Statistične funkcije – Četrti del

AVERAGEIF

Vrne aritmetično sredino vseh celic v obsegu, ki ustrezajo danemu pogoju. Funkcija AVERAGEIF sešteje vse rezultate, ki se ujemajo z logičnim preizkusom, in deli to vsoto s številom izbranih vrednosti.

AVERAGEIFS

Vrne aritmetično sredino vseh celic v obsegu, ki ustrezajo podanim pogojem. Funkcija AVERAGEIFS sešteje vse rezultate, ki se ujemajo z logičnimi preizkusi, in deli to vsoto s številom izbranih vrednosti.

AVEDEV

Vrne povprečje absolutnih odklonov podatkovnih točk od njihove srednje vrednosti. Prikaže razpršenost podatkovnih nizov.

Skladnja

AVEDEV(število1; število2; ...; število30)

Število1, število2, ..., število30 so vrednosti ali obsegi, ki predstavljajo vzorec. Vsako število lahko prav tako zamenjamo s sklicem.

Primer

=AVEDEV(A1:A50)

AVERAGE

Vrne povprečje argumentov.

Skladnja

AVERAGE(število1; število2; ...; število30)

Število1, število2, ..., število30 so numerične vrednosti ali obsegi.

Primer

=AVERAGE(A1:A50)

AVERAGEA

Vrne povprečje argumentov. Vrednost besedila je 0.

Skladnja

AVERAGEA(vrednost1; vrednost2; ...; vrednost30)

Vrednost1, vrednost2, ..., vrednost30 so vrednosti ali obsegi. Besedilo ima vrednost 0.

Primer

=AVERAGEA(A1:A50)

MAX

Vrne največjo vrednost iz seznama argumentov.

Vrne 0, če in številska vrednost in ni napake, ko so obseg(i) celic podan(i) kot sklic(i) celic. Besedilne celice funkciji MIN() in MAX() prezreta. Funkciji MINA() in MAXA() vrneta 0, če ni vrednosti (številske ali besedilne) in ni napake. Podajanje dobesednega niza kot argumenta funkcijama MIN() in MAX(), npr. MIN("niz"), še vedno povzroči napako.

Skladnja

MAX(število1; število2; ...; število30)

Število1, število2, ..., število30 so numerične vrednosti ali obsegi.

Primer

=MAX(A1;A2;A3;50;100;200) vrne največjo vrednost iz seznama.

=MAX(A1:B100) vrne največjo vrednost iz seznama.

MAXA

Vrne največjo vrednost iz seznama argumentov. V nasprotju s funkcijo MAX lahko tukaj vnesete besedilo. Vrednost besedila je 0.

Funkciji MINA() in MAXA() vrneta 0, če vrednost ni določena (številska ali besedilna) in če ni prišlo do napake.

Skladnja

MAXA(vrednost1; vrednost2; ...; vrednost30)

Vrednost1; vrednost2; ...; vrednost30 so vrednosti ali obsegi. Besedilo ima vrednost 0.

Primer

=MAXA(A1;A2;A3;50;100;200;"Besedilo") vrne največjo vrednost iz seznama.

=MAXA(A1:B100) vrne največjo vrednost iz seznama.

MEDIAN

Vrne srednjo vrednost niza števil. V nizu z lihim številom vrednosti bo srednja vrednost število na sredi niza, v nizu s sodim številom vrednosti pa bo to sredina dveh vrednosti na sredi niza.

Skladnja

MEDIAN(število1; število2; ...; število30)

Število1, število2, ..., število30 so vrednosti ali obsegi, ki predstavljajo vzorec. Vsako število lahko prav tako zamenjamo s sklicem.

Primer

za liho število: =MEDIAN(1;5;9;20;21) vrne 9 kot srednjo vrednost.

za sodo število: =MEDIAN(1;5;9;20) vrne povprečje dveh sredinskih vrednosti 5 in 9, torej 7.

MIN

Vrne najmanjšo vrednost iz seznama argumentov.

Vrne 0, če in številska vrednost in ni napake, ko so obseg(i) celic podan(i) kot sklic(i) celic. Besedilne celice funkciji MIN() in MAX() prezreta. Funkciji MINA() in MAXA() vrneta 0, če ni vrednosti (številske ali besedilne) in ni napake. Podajanje dobesednega niza kot argumenta funkcijama MIN() in MAX(), npr. MIN("niz"), še vedno povzroči napako.

Skladnja

MIN(število1; število2; ...; število30)

Število1, število2, ..., število30 so numerične vrednosti ali obsegi.

Primer

=MIN(A1:B100) vrne najmanjšo vrednost iz seznama.

MINA

Vrne najmanjšo vrednost iz seznama argumentov. Tukaj lahko prav tako vnesete besedilo. Vrednost besedila je 0.

Funkciji MINA() in MAXA() vrneta 0, če vrednost ni določena (številska ali besedilna) in če ni prišlo do napake.

Skladnja

MINA(vrednost; vrednost2; ...; vrednost30)

Vrednost1, vrednost2, ..., vrednost30 so vrednosti ali obsegi. Besedilo ima vrednost 0.

Primer

=MINA(1;"besedilo";20) vrne 0.

=MINA(A1:B100) vrne najmanjšo vrednost iz seznama.

MODE

Vrne najpogostejšo vrednost v podatkovnem nizu. Če obstaja več vrednosti z isto frekvenco, vrne najmanjšo vrednost. Napaka se pojavi, ko se vrednost ne pojavi dvakrat.

Ikona opombe

Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Skladnja

MODE(število1; število2; ...; število30)

Število1, število2, ..., število30 so numerične vrednosti ali obsegi.

Primer

=MODE(A1:A50)

MODE.MULT

Vrne navpično polje statističnih načinov (najpogosteje nastopajoče vrednosti) s seznama podanih števil.

Skladnja

MODE.MULT(število1; število2; ...; število30)

Število1, število2, ..., število30 so numerične vrednosti ali obsegi.

Ikona opozorila

Ker funkcija MODE.MULT vrne polje vrednosti, jo je potrebno vnesti kot formulo polja. Če funkcije ne vnesete kot take, se vrne le njen prvi način, ki je enak uporabi funkcije MODE.SNGL.


Primer

=MODE.MULT(A1:A50)

MODE.SNGL

Vrne najpogostejšo vrednost v polju ali obsegu podatkov. Če obstaja več vrednosti z isto frekvenco, vrne najmanjšo vrednost. Napaka se pojavi, ko se vrednost ne pojavi dvakrat.

Skladnja

MODE.SNGL(število1; število2; ...; število30)

Število1, število2, ..., število30 so numerične vrednosti ali obsegi.

Ikona opozorila

Če v naboru podatkov ni dvojnih podatkovnih točk, MODE.SNGL vrne vrednost napake #VALUE!


Primer

=MODE.SNGL(A1:A50)

NEGBINOM.DIST

Vrne negativno binomsko gostoto funkcije porazdelitve.

Skladnja

NEGBINOMD.IST(X; R; SP; kumulativno)

X predstavlja vrnjeno vrednost za neuspešne poizkuse.

R predstavlja vrnjeno vrednost za uspešne poizkuse.

SP je verjetnost uspeha pri poizkusu.

Kumulativno = 0 izračuna funkcijo gostote; Kumulativno = 1 pa izračuna porazdelitev.

Primer

=NEGBINOM.DIST(1;1;0,5;0) vrne 0,25.

=NEGBINOM.DIST(1;1;0,5;1) vrne 0,75.

NEGBINOMDIST

Vrne negativno binomsko porazdelitev.

Skladnja

NEGBINOMDIST(X; R; SP)

X predstavlja vrnjeno vrednost za neuspešne poizkuse.

R predstavlja vrnjeno vrednost za uspešne poizkuse.

SP je verjetnost uspeha pri poizkusu.

Primer

=NEGBINOMDIST(1;1;0,5) vrne 0,25.

NORM.DIST

Vrne funkcijo gostote normalne kumulativne porazdelitve.

Skladnja

NORM.DIST(število; srednja_vrednost; StDev; C)

Število je vrednost porazdelitve, na osnovi katere se izračuna normalna porazdelitev.

Srednja_vrednost predstavlja srednjo vrednost porazdelitve.

StDev je standardni odklon porazdelitve.

C = 0 izračuna funkcijo gostote; C = 1 pa izračuna porazdelitev.

Primer

=NORM.DIST(70;63;5;0) vrne 0,029945493.

=NORMDIST(70;63;5;1) vrne 0,9192433408.

NORM.INV

Vrne inverzijo normalne kumulativne porazdelitve.

Skladnja

NORM.INV(število; srednja_vrednost; StDev)

Število predstavlja vrednost verjetnosti, ki se uporablja za določanje inverzne normalne porazdelitve.

Srednja_vrednost predstavlja srednjo vrednost v normalni porazdelitvi.

StDev predstavlja standardni odklon normalne porazdelitve.

Primer

=NORM.INV(0,9;63;5) vrne 69,4077578277. Če povprečno jajce tehta 63 gramov s standardnim odklonom 5, potem je verjetnost, da jajce ne bo težje od 69,41 gramov, 90 %.

NORMDIST

Vrne funkcijo gostote normalne kumulativne porazdelitve.

Skladnja

NORMDIST(število; srednja_vrednost; StDev; C)

Število je vrednost porazdelitve, na osnovi katere se izračuna normalna porazdelitev.

Srednja_vrednost predstavlja srednjo vrednost porazdelitve.

StDev je standardni odklon porazdelitve.

C je neobvezen. C = 0 izračuna funkcijo gostote; C = 1 pa izračuna porazdelitev.

Primer

=NORMDIST(70;63;5;0) vrne 0,03.

=NORMDIST(70;63;5;1) vrne 0,92.

NORMINV

Vrne inverzijo normalne kumulativne porazdelitve.

Skladnja

NORMINV(število; srednja_vrednost; StDev)

Število predstavlja vrednost verjetnosti, ki se uporablja za določanje inverzne normalne porazdelitve.

Srednja_vrednost predstavlja srednjo vrednost v normalni porazdelitvi.

StDev predstavlja standardni odklon normalne porazdelitve.

Primer

=NORMINV(0,9;63;5) vrne 69,41. Če povprečno jajce tehta 63 gramov s standardnim odklonom 5, potem je verjetnost, da jajce ne bo težje od 69,41 gramov, 90 %.

PEARSON

Vrne korelacijski koeficient r po Pearsonu.

Skladnja

PEARSON(podatki1; podatki2)

Podatki1 predstavlja matriko prvega nabora podatkov.

Podatki2 predstavlja matriko drugega nabora podatkov.

Primer

=PEARSON(A1:A30;B1:B30) vrne Pearsonov korelacijski koeficient obeh podatkovnih nizov.

PERCENTILE

Vrne alfa-percentil podatkovnih vrednosti v polju. Percentil vrne umerjeno vrednost za niz podatkov, od najmanjše (alfa=0) do največje vrednosti (alfa=1) niza podatkov. Za alfa = 25 % percentil predstavlja prvi kvartil (prvo četrtinsko vrednost); alfa = 50 % je median.

Skladnja

PERCENTILE(podatki; alfa)

Podatki predstavlja matriko s podatki.

Alfa predstavlja odstotek merila med 0 in 1.

Primer

=PERCENTILE(A1:A50;0,1) predstavlja vrednost v množici podatkov, ki je enaka 10 % celotnega podatkovnega merila v A1:A50.

PERCENTILE.EXC

Vrne alfa-ti percentil podanega obsega vrednosti za dano vrednost alfa v obsegu od 0 do 1 (nevključno). Percentil vrne umerjeno vrednost za niz podatkov od najmanjše (alfa=0) do največje vrednosti (alfa=1) niza podatkov. Za alfa = 25 % percentil pomeni prvi kvartil; alfa = 50 % predstavlja median.

Ikona opozorila

Če alfa ni večkratnik 1/(n+1) (kjer je n število vrednosti v podanem polju), funkcija interpolira med vrednostmi v podanem polju, da izračuna vrednost percentila. Če je alfa manjša od 1/(n+1) ali je alfa večja od n/(n+1), funkcija ne more interpolirati, zato vrne napako.


Ikona opombe

Razlika med PERCENTILE.INC in PERCENTILE.EXC je, da je pri funkciji PERCENTILE.INC vrednost alfa v celotnem obsegu od 0 do 1, pri funkciji PERCENTILE.EXC pa je vrednost alfe v obsegu od 0 do 1, izključujoč 0 in 1.


Skladnja

PERCENTILE.EXC(podatki; alfa)

Podatki predstavlja matriko s podatki.

Alfa predstavlja odstotek merila med 0 in 1.

Primer

=PERCENTILE.EXC(A1:A50;10%) predstavlja vrednost v množici podatkov, ki je enaka 10 % celotnega podatkovnega merila v A1:A50.

PERCENTILE.INC

Vrne alfa percentil podatkovnih vrednosti v polju. Percentil vrne umerjeno vrednost za niz podatkov, od najmanjše (alfa=0) do največje vrednosti (alfa=1) niza podatkov. Za alfa = 25 % percentil pomeni prvi kvartil; alfa = 50 % je median.

Ikona opombe

Razlika med PERCENTILE.INC in PERCENTILE.EXC je, da je pri funkciji PERCENTILE.INC vrednost alfa v celotnem obsegu od 0 do 1, pri funkciji PERCENTILE.EXC pa je vrednost alfe v obsegu od 0 do 1, izključujoč 0 in 1.


Skladnja

PERCENTILE.INC(podatki; alfa)

Podatki predstavlja matriko s podatki.

Alfa predstavlja odstotek merila med 0 in 1.

Primer

=PERCENTILE.INC(A1:A50;0,1) predstavlja vrednost v množici podatkov, ki je enaka 10 % celotnega podatkovnega merila v A1:A50.

PERCENTRANK

Vrne obseg v odstotkih za vrednost v vzorcu.

Skladnja

PERCENTRANK(Podatki; Vrednost; Značilno_število)

Podatki predstavlja matriko s podatki vzorca.

Vrednost predstavlja vrednost, za katero je potrebno določiti rang percentilov.

Značilno_število je število, na katerega večkratnik želimo vrednost zaokrožiti navzgor. Če je izpuščeno, bo uporabljena vrednost 3.

Primer

=PERCENTRANK(A1:A50;50) vrne obseg v odstotkih vrednosti 50 od vseh vrednosti v A1:A50. Če 50 ni znotraj celotneg obsega, se pojavi sporočilo o napaki.

PERCENTRANK.EXC

Vrne relativni položaj med 0 in 1 (izključujoč 0 in 1) ali določeno vrednost v danem polju.

Ikona opombe

Razlika med PERCENTRANK.INC in PERCENTRANK.EXC je, da funkcija PERCENTRANK.INC izračuna vrednost v celotnem obsegu od 0 do 1, funkcija PERCENTRANK.EXC pa vrednost v obsegu od 0 do 1, izključujoč 0 in 1.


Skladnja

PERCENTRANK.EXC(Podatki; Vrednost; Značilno_število)

Podatki predstavlja matriko s podatki vzorca.

Vrednost predstavlja vrednost, za katero je potrebno določiti rang percentilov.

Značilno_število je število, na katerega večkratnik želimo vrednost zaokrožiti navzgor.

Primer

=PERCENTRANK.EXC(A1:A50;50) vrne rang v odstotkih vrednosti 50 od vseh vrednosti v A1:A50. Če 50 ni znotraj celotnega obsega, se pojavi sporočilo o napaki.

PERCENTRANK.INC

Vrne relativni položaj med 0 in 1 (vključujoč 0 in 1) ali določeno vrednost v danem polju.

Ikona opombe

Razlika med PERCENTRANK.INC in PERCENTRANK.EXC je, da funkcija PERCENTRANK.INC izračuna vrednost v celotnem obsegu od 0 do 1, funkcija PERCENTRANK.EXC pa vrednost v obsegu od 0 do 1, izključujoč 0 in 1.


Skladnja

PERCENTRANK.INC(Podatki; Vrednost; Značilno_število)

Podatki predstavlja matriko s podatki vzorca.

Vrednost predstavlja vrednost, za katero je potrebno določiti rang percentilov.

Značilno_število je število, na katerega večkratnik želimo vrednost zaokrožiti navzgor.

Primer

=PERCENTRANK.INC(A1:A50;50) vrne obseg v odstotkih vrednosti 50 od vseh vrednosti v A1:A50. Če 50 ni znotraj celotnega obsega, se pojavi sporočilo o napaki.

PHI

Vrne vrednosti funkcije porazdelitve za standardno normalno porazdelitev.

Skladnja

PHI(Število)

Število predstavlja vrednost, na osnovi katere se izračuna standardna normalna porazdelitev.

Primer

=PHI(2,25) = 0,03

=PHI(-2,25) = 0,03

=PHI(0) = 0,4

POISSON

Vrne Poissonovo porazdelitev.

Skladnja

POISSON(število; srednja_vrednost; C)

Število predstavlja vrednost, na osnovi katere se izračuna Poissonova porazdelitev.

Srednja_vrednost predstavlja srednjo vrednost Poissonove porazdelitve.

C (neobvezno) = 0 ali False izračuna funkcijo gostote; C = 1 ali True izračuna porazdelitev. Če je parameter izpuščen, je ob shranjevanju dokumenta vstavljena privzeta vrednost True zaradi čim boljše združljivosti z drugimi programi in starejšimi različicami paketa LibreOffice.

Primer

=POISSON(60;50;1) vrne 0,93.

POISSON.DIST

Vrne Poissonovo porazdelitev.

Skladnja

POISSON.DIST(število; srednja_vrednost; C)

Število predstavlja vrednost, na osnovi katere se izračuna Poissonova porazdelitev.

Srednja_vrednost predstavlja srednjo vrednost Poissonove porazdelitve.

C (neobvezno) = 0 ali False izračuna funkcijo gostote; C = 1 ali True izračuna porazdelitev. Če je parameter izpuščen, je ob shranjevanju dokumenta vstavljena privzeta vrednost True zaradi čim boljše združljivosti z drugimi programi in starejšimi različicami paketa LibreOffice.

Primer

=POISSON.DIST(60;50;1) vrne 0,9278398202.

QUARTILE

Vrne kvartil podatkovnega niza.

Skladnja

QUARTILE(Podatki; Vrsta)

Podatki predstavlja matriko s podatki vzorca.

Vrsta predstavlja vrsto kvartila (0 = MIN, 1 = 25 %, 2 = 50 % (MEDIAN), 3 = 75 % in 4 = MAKS).

Primer

=QUARTILE(A1:A50;2) vrne vrednost, katerih 50 % podatkovnega merila ustreza najnižjim do največjim vrednostim v obsegu A1:A50.

QUARTILE.EXC

Vrne zahtevani kvartil podanega obsega vrednosti, ki temelji na obsegu percentilov od 0 do 1, vključno z 0 in 1.

Ikona opombe

Razlika med QUARTILE.INC in QUARTILE.EXC je, da pri funkciji QUARTILE.INC izračun temelji na celotnem obsegu percentilov med 0 in 1, pri funkciji QUARTILE.EXC pa izračun temelji na obsegu percentilov med 0 in 1, izključujoč 0 in 1.


Skladnja

QUARTILE.EXC(Podatki; Vrsta)

Podatki predstavlja vrednosti obsega podatkov, za katerega želite izračunati navedeni kvartil.

Vrsta je celo število med 1 in 3, ki predstavlja obvezen kvartil (če vrsta = 1 ali 3, mora dano polje vsebovati več kot dve vrednosti).

Primer

=QUARTILE_EXC(A1:A50;2) vrne vrednost, katerih 50 % podatkovnega merila ustreza najnižjim do največjim vrednostim v obsegu A1:A50.

QUARTILE.INC

Vrne kvartil podatkovnega niza.

Ikona opombe

Razlika med QUARTILE.INC in QUARTILE.EXC je, da pri funkciji QUARTILE.INC izračun temelji na celotnem obsegu percentilov med 0 in 1, pri funkciji QUARTILE.EXC pa izračun temelji na obsegu percentilov med 0 in 1, izključujoč 0 in 1.


Skladnja

QUARTILE.INC(Podatki; Vrsta)

Podatki predstavlja matriko s podatki vzorca.

Vrsta predstavlja vrsto kvartila (0 = MIN, 1 = 25 %, 2 = 50 % (MEDIAN), 3 = 75 % in 4 = MAKS).

Primer

=QUARTILE.INC(A1:A50;2) vrne vrednost, katerih 50 % podatkovnega merila ustreza najnižjim do največjim vrednostim v obsegu A1:A50.