Statistične funkcije – Peti del

SKEWP

Vrne koeficient asimetrije porazdelitve z uporabo populacije naključne spremenljivke.

Skladnja

SKEWP(število1; število2; ...; število30)

Število1; število2; ... število30 je največ 30 numeričnih vrednosti ali obsegov.

Vrne koeficient asimetrije porazdelitve z uporabo populacije, t.j. možnih izidov, ali naključne spremenljivke. Zaporedje mora vsebovati vsaj tri števila.

Ikona opombe

Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Primeri

SKEWP(2;3;1;6;8;5) vrne 0,2828158928

SKEWP(A1:A6) vrne 0.2828158928,če obseg A1:A6 vsebuje vrednosti {2;3;1;6;8;5}

SKEWP(število1; število2) vedno vrne nič, če število1 in število2 rezultirata v dveh številih.

SKEWP(Število1) vrne Nap:502 (Neveljaven argument), če Število1 rezultira v enem številu, saj funkcije SKEWP ni mogoče izračunati z eno samo vrednostjo.

DEVSQ

Vrne vsoto kvadratov odklonov na osnovi srednje vrednosti vzorca.

Skladnja

DEVSQ(število1; število2; ...; število30)

Število1, število2, ..., število30 so numerične vrednosti ali obsegi, ki predstavljajo vzorec.

Primer

=DEVSQ(A1:A50)

FORECAST

Prenese prihodnje vrednosti na osnovi obstoječih vrednosti x in y.

Skladnja

FORECAST(vrednost; podatkiY; podatkiX)

Vrednost je vrednost x, za katero se na regresijski premici vrne vrednost y.

Podatki_Y je polje ali obseg znanih y-ov.

Podatki_X je polje ali obseg znanih x-ov.

Primer

=FORECAST(50;A1:A50;B1;B50) vrne vrednost Y, pričakovano za X z vrednostjo 50, če sta vrednosti X in Y iz obeh sklicev povezani z linearnim trendom.

FORECAST.LINEAR

Prenese prihodnje vrednosti na osnovi obstoječih vrednosti x in y.

Skladnja

FORECAST.LINEAR(vrednost; podatkiY; podatkiX)

Vrednost je vrednost x, za katero se na regresijski premici vrne vrednost y.

Podatki_Y je polje ali obseg znanih y-ov.

Podatki_X je polje ali obseg znanih x-ov.

Primer

=FORECAST(50;A1:A50;B1;B50) vrne vrednost Y, pričakovano za X z vrednostjo 50, če sta vrednosti X in Y iz obeh sklicev povezani z linearnim trendom.

NORM.S.DIST

Vrne funkcijo standardne normalne kumulativne porazdelitve. Porazdelitev ima srednjo vrednost nič, standardni odklon pa ena.

Skladnja

NORM.S.DIST(število; kumulativno)

Število je vrednost, za katero se izračuna standardna normalna kumulativna porazdelitev.

Kumulativno: 0 ali FALSE izračuna funkcijo gostote verjetnosti. Poljubna druga vrednost ali TRUE izračuna funkcijo kumulativne porazdelitve.

Primeri

=NORM.S.DIST(1;0) vrne 0,2419707245.

=NORM.S.DIST(1;1) vrne 0,8413447461. Območje pod krivuljo standardne normalne porazdelitve levo od vrednosti X 1 predstavlja 84 % celotnega območja.

NORM.S.INV

Vrne inverzijo standardne normalne kumulativne porazdelitve.

Skladnja

NORM.S.INV(število)

Število je verjetnost, za katero bo izračunana inverzna standardna normalna porazdelitev.

Primer

=NORM.S.INV(0,908789) vrne 1,333334673.

NORMSDIST

Vrne funkcijo standardne normalne kumulativne porazdelitve. Porazdelitev ima srednjo vrednost nič, standardni odklon pa ena.

Velja: GAUSS(x)=NORMSDIST(x)-0.5

Skladnja

NORMSDIST(število)

Število je vrednost, za katero se izračuna standardna normalna kumulativna porazdelitev.

Primer

=NORMSDIST(1) vrne 0,84. Območje pod krivuljo standardne normalne porazdelitve levo od X vrednosti 1 predstavlja 84 % celotnega območja.

NORMSINV

Vrne inverzijo standardne normalne kumulativne porazdelitve.

Skladnja

NORMSINV(število)

Število je verjetnost, za katero bo izračunana inverzna standardna normalna porazdelitev.

Primer

=NORMSINV(0,908789) vrne 1,3333.

PERMUT

Vrne število permutacij za dano število predmetov.

Skladnja

PERMUT(števec1; števec2)

Števec1 je skupno število predmetov.

Števec2 je število predmetov v vsaki permutaciji.

Primer

=PERMUT(6;3) vrne 120. Pri izbiri zaporedja 3 igralnih kart od 6 obstaja 120 različnih možnosti.

PERMUTATIONA

Vrne število permutacij za dano število predmetov (dovoljene ponovitve).

Skladnja

PERMUTATIONA(števec1; števec2)

Števec1 je skupno število predmetov.

Števec2 je število predmetov v vsaki permutaciji.

Primer

Kako pogosto lahko izberemo 2 predmeta izmed skupnih 11?

=PERMUTATIONA(11;2) vrne 121.

=PERMUTATIONA(6;3) vrne 216. Obstaja natanko 216 različnih možnosti, da sestavimo zaporedje 3 kart iz šestih igralnih kart, če vsakič, preden vlečemo karto, prejšnjo vrnemo.

PROB

Vrne verjetnost, da so vrednosti v obsegu med dvema mejama. Če vrednosti konec ni, ta funkcija izračuna verjetnost na osnovi načela, da so vrednosti Podatki enake vrednosti začetek.

Skladnja

PROB(Podatki; Verjetnost; Začetek; Konec)

Podatki predstavlja polje ali obseg podatkov vzorca.

Verjetnost je polje ali obseg ustreznih verjetnosti.

Začetek je začetna vrednost intervala, za katerega bodo seštete verjetnosti.

Konec (neobvezno) je končna vrednost intervala, za katerega bodo seštete verjetnosti. Če tega parametra ni, se izračuna verjetnost za vrednost Začetek.

Primer

=PROB(A1:A50;B1:B50;50;60) vrne verjetnost, s katero je vrednost znotraj obsega A1:A50 prav tako znotraj mej med 50 in 60. Vsaka vrednost znotraj obsega A1:A50 ima verjetnost znotraj obsega B1:B50.

RANK

Vrne rang števila v vzorcu.

Skladnja

RANK(Vrednost; Podatki; Vrsta)

Vrednost je vrednost, za katero je potrebno določiti rang.

Podatki predstavlja polje ali obseg podatkov vzorca.

Vrsta (neobvezno) je vrstni red zaporedja.

Vrsta = 0 pomeni padanje od zadnjega elementa v polju do prvega (privzeti način).

Vrsta = 1 pomeni naraščanje od prvega elementa v obsegu do zadnjega.

Primer

=RANK(A10;A1:A50) vrne uvrstitev (rang) vrednosti iz A10 v obseg vrednosti A1:A50. Če vrednost ne obstaja znotraj obsega, se pojavi sporočilo o napaki.

RANK.AVG

Vrne statistični rang dane vrednosti v okviru podane matrike vrednosti. Če so na seznamu podvojene vrednosti, vrne povprečen rang.

Ikona opombe

Razlika med RANK.AVG in RANK.EQ se pojavi, ko so na seznamu vrednosti dvojniki. Funkcija RANK.EQ vrne spodnji rang, medtem ko funkcija RANK.AVG vrne povprečen rang.


Skladnja

RANK.AVG(Vrednost; Podatki; Vrsta)

Vrednost je vrednost, za katero je potrebno določiti rang.

Podatki predstavlja polje ali obseg podatkov vzorca.

Vrsta (neobvezno) je vrstni red zaporedja.

Vrsta = 0 pomeni padanje od zadnjega elementa v polju do prvega (privzeti način).

Vrsta = 1 pomeni naraščanje od prvega elementa v obsegu do zadnjega.

Primer

=RANK.AVG(A10;A1:A50) vrne uvrstitev (rang) vrednosti iz A10 v obsegu vrednosti A1:A50. Če vrednost ne obstaja znotraj obsega, se pojavi sporočilo o napaki.

RANK.EQ

Vrne statistično uvrstitev (rang) dane vrednosti v okviru podane matrike vrednosti. Če so na seznamu podvojene vrednosti, so te podane za isti rang.

Ikona opombe

Razlika med RANK.AVG in RANK.EQ se pojavi, ko so na seznamu vrednosti dvojniki. Funkcija RANK.EQ vrne spodnji rang, medtem ko funkcija RANK.AVG vrne povprečen rang.


Skladnja

RANK.EQ(vrednost; podatki; vrsta)

Vrednost je vrednost, za katero je potrebno določiti rang.

Podatki predstavlja polje ali obseg podatkov vzorca.

Vrsta (neobvezno) je vrstni red zaporedja.

Vrsta = 0 pomeni padanje od zadnjega elementa v polju do prvega (privzeti način).

Vrsta = 1 pomeni naraščanje od prvega elementa v obsegu do zadnjega.

Primer

=RANK.EQ(A10;A1:A50) vrne uvrstitev (rang) vrednosti iz A10 v obseg vrednosti A1:A50. Če vrednost ne obstaja znotraj obsega, se izpiše sporočilo o napaki.

SKEW

Vrne nesimetrijo porazdelitve.

Skladnja

SKEW(število1; število2; ...; število30)

Število1, število2, ..., število30 so numerične vrednosti ali obsegi.

Primer

=SKEW(A1:A50) izračuna vrednost nesimetrije za sklicane podatke.

SLOPE

Vrne naklon regresijske premice. Naklon je prilagojen nizu podatkovnih točk v vrednostih x in y.

Skladnja

SLOPE(podatkiY; podatkiX)

PodatkiY je polje ali matrika podatkov Y.

PodatkiX je polje ali matrika podatkov X.

Primer

=SLOPE(A1:A50;B1:B50)

STANDARDIZE

Naključno spremenljivko pretvori v normalizirano vrednost.

Skladnja

STANDARDIZE(število; srednja_vrednost; StDev)

Število je vrednost, ki bo standardizirana.

Srednja_vrednost je aritmetična sredina porazdelitve.

StDev je standardni odklon porazdelitve.

Primer

=STANDARDIZE(11;10;1) vrne 1. Vrednost 11 pri normalni porazdelitvi s srednjo vrednostjo 10 in standardnim odklonom 1 je toliko nad srednjo vrednostjo 10, kot je vrednost 1 nad srednjo vrednostjo standardne normalne porazdelitve.

STDEV

Oceni standardni odklon na osnovi vzorca.

Skladnja

STDEV(število1; število2; ...; število30)

Število1, število2, ..., število30 so numerične vrednosti ali obsegi, ki predstavljajo vzorec na osnovi celotne populacije.

Primer

=STDEV(A1:A50) vrne ocenjeni standardni odklon na osnovi navedenih podatkov.

STDEV.P

Izračuna standardni odklon na osnovi celotne populacije.

Skladnja

STDEV.P(število1; število2; ...; število30)

Število1, število2, ..., število30 so numerične vrednosti ali obsegi, ki predstavljajo celotno populacijo.

Primer

=STDEV.P(A1:A50) vrne standardni odklon za navedene podatke.

STDEV.S

Izračuna standardni odklon na osnovi vzorca populacije.

Skladnja

STDEV.S(število1; število2; ...; število30)

Število1, število2, ..., število 30 so numerične vrednosti ali obsegi, ki predstavljajo vzorec populacije.

Primer

=STDEV.S(A1:A50) vrne standardni odklon za navedene podatke.

STDEVA

Izračuna standardni odklon ocene na osnovi vzorca.

Skladnja

STDEVA(vrednost1; vrednost2; ...; vrednost30)

Vrednost1, vrednost2, ..., vrednost30 so vrednosti ali obsegi, ki predstavljajo vzorec, izpeljan iz celotne populacije. Besedilo ima vrednost 0.

Primer

=STDEVA(A1:A50) vrne ocenjeni standardni odklon na osnovi sklicanih podatkov.

STDEVP

Izračuna standardni odklon na osnovi celotne populacije.

Skladnja

STDEV(število1; število2; ...; število30)

Število1, število2, ..., število30 so numerične vrednosti ali obsegi, ki predstavljajo celotno populacijo.

Primer

=STDEVP(A1:A50) vrne standardni odklon za navedene podatke.

STDEVPA

Izračuna standardni odklon na osnovi celotne populacije.

Skladnja

STDEVPA(vrednost1; vrednost2; ...; vrednost30)

Vrednost1, vrednost2, ..., vrednost30 so vrednosti ali obsegi, ki predstavljajo vzorec, izpeljan iz celotne populacije. Besedilo ima vrednost 0.

Primer

=STDEVPA(A1:A50) vrne standardni odklon za navedene podatke.

STEYX

Vrne standardno napako napovedane vrednosti y za vsak x na regresijski premici.

Skladnja

STEYX(podatkiY; podatkiX)

PodatkiY je polje ali matrika podatkov Y.

PodatkiX je polje ali matrika podatkov X.

Primer

=STEYX(A1:A50;B1:B50)

T.DIST

Vrne porazdelitev t.

Skladnja

T.DIST(število; stopnje_svobode; kumulativno)

Število je vrednost, za katero bo izračunana porazdelitev t.

Stopnje_svobode je število stopenj svobode za porazdelitev t.

Kumulativno: 0 ali FALSE izračuna funkcijo gostote verjetnosti. 1 ali TRUE izračuna funkcijo kumulativne porazdelitve.

Primer

=T.DIST(1; 10; TRUE) vrne 0,8295534338.

T.DIST.2T

Izračuna dvorepo Studentovo porazdelitev t, ki je zvezna porazdelitev verjetnosti, ki se pogosto uporablja za preizkušanje hipotez na manjših vzorčnih množicah podatkov.

Skladnja

T.DIST.2T(število; stopnje_svobode)

Število je vrednost, za katero bo izračunana porazdelitev t.

Stopnje_svobode je število stopenj svobode za porazdelitev t.

Primer

=T.DIST.2T(1; 10) vrne 0,3408931323.

T.DIST.RT

Izračuna desnorepo Studentovo t-porazdelitev, ki je zvezna porazdelitev verjetnosti, ki se pogosto uporablja za preizkušanje hipotez na manjših vzorčnih množicah podatkov.

Skladnja

T.DIST.RT(število; stopnje_svobode)

Število je vrednost, za katero bo izračunana porazdelitev t.

Stopnje_svobode je število stopenj svobode za porazdelitev t.

Primer

=T.DIST.RT(1; 10) vrne 0,1704465662.

T.INV

Vrne enorepo inverzijo porazdelitve t.

Skladnja

T.INV(število; stopnje_svobode)

Število je verjetnost, povezana z enorepo t-porazdelitvijo.

Stopnje_svobode je število stopenj svobode za porazdelitev t.

Primer

=T.INV(0.1;6) vrne -1,4397557473.

T.INV.2T

Vrne inverzijo dvorepe Studentove porazdelitve t, ki je zvezna porazdelitev verjetnosti, ki se pogosto uporablja za preizkušanje hipotez na majhnih vzorčnih množicah.

Skladnja

T.INV.2T(število; stopnje_svobode)

Število je verjetnost, povezana z dvorepo t-porazdelitvijo.

Stopnje_svobode je število stopenj svobode za porazdelitev t.

Primer

=T.INV.2T(0,25; 10) vrne 1,221255395.

T.TEST

Vrne verjetnost, povezano s Studentovim t-preizkusom.

Skladnja

T.TEST(podatki1; podatki2; način; vrsta)

Podatki1 je odvisno polje ali obseg podatkov za prvi zapis.

Podatki2 je odvisno polje ali obseg podatkov za drugi zapis.

Način = 1 izračuna enorepi preizkus, Način = 2 pa dvorepi preizkus.

Vrsta je vrsta t-preizkusa, ki se bo izvedel. Vrsta 1 pomeni v parih. Vrsta 2 pomeni dva vzorca, enako varianco (homoskedastično). Vrsta 3 pomeni dva vzorca, neenako varianco (heteroskedastično).

Primer

=T.TEST(A1:A50;B1:B50;2;2)

TDIST

Vrne porazdelitev t.

Skladnja

TDIST(število; stopnje_svobode; način)

Število je vrednost, za katero bo izračunana porazdelitev t.

Stopnje_svobode je število stopenj svobode za porazdelitev t.

Način = 1 izračuna enorepi preizkus, Način = 2 pa dvorepi preizkus.

Primer

=TDIST(12;5;1)

TINV

Vrne inverzijo porazdelitve t.

Skladnja

TINV(število; stopnje_svobode)

Število je verjetnost, povezana z dvorepo t-porazdelitvijo.

Stopnje_svobode je število stopenj svobode za porazdelitev t.

Primer

=TINV(0.1;6) vrne 1,94.

TTEST

Vrne verjetnost, povezano s Studentovim t-preizkusom.

Skladnja

TTEST(podatki1; podatki2; način; vrsta)

Podatki1 je odvisno polje ali obseg podatkov za prvi zapis.

Podatki2 je odvisno polje ali obseg podatkov za drugi zapis.

Način = 1 izračuna enorepi preizkus, Način = 2 pa dvorepi preizkus.

Vrsta je vrsta t-preizkusa, ki se bo izvedel. Vrsta 1 pomeni v parih. Vrsta 2 pomeni dva vzorca, enako varianco (homoskedastično). Vrsta 3 pomeni dva vzorca, neenako varianco (heteroskedastično).

Primer

=TTEST(A1:A50;B1:B50;2;2)

VAR

Oceni varianco na osnovi vzorca.

Skladnja

VAR(število1; število2; ...; število30)

Število1, število2, ..., število30 so numerične vrednosti ali obsegi, ki predstavljajo vzorec na osnovi celotne populacije.

Primer

=VAR(A1:A50)

VAR.P

Izračuna varianco na osnovi celotne populacije.

Skladnja

VAR.P(število1; število2; ...; število30)

Število1, število2, ..., število30 so numerične vrednosti ali obsegi, ki predstavljajo celotno populacijo.

Primer

=VAR.P(A1:A50)

VAR.S

Oceni varianco na osnovi vzorca.

Skladnja

VAR.S(število1; število2; ...; število30)

Število1, število2, ..., število30 so numerične vrednosti ali obsegi, ki predstavljajo vzorec na osnovi celotne populacije.

Primer

=VAR.S(A1:A50)

VARA

Oceni varianco na osnovi vzorca. Vrednost besedila je 0.

Skladnja

VARA(vrednost1; vrednost2; ...; vrednost30)

Vrednost1, vrednost2, ..., vrednost30 so vrednosti ali obsegi, ki predstavljajo vzorec, izpeljan iz celotne populacije. Besedilo ima vrednost 0.

Primer

=VARA(A1:A50)

VARP

Izračuna varianco na osnovi celotne populacije.

Skladnja

VARP(število1; število2; ...; število30)

Število1, število2, ..., število30 so numerične vrednosti ali obsegi, ki predstavljajo celotno populacijo.

Primer

=VARP(A1:A50)

VARPA

Izračuna varianco na osnovi celotne populacije. Vrednost besedila je 0.

Skladnja

VARPA(vrednost1; vrednost2; ...; vrednost30)

Vrednost1, vrednost2, ..., vrednost30 so vrednosti ali obsegi, ki predstavljajo celotno populacijo.

Primer

=VARPA(A1:A50)

WEIBULL

Vrne vrednosti Weibullove porazdelitve.

Porazdelitev Weibull je zvezna verjetnostna porazdelitev s parametroma alfa > 0 (oblika) in beta > 0 (merilo).

Če je C enako 0, WEIBULL izračuna funkcijo gostote verjetnosti.

Če je C enako 1, WEIBULL izračuna funkcijo kumultativne porazdelitve.

Skladnja

WEIBULL(število; alfa; beta; C)

Število je vrednost, pri kateri se izračuna Weibullova porazdelitev.

Alfa je parameter oblike Weibullove porazdelitve.

Beta je parameter merila Weibullove porazdelitve.

C določa vrsto funkcije.

Primer

=WEIBULL(2;1;1;1) vrne 0,86.

Oglejte si tudi stran wiki.

WEIBULL.DIST

Vrne vrednosti Weibullove porazdelitve.

Porazdelitev Weibull je zvezna verjetnostna porazdelitev s parametroma alfa > 0 (oblika) in beta > 0 (merilo).

Če je C enako 0, WEIBULL.DIST izračuna funkcijo gostote verjetnosti.

Če je C enako 1, WEIBULL.DIST izračuna funkcijo kumultativne porazdelitve.

Skladnja

WEIBULL.DIST(število; alfa; beta; C)

Število je vrednost, pri kateri se izračuna Weibullova porazdelitev.

Alfa je parameter oblike Weibullove porazdelitve.

Beta je parameter merila Weibullove porazdelitve.

C določa vrsto funkcije.

Primer

=WEIBULL.DIST(2;1;1;1) vrne 0,8646647168.

Oglejte si tudi stran wiki.