EDATE

Rezultat je datum, ki je število mesecev od začetnega_datuma. Upoštevajo se samo meseci; dnevi se pri izračunu ne uporabijo.

Skladnja

EDATE(začetni_datum; meseci)

Začetni_datum je datum.

Meseci je število mesecev pred (negativno) ali po (pozitivno) začetnem datumu.

Primer

Kateri datum je en mesec pred 31. 3. 2001?

=EDATE("2001-03-31";-1) vrne serijsko število 36950. Če ga oblikujemo kot datum, je to 2001-02-28.