Seznam regularnih izrazov

Znak

Rezultat/Uporabi

Vsak znak

Predstavlja dani znak, če ni navedeno drugače.

.

Predstavlja vsak posamezen znak, razen preloma vrstice ali preloma odstavka. Primer: iskalni pogoj »kr.tek« najde tako "kratek" kot »krotek«.

^

Iskani izraz najde samo, če se ta nahaja na začetku odstavka. Posebni predmeti na začetku odstavka, kot so prazna polja ali kot znaki zasidrani okviri, so prezrti. Primer: »^Peter«.

$

Iskani izraz najde samo, če se ta pojavlja na koncu odstavka. Posebni predmeti na koncu odstavka, kot so prazna polja ali kot znaki zasidrani okviri, so prezrti. Primer: »Peter$«.

$ se sam ujema s koncem odstavka. Na ta način je mogoče iskati in zamenjati prelome odstavkov.

*

Najde nič ali več znakov pred »*«. Primer: »Ab*c« najde »Ac«, »Abc«, »Abbc«, »Abbbc«, in tako naprej.

+

Najde enega ali več znakov pred »+«. Primer: »AX.+4« najde »AXx4«, vendar ne »AX4«.

Najdaljši možni niz v odstavku, ki se ujema s tem iskalnim vzorcem, je vedno najden. Če odstavek vsebuje niz »AX 4 AX4«, je označen celoten odlomek.

?

Najde nič ali enega izmed znakov pred »?«. Primer: »fant?« najde »fant« in »fantje«, »x(ab|c)?y« najde »xy«, »xaby« in »xcy«.

\

Poseben znak, ki sledi »\« iskanje tolmači kot normalen znak in ne kot regularen izraz (razen kombinacij \n, \t, \> in \<). Primer: »drva\.« najde »drva.«, ne najde pa »drvar« in »drvača«.

\n

Predstavlja prelom vrstice, ki je bil vstavljen s kombinacijo tipk dvigalka+vnašalka. Če želite prelom vrstice spremeniti v prelom odstavka, v polji Najdi in Zamenjaj vnesite \n in nato izvršite ukaz najdi in zamenjaj.

\n v polju Najdi pomeni prelom vrstice, vstavljen s kombinacijo tipk dvigalka+vnašalka.

\n v polju Zamenjaj pomeni prelom odstavka, ki se ga lahko vstavi z vnašalko.

\t

Predstavlja tabulator. Ta izraz lahko uporabite tudi v polju Zamenjaj.

\b

Ujema se z mejo besede. Primer: »\bstol« najde »stolnica«, ne pa tudi »prestol«, medtem ko »stol\b« najde »prestol« ne pa tudi »stolnica«. Samostojno besedo »stol« najdeta oba iskalna izraza.

^$

Najde prazen odstavek.

^.

Najde prvi znak v odstavku.

& ali $0

Doda niz, ki je bil najden z iskalnimi pogoji v polju Najdi, k izrazu v polju Zamenjaj, ko izvedete zamenjavo.

Primer: če v polje Najdi vnesete »avto« in v polje Zamenjaj »&mobil«, besedo »avto« nadomesti »avtomobil«.

V polje Zamenjaj lahko vnesete tudi »&« za spreminjanje Atributov ali Oblike niza, ki je bil najden z iskalnimi pogoji.

[abc123]

Predstavlja enega izmed znakov, ki se nahajajo med oklepaji.

[a-e]

Predstavlja katerega koli izmed znakov, ki se nahajajo med a in e, vključno z začetnim in končnim znakom

Znaki so razvrščeni glede na njihovo kodno številko.

[a-eh-x]

Predstavlja kateregakoli izmed znakov, ki se nahajajo med a-e in h-x.

[^a-s]

Predstavlja vse, kar se ne nahaja med a in s.

\uXXXX

\UXXXXXXXX

Predstavlja poseben znak na osnovi njegove štirimestne šestnajstiške kode Unicode (XXXX).

Zares posebnim znakom je namenjena ločena različica zapisa z velikim U in osmimi šestnajstiškimi števkami (XXXXXXXX).

Koda za posebni znak je odvisna od uporabljene pisave. Kode si lahko ogledate s klikom na Vstavi – Poseben znak.

|

Najde izraze, ki se pojavljajo pred in za »|«. Primer: »to|ono« najde »to« in »ono«.

{2}

Določi, kolikokrat se pojavi znak pred oklepajem. Primer: »go{2}l« najde in izbere »gool«.

{1,2}

Določi najmanjše in največje možno število pojavitev znaka, navedenega pred oklepajem. Primer: »go{1,2}l« najde in izbere »gol« in »gool«.

{1,}

Določi, najmanj kolikokrat se znak pred oklepaji lahko pojavi. Primer: »go{2,}l« najde »gool«, »goool«, in »gooooool«.

( )

V polju Najdi:

Določi znake znotraj oklepajev za sklic. Tako se lahko sklicujete na prvi sklic v trenutnem izrazu z »\1«, na drugi sklic z »\2« itn.

Primer: če vaše besedilo vsebuje število 13487889 in iščete z uporabo regularnega izraza (8)7\1\1, je najden »8788«.

Uporabite lahko tudi () za združevanje izrazov, »a(bc)?d« npr. najde »ad« ali »abcd«.

V polju Zamenjaj:

Uporabite $ (dolar) namesto \ (leva poševnica), če želite zamenjati sklice. Uporabite $0, če želite zamenjati celoten najdeni niz.

[:alpha:]

Predstavlja znak abecede. Enega ali več znakov poiščete z [:alpha:]+.

[:digit:]

Predstavlja desetiško števko. Eno ali več števk poiščete z [:digit:]+.

[:alnum:]

Predstavlja alfanumeričen znak ([:alpha:] in [:digit:]).

[:space:]

Predstavlja navaden znak za presledek (vendar ne drugih vrst presledkov).

[:print:]

Predstavlja natisljiv znak.

[:cntrl:]

Predstavlja nenatisljiv znak.

[:lower:]

Predstavlja znak za male črke, če ste v Možnostih označili Razlikuj velike in male črke.

[:upper:]

Predstavlja znak za velike črke, če ste v Možnostih označili Razlikuj velike in male črke.


Primeri

e([:digit:])? -- poišče »e«, ki mu sledi ničla ali ena števka. Upoštevajte, da mora biti trenutno vsak poimenovalni razred zaobjet z oklepaji (kot npr. [:digit:]).

^([:digit:])$ -- poišče vrstice ali celice z natanko eno števko.

Iskalne pogoje lahko sestavljate v napredna iskanja.

Za iskanje posameznih trimestnih števil v odstavku

^[:digit:]{3}$

^ pomeni, da mora biti zadetek na začetku odstavka,

[:digit:] predstavlja poljubno desetiško števko,

{3} pomeni, da morajo obstajati natanko tri kopije števke »digit«,

$ pomeni, da mora zadetek zaključiti odstavek.