MINUTE

Izračuna minuto za notranjo časovno vrednost. Minuta je vrnjena kot število med 0 in 59.

Skladnja

Minute(število)

Število kot časovna vrednost je decimalno število, kjer je vrnjeno število minute.

Primeri

=MINUTE(8,999) vrne 58.

=MINUTE(8,9999) vrne 59.

=MINUTE(NOW()) vrne trenutno minutno vrednost.