Uvoz besedila

Nastavi možnosti za uvoz razmejenih podatkov."

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Datoteka – Odpri – pod »Vrsta datoteke« izberite: »Besedilo CSV«

Izberite Podatki – Besedilo v stolpce (Calc)


Uvozi

Nabor znakov

Določi nabor znakov, ki bo uporabljen za uvožene datoteke.

Jezik

Določa, kako bodo uvoženi številski nizi.

Če je jezik nastavljen na privzetega (za uvoz z vejico ločenih vrednosti) ali samodejnega (za uvoz HTML), bo Calc uporabil splošno nastavljeni jezik. Če je jezik nastavljen na natanko določen jezik, bo pri uvažanju števil upoštevan ta jezik.

Pri uvažanju dokumenta HTML je izbor jezika lahko v navzkrižju s splošno nastavitvijo za HTML Za številke uporabi področno nastavitev »angleški (ZDA)«. Splošna nastavitev za HTML je v veljavi le, če je izbran samodejni jezik. Če v pogovornem oknu Možnosti uvoza HTML izberete natanko določen jezik, bo splošna nastavitev za HTML prezrta.

Od vrstice

Določa vrstico, s katero želite začeti uvoz. Vrstice so vidne v oknu predogleda na dnu pogovornega okna.

Možnosti ločila

Določa, ali podatki za razmejitev uporabljajo ločila ali fiksne širine stolpcev.

Fiksna širina

Podatke razmeji v stolpce glede na fiksno širino (enako število znakov). Kliknite ravnilo v oknu predogleda, da nastavite širino.

Ločeno z

Izberite ločilo, ki je uporabljeno za razmejitev podatkov.

Tabulator

S tabulatorji ločene podatke porazdeli v stolpce.

Podpičje

Po stolpcih loči podatke, razmejene s podpičji.

Vejica

Po stolpcih loči podatke, razmejene z vejicami.

Presledek

Po stolpcih loči podatke, razmejene s presledki.

Drugo

Po stolpcih loči podatke, razmejene z ločilom, ki ga navedete. Opomba: Ločilo po meri mora biti tudi vsebovano v teh podatkih.

Spoji ločila

Združi zaporedna ločila in odstrani prazna podatkovna polja.

Oklesti presledke

Iz podatkovnih polj odstrani vodilne in končne presledke.

Ločilo niza

Izberite znak, ki razmejuje besedilne podatke. V polje z besedilom lahko tudi vnesete znak.

Razne možnosti

Nastavi nekatere druge možnosti uvoza.

Oblikuj navedeno polje kot besedilo

Ko je ta možnost omogočena, se polja ali celice, katerih vrednosti so v celoti v navedkih (prvi in zadnji znak vrednosti sta enaka ločilu besedila), uvozijo kot besedilo.

Zaznaj posebna števila

Ko je ta možnost omogočena, Calc samodejno zazna vse številske zapise, vključno s posebnimi oblikami zapisa, kot so datum, čas in znanstveni zapis.

Izbrani jezik vpliva na to, kako so takšna posebna števila razpoznana, saj v različnih jezikih in regijah poznamo različne konvencije za tovrstna posebna števila.

Če je ta možnost izključena, bo Calc zaznal in pretvoril le decimalna števila. Preostala števila, vključno tista v znanstvenem zapisu, bodo uvožena kot besedilo. Decimalni številski niz lahko vsebuje števke 0–9, ločilo tisočic in ločilo decimalk. Ločili tisočic in decimalk se razlikujeta glede na izbrani jezik in regijo.

Preskoči prazne celice

Ko je ta možnost omogočena, program Calc pri lepljenju praznih celic ohrani prejšnjo vsebino celic. Sicer program Calc izbriše prejšnjo vsebino celic.

Pri pretvorbi Besedilo v stolpce se, če se vsebina celice začne z ločilom in ta možnost ni potrjena, prvi stolpec izprazni.

Polja

Prikazuje, kako bodo videti podatki, ko bodo ločeni po stolpcih.

Vrsta stolpca

V oknu predogleda izberite stolpec in izberite vrsto podatkov, ki naj bo upoštevana ob uvozu podatkov. Izberete lahko eno od naslednjih možnosti:

Vrsta

Funkcija

Standardno

LibreOffice določi vrsto.

Besedilo

Uvoženi podatki so obravnavani kot besedilo.

Datum (DML)

Pri uvozu podatkov v stolpcu uporabi obliko zapisa datuma (dan, mesec, leto).

Datum (MDL)

Pri uvozu podatkov v stolpcu uporabi obliko zapisa datuma (mesec, dan, leto).

Datum (LMD)

Pri uvozu podatkov v stolpcu uporabi obliko zapisa datuma (leto, mesec, dan).

Angleški (ZDA)

Številke, oblikovane kot »angleške (ZDA)« (ameriška angleščina), so preiskane in vključene ne glede na jezik sistema. Oblika številk ni upoštevana. Če ni vnosov v angleški (ZDA) obliki, je uporabljena oblika Standardno.

Skrij

Podatki v stolpcu niso uvoženi.


Če ste izbrali enega od zapisov datuma (DML), (MDL) ali (LMD) in če vnesete številke brez datumskih ločil, bodo številke interpretirane, kot sledi:

Število znakov

Oblika zapisa datuma

6

Po dva znaka bosta predstavljala dan, mesec in leto v izbranem vrstnem redu.

8

Po dva znaka bosta predstavljala dan in mesec, štirje pa leto, in sicer v izbranem vrstnem redu.

5 ali 7

Tako kot s šestimi ali osmimi znaki, le da ima prvi del zaporedja en znak manj. S tem lahko opustimo vodilno ničlo za mesec in dan.


Ikona namiga

Če želite vključiti vodilno ničlo pri podatkih, ki jih uvažate, recimo v telefonskih številkah, uporabite vrsto stolpca »Besedilo«.


Predogled

Prikazuje, kako bo videti besedilo po ločitvi v stolpce. Za uporabo oblikovanja stolpca ob uvozu kliknite stolpec in izberite Vrsto stolpca. Ko izberete Vrsto stolpca, se glava stolpca prikaže v upoštevani obliki.

Če želite uporabiti fiksno širino za ločevanje uvoženih podatkov v stolpce, kliknite ravnilo za nastavitev meja širine stolpca.

Krmarjenje brez miške

Za več podatkov o tem si oglejte Informacije o uvoznih in izvoznih filtrih.