje. Če aktivirate celico s klikom miške, boste zagledali puščični gumb, ki vam omogoča izbor polja. Možnost »Ime tabele.*« izbere vsa podatkovna polja in ta pogoj velja za vsa polja tabele.

Vzdevek

Določa vzdevek. Ta vzdevek bo naveden v poizvedbi namesto imena polja, kar omogoči rabo uporabniško določenih oznak stolpcev. Če ima podatkovno polje npr. ime StDl, namesto tega imena pa bi raje videli, da se v poizvedbi pojavi ime StDela, kot vzdevek vstavite StDela.

V izjavi SQL so vzdevki definirani na sledeč način:

SELECT stolpec AS vzdevek FROM tabela.

Primer:

SELECT "StD" AS "StDela" FROM "Deli"

Tabela

Ustrezna tabela zbirke podatkov izbranega podatkovnega polja je navedena tukaj. Če aktivirate celico s klikom miške, se bo pojavila puščica, ki vam omogoča, da izberete drugo tabelo trenutne poizvedbe.

Razvrsti

Če kliknete celico, lahko izbirate med možnostmi razvrščanja: naraščajoče, padajoče in nerazvrščeno. Polja z besedilom bodo razvrščena po abecednem redu, številska polja pa po številčnem. Pri večini zbirk podatkov lahko skrbniki nastavijo možnosti razvrščanja.

Vidno

Če za podatkovno polje označite lastnost Vidno, bo to polje vidno v poizvedbi. Če uporabite samo podatkovno polje za oblikovanje pogoja, ga ni potrebno prikazati.

Pogoji

Določa pogoje, po katerih bo filtrirana vsebina podatkovnih polj.

ali

Tukaj lahko vstavite dodaten pogoj za filtriranje, v vsaki vrstici enega. Večkratni pogoji v enem stolpcu bodo povezani s povezavo OR.

Če želite vstaviti drugo vrstico za funkcije, lahko uporabite tudi kontekstni meni glave vrstic v spodnjem območju oblikovanja poizvedbe:

Funkcije

Funkcije, ki jih je možno tukaj izvesti, so odvisne od zbirke podatkov.

Če delate z zbirko podatkov HSQL, vam seznamsko polje v vrstici Funkcija ponuja naslednje možnosti:

Možnost

SQL

Učinek

Brez funkcije

Nobena funkcija se ne bo izvedla.

Povprečje

AVG

Izračuna aritmetično sredino polja.

Števec

COUNT

Določi število zapisov v tabeli. Prazna polja so lahko všteta (a) ali pa ne (b).

a) COUNT(*): Zvezdica je argument za preštevanje vseh zapisov v tabeli.

b) COUNT(stolpec): Če kot argument navedete ime polja, bodo prešteta samo polja, v katerih podano ime polja vsebuje neko vrednost. Vrednosti null (prazna polja) ne štejejo.

Največ

MAX

Ugotovi najvišjo vrednost polja.

Najmanj

MIN

Ugotovi najnižjo vrednost polja.

Vsota

SUM

Izračuna vsoto vrednosti povezanih polj.

Združi

GROUP BY

Skupine vršijo poizvedbe podatkov glede na izbrano ime polja. Funkcije se izvajajo glede na določene skupine. V SQL ta možnost ustreza stavku GROUP BY. Če je dodan pogoj, se ta vnos pojavi v SQL HAVING.


Klice funkcij lahko vnesete tudi neposredno v izjavo SQL. Skladnja je:

SELECT FUNCTION(stolpec) FROM tabela.

Klic funkcije za izračun vsote v SQL je npr.:

SELECT SUM("Cena") FROM "Artikel".

Z izjemo funkcije Združi so zgornje funkcije t.i. agregatne funkcije. To so funkcije, ki izračunajo podatke za izdelavo povzetkov iz rezultatov. Dodatne funkcije, ki niso navedene v seznamskem polju, so tudi možne. To je odvisno od dejanskega sistema zbirke podatkov, ki ga uporabljate, in od trenutnega stanja gonilnika Base.

Če želite uporabiti druge funkcije, ki niso na voljo v seznamskem polju, jih morate vnesti v Polje.

Vzdevke lahko dodelite tudi klicem funkcij. Če poizvedba ne bo prikazana v glavi stolpca, vnesite želeno ime pod Vzdevek.

Ustrezna funkcija v SQL-izjavi se glasi:

SELECT FUNCTION() AS vzdevek FROM tabela

Primer:

SELECT COUNT(*) AS števec FROM "Element"

Ikona opombe

Če zaženete to funkcijo, ne morete vstaviti nobenih dodatnih stolpcev za poizvedbo, te stolpce lahko sprejemate le kot funkcijo »Group«.


Primeri

V naslednjem primeru se poizvedba izvaja v dveh tabelah: tabeli »Element« s poljem »Št_elementa« in tabeli »Dobavitelji« s poljem »Ime_dobavitelja«. Poleg tega imata obe tabeli skupno ime polja »Št_dobavitelja«.

Da bi ustvarili poizvedbo, ki vsebuje vse dobavitelje, ki dostavljajo več kot tri elemente, so potrebni naslednji koraki.

 1. Tabeli »Element« in »Dobavitelji« vstavite v oblikovanje poizvedbe.

 2. Povežite polji »Št_dobavitelja« teh tabel, če še ne obstaja tovrstna relacija.

 3. Dvokliknite polje »Št_elementa« iz tabele »Element«. Prikažite vrstico Funkcija, tako da uporabite kontekstni meni in izberete funkcijo Preštej.

 4. Vstavite >3 kot pogoj in izključite polje Vidno.

 5. Dvokliknite polje »Ime_dobavitelja« v tabeli »Dobavitelji« in izberite funkcijo Združi.

 6. Zaženite poizvedbo.

Če polji »cena« (za posamezno ceno artikla) in »Št_dobavitelja« (za dobavitelja artikla) v tabeli »Element« obstajata, lahko dobite povprečno ceno elementa, ki ga ponuja dobavitelj, z naslednjo poizvedbo:

 1. Tabelo »Element« vstavite v oblikovanje poizvedbe.

 2. Dvokliknite polji »Cena« in »Št_dobavitelja«.

 3. Omogočite vrstico Funkcija in izberite funkcijo Povprečje iz polja »Cena«.

 4. Lahko vstavite tudi »Povprečje« v vrstici za ime vzdevka (brez narekovajev).

 5. Izberite Združi za polje »Št_dobavitelja«.

 6. Zaženite poizvedbo.

Na voljo so naslednji ukazi in simboli kontekstnega menija:

Funkcije

Pokaže ali skrije vrstico za izbor funkcij.

Ime tabele

Pokaže ali skrije vrstico za ime tabele.

Ime vzdevka

Pokaže ali skrije vrstico za ime vzdevka.

Različne vrednosti

Uporablja samo različne vrednosti v poizvedbi. To velja za zapise, ki vsebujejo podatke, ki se pojavijo večkrat v izbranih poljih. Če je ukaz Različne vrednosti aktiviran, boste videli samo en zapis v poizvedbi (DISTINCT). Sicer boste videli vse zapise, ki ustrezajo pogojem poizvedbe (ALL).

Če se npr. ime »Kovač« pojavi večkrat v vaši zbirki naslovov, lahko izberete ukaz Različne vrednosti in s tem v poizvedbi določite, da se bo ime »Kovač« pojavilo samo enkrat.

Kombinacija vrednosti iz vseh polj za poizvedbo, ki vključuje več polj, mora biti edinstvena, tako da se rezultat lahko oblikuje iz posameznega zapisa. Recimo, da so v vašem adresarju enkrat »Novak v Kranju« in dvakrat »Novak v Kopru». Z ukazom Različne vrednosti bo poizvedba uporabila polji »priimek« in »mesto« ter vrnila kot rezultat poizvedbe enkrat »Novak v Kranju« in enkrat »Novak v Kopru«.

V jeziku SQL ta ukaz ustreza predikatu DISTINCT.

Meja

Omogoča določitev največjega števila zapisov, ki jih vrne poizvedba.

Če ste dodali Limit (angl. meja), boste dobili največ toliko vrstic, kot ste jih navedli s številom. Sicer boste videli vse zapise, ki ustrezajo pogojem poizvedbe.

Oblikovanje filtrirnih pogojev

Kadar oblikujete filtrirne pogoje, so vam na voljo različni operatorji in ukazi. Ne glede na relacijski operator obstajajo določeni SQL-ukazi, ki izvršujejo poizvedbe za vsebino polj zbirke podatkov. Če uporabite te ukaze v skladnji LibreOffice, LibreOffice samodejno pretvori le-te v ustrezno skladnjo SQL. SQL-ukaz lahko vnesete tudi neposredno. Naslednje tabele podajajo pregled operatorjev in ukazov:

Operator

Pomen

Pogoj je izpolnjen, če ...

=

enako

... je vsebina polja enaka označenemu izrazu.

Operator = ne bo prikazan v poizvedbenih poljih. Če vnesete vrednost brez operatorja, bo operator = samodejno prevzet.

<>

ni enako

... vsebina polja ne ustreza določenemu izrazu.

>

večje kot

... je vsebina polja večja kot navedeni izraz.

<

manjše kot

... je vsebina polja manjša kot navedeni izraz.

>=

večje ali enako

... je vsebina polja večja kot ali enaka določenemu izrazu.

<=

manjše ali enako

... je vsebina polja manjša kot ali enaka določenemu izrazu.


ukaz LibreOffice

SQL-ukaz

Pomen

Pogoj je izpolnjen, če ...

IS EMPTY

IS NULL

je null

... Vrednost polja je prazna. Za polja Da/Ne s tremi stanji ta ukaz samodejno izvršuje poizvedbe nedoločenega stanja (niti Da niti Ne).

IS NOT EMPTY

IS NOT NULL

ni prazno

... ime polja ni prazno.

LIKE

(ograda * za poljubno število znakov

ograda ? za natanko en znak)

LIKE

(% ograda za poljubno število znakov

Ograda _ za natanko en znak)

je element

... podatkovno polje vsebuje označen izraz. Ograda (*) označuje, ali se izraz x pojavi na začetku (x*), na koncu (*x) ali znotraj vsebine polja (*x*). Kot ogrado lahko v SQL-poizvedbe vnesete znak SQL % ali že znano ogrado datotečnega sistema (*) v vmesniku LibreOffice.

Ograda * ali % velja za poljubno število znakov. Vprašaj (?) v vmesniku LibreOffice ali podčrtaj (_) v SQL-poizvedbah se uporablja za predstavitev natanko enega znaka.

NOT LIKE

NOT LIKE

Ni element

... ime polja ne vsebuje navedenega izraza.

BETWEEN x AND y

BETWEEN x AND y

se nahaja v intervalu [x,y]

... ime polja vsebuje vrednost, ki leži med vrednostma x in y.

NOT BETWEEN x AND y

NOT BETWEEN x AND y

Ne sodi v interval [x,y]

... ime polja vsebuje vrednost, ki ne leži med vrednostma x in y.

IN (a; b; c ...)

Zapomnite si, da na vseh seznamih vrednosti podpičja služijo kot ločilo!

IN (a; b; c ...)

Vsebuje a, b, c ...

... ime polja vsebuje enega izmed navedenih izrazov a, b, c, ... Navedeno je lahko poljubno število izrazov in rezultat poizvedbe je določen s povezavo Or. Izrazi a, b, c ... so lahko številke ali znaki.

NOT IN (a; b; c ...)

NOT IN (a, b, c ...)

Ne vsebuje a, b, c ...

... ime polja ne vsebuje nobenega izmed določenih izrazov a, b, c, ...

= TRUE

= TRUE

Ima vrednost True (velja).

... ime polja ima vrednost True (velja).

= FALSE

= FALSE

Ima vrednost False (ne velja).

... ime polja ima vrednost False (ne velja).


Primeri

='Ga.'

Vrne imena polj z vsebino polja »Ga.«

<'2001-01-10'

Vrne datume pred 10. januarjem 2001

LIKE 'g?be'

Vrne imena polj z vsebino polja, kot je »gobe« in »grbe«.

LIKE 'S*'

Vrne podatkovna polja z vsebinami polj, kot je »Slovenija«.

BETWEEN 10 AND 20

Vrne imena polj z vsebino polja med vrednostma 10 in 20 (polja so lahko polja z besedilom ali številska polja).

IN (1; 3; 5; 7)

Vrne imena polj z vrednostmi 1, 3, 5, 7. Če ime polja vsebuje številko elementa, lahko npr. ustvarite poizvedbo, ki vrne element z določeno številko.

NOT IN ('Kovač')

Vrne imena polj, ki ne vsebujejo »Kovač«.


Ubežno zaporedje za Like (kot): {escape 'ubežni-znak'}

Primer: select * from element where ImeElementa like 'Ta *%' {escape '*'}

Primer vrne vse vnose, kjer se ime elementa začne s 'Ta *'. To pomeni tudi, da lahko iščete tudi znake, ki bi jih drugače tolmačili kot ograde, kot so *, ?, _, % ali pika.

Ubežno zaporedje za Outer Join (zunanji spoj): {oj outer-join}

Primer: select Artikel.* from {oj element LEFT OUTER JOIN naročila ON element.no=naročila.ANR}

Poizvedovanje v poljih z besedili

Če želite izvršiti poizvedbo vsebine besedilnega polja morate postaviti izraz v enojna narekovaja. Razlika med velikimi črkami in malimi črkami je odvisna od vrste uporabljene zbirke podatkov. LIKE po definiciji ne razlikuje velikih in malih črk (čeprav nekatere zbirke podatkov pri tem niso tako stroge).

Poizvedovanje v podatkovnih poljih

Datumska polja so predstavljena kot #Datum#, da jih jasno prepoznate kot datume. Konstante datuma, časa in datuma/časa so lahko v privzeti skladnji SQL2 ali ubežni skladnji SQL.

Element vrste Datum

Ubežna skladnja SQL #1 – morda je zastarela

Ubežna skladnja SQL #2

Skladnja SQL2

Datum

{D'YYYY-MM-DD'}

{d 'YYYY-MM-DD'}

'YYYY-MM-DD'

Čas

{D'HH:MM:SS'}

{t 'HH:MI:SS[.SS]'}

'HH:MI:SS[.SS]'

Datum s časom

{D'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'}

{ts 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'}

'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'


Primer: select {d '1999-12-31'} from svet.leta

Primer: select * from mojatabela where leta='1999-12-31'

Vsi datumski izrazi (z nadomestnimi znaki) morajo biti v enojnih narekovajih (podrobnosti si oglejte v referenčnih virih za določeno zbirko podatkov in konektor, ki ju uporabljate).

Poizvedovanje v poljih Da/Ne

Za izvrševanje poizvedb po poljih Da/Ne uporabite naslednjo skladnjo za tabele dBASE:

Stanje

Pogoji poizvedbe

Primer

Da

Za tabele dBASE: ni enako nobeni podani vrednosti

=1 vrne vse zapise, kjer ima polje Da/Ne stanje »Da« ali »Ne« (izbrano v črni).

Ne

.

=0 vrne vse zapise, za katere ima polje Da/Ne stanje »Da« ali »Ne« (ni izbora).

Null

IS NULL

IS NULL vrne vse zapise, za katere polje Da/Ne nima nobenega od stanj Da ali Ne (izbrano v sivi).


Ikona opombe

Skladnja je odvisna od vrste uporabljene zbirke podatkov. Upoštevajte tudi, da lahko polja Da/Ne definirate različno (samo dve stanji namesto treh).


Poizvedbe parametra

Poizvedbe parametra uporabnikom omogočajo vnos vrednosti med izvajanjem. Te vrednosti se uporabljajo s pogoji za izbor zapisov, ki bodo prikazani. Vsaka takšna vrednost je povezana z imenom parametra, po katerem je med izvedbo poizvedbe uporabnik povprašan.

Imena parametrov predhaja dvopičje tako v pogledu oblikovanja kot v SQL-pogledu poizvedbe. To lahko uporabite kadar koli se lahko prikaže vrednost. Če naj se ista vrednost pojavi večkrat v poizvedbi, se uporablja isto ime parametra.

Enostaven primer: ko uporabnik vnese vrednost, za katero išče enakost, enostavno vnese ime parametra z njegovim prehajajočim dvopičjem v vrstico Pogoj. V načinu SQL je slednje treba vnesti kot WHERE "Polje" = :Ime_parametra

Ikona opozorila

Imena parametrov ne smejo vsebovati znakov <presledek>`!"$%^*()+={}[]@'~#<>?/,. Prav tako ne smejo biti enaka imenom polj ali rezerviranim besedam za SQL. Lahko so enaka vzdevkom.


Ikona namiga

Uporabna konstrukcija za izbiranje zapisov glede na podlagi delov besedila iz vsebine besedilnih polj je dodajanje skritega stolpca s pogojem "LIKE '%' || :Del_polja || '%'". Tako izberete zapise z natančnim ujemanjem. Če ne želite razlikovati med velikimi in malimi črkami, je možna rešitev s poljem LOWER (Ime_polja) in pogojem LIKE LOWER ( '%' || :Del_polja || '%' ). Pazite na presledke v pogoju; če jih izpustite, bo razčlenjevalnik SQL interpretiral celoten pogoj kot iskani niz. V SQL-načinu bi to zapisali tako: LOWER ( "Ime_polja" ) LIKE LOWER ( '%' || :Del_polja || '%' ).


Poizvedbe parametra se uporabljajo tudi kot vir podatkov za podobrazce, ki omogočajo uporabniku omejiti prikazane zapise.

Vnos parametra

Pogovorno okno Vnos parametra vas povpraša po vnosu vrednosti parametrov. Vnesite vrednost za vsako spremenljivko v poizvedbi in potrdite, tako da kliknete V redu ali pritisnete vnašalko.

Vrednosti, ki jih vnese uporabnik, so lahko sestavljene iz poljubnega znaka, ki je dovoljen za SQL za relevanten pogoj; to je lahko odvisno od sistema zbirke podatkov.

Ikona namiga

Uporabnik lahko uporabi nadomestne znaka SQL »%« (poljuben niz) in »_« (poljuben znak) kot dela vrednosti za pridobivanje zapisov s kompleksnejšimi pogoji.


SQL-način

SQL pomeni »Structured Query Language« (jezik za strukturirano poizvedovanje) in opisuje navodila za posodabljanje in upravljanje relacijskih zbirk podatkov.

V LibreOffice za večino poizvedb ne potrebujete nikakršnega predznanja o SQL, saj vam ni treba vnesti kode SQL. Če ustvarite poizvedbo z oblikovanjem poizvedbe, LibreOffice samodejno pretvori vaša navodila v ustrezno skladnjo SQL. Če s pomočjo gumba Vključi/izključi oblikovalni pogled preidete na pogled SQL, lahko vidite ukaze SQL za poizvedbo, ki je bila ustvarjena predhodno.

Svojo poizvedbo lahko oblikujete neposredno v kodi SQL. Vendar upoštevajte, da je posebna skladnja odvisna od sistema zbirk podatkov, ki ga uporabljate.

Če ročno vnesete kodo SQL, lahko ustvarite poizvedbe, značilne za SQL, ki jih grafični vmesnik v Oblikovanju poizvedbe ne podpira. Te poizvedbe morajo biti izvedene v izvirnem načinu SQL.

Ko kliknete ikono Neposredno izvedi ukaz SQL v SQL-pogledu, lahko oblikujete poizvedbo, ki jo ne obdela LibreOffice.