Funkcije dodatkov, seznam funkcij za analizo – II. del

Za dostop do tega ukaza ...

Vstavit – Funkcijo – Kategorija Dodatek


IMABS

Rezultat je absolutna vrednost kompleksnega števila.

Skladnja

IMABS("kompleksno_število")

Kompleksno_število je kompleksno število, ki ga vnesemo v obliki »x+yi« ali »x+yj«.

Primer

=IMABS("5+12j") vrne 13.

IMCOS

Vrne kosinus kompleksnega števila.

IMCOSH

Vrne hiperbolični kosinus kompleksnega števila.

IMCOT

Vrne kotangens kompleksnega števila.

IMCSC

Vrne kosekans kompleksnega števila.

IMCSCH

Vrne hiperbolični kosekans kompleksnega števila.

IMSEC

Vrne sekans kompleksnega števila.

IMSECH

Vrne hiperbolični sekans kompleksnega števila.

IMSIN

Vrne sinus kompleksnega števila.

IMSINH

Vrne hiperbolični sinus kompleksnega števila.

IMTAN

Vrne tangens kompleksnega števila.

COMPLEX

Rezultat je kompleksno število, ki nastane iz realnega in imaginarnega koeficienta.

Skladnja

COMPLEX(realno_število; imaginarno_število; pripona)

Realno_število je realni koeficient kompleksnega števila.

Imaginarno_število je imaginarni koeficient kompleksnega števila.

Pripona je seznam možnosti, »i« ali »j«.

Primer

=COMPLEX(3;4;"j") vrne 3+4j.

CONVERT

Pretvori vrednost iz ene merske enote v ustrezno vrednost v drugo mersko enoto. Merske enote vnesite neposredno kot besedilo v navednicah ali kot sklic. Če merske enote vnesete v celicah, se morajo popolnoma ujemati s seznamom, ki sledi in je občutljiv na male in velike črke: Če želite npr. v celico vnesti mali l (za liter), vnesite opuščaj ' in takoj za njim l.

Lastnost

Enote

Teža

g, sg, lbm, u, ozm, kamen, tona, zrno, pweight, hweight, shweight, brtona

Dolžina

m, mi, Nmi, in, ft, yd, ang, Pica, ell, parsek, svetlobno leto, survey_mi

Čas

l, d, ura, min, sek, s

Pritisk

Pa, atm, at, mmHg, Torr, psi

Sila

N, dina, dy, lbf, pond

Energija

J, e, c, kal, eV, ev, HPh, Wh, wh, flb, BTU, btu

Energija

W, w, KM, PS

Jakost polja

T, ga

Temperatura

C, F, K, kel, Reau, Rank

Prostornina

l, L, lt, čajna žlička, žlica, unča, skodelica, pt, us_pt, qt, gal, m3, mi3, Nmi3, in3, ft3, yd3, ang3, Pica3, sod, bušel, regtona, Schooner, Middy, kozarec

Površina

m2, mi2, Nmi2, in2, ft2, yd2, ang2, Pica2, Morgen, ar, aker, ha

Hitrost

m/s, m/sek, m/h, mph, kn, admkn

Informacije

bit, bajt


Pred vsako mersko enoto v krepkem je lahko predpona z naslednjega seznama:

Predpona

Množitelj

Y (jota)

10^24

Z (zeta)

10^21

E (eksa)

10^18

P (peta)

10^15

T (tera)

10^12

G (giga)

10^9

M (mega)

10^6

k (kilo)

10^3

h (hekto)

10^2

da (deka)

10^1

d (deci)

10^-1

c (centi)

10^-2

m (mili)

10^-3

u (mikro)

10^-6

n (nano)

10^-9

p (piko)

10^-12

f (femto)

10^-15

a (ato)

10^-18

z (zepto)

10^-21

y (jokto)

10^-24


Informacijskima enotama »bit« in »bajt« lahko dodate tudi eno izmed naslednjih predpon po standardu IEC 60027-2 / IEEE 1541:

ki kibi 1024

Mi mebi 1048576

Gi gibi 1073741824

Ti tebi 1099511627776

Pi pebi 1125899906842620

Ei exbi 1152921504606850000

Zi zebi 1180591620717410000000

Yi yobi 1208925819614630000000000

Ikona opombe

Funkcije, katerih imena se končajo z _ADD ali _EXCEL2003, dajo enake rezultate kot ustrezne funkcije programa Microsoft Excel 2003 brez pripone. Za rezultate, ki temeljijo na mednarodnih standardih, uporabljajte funkcije brez pripone.


Skladnja

CONVERT(število; "iz_merske_enote"; "v_mersko_enoto")

Število je vrednost, ki bo pretvorjena.

Iz_merske_enote je merska enota, iz katere poteka pretvorba.

V_mersko_enoto je merska enota, v katero poteka pretvorba. Obe merski enoti morata biti iste vrste.

Primeri

=CONVERT(10;"HP";"PS") vrne 10,14, zaokroženo na dve decimalki. 10 KM (konjske moči, torej HP) je enako 10,14 PS.

=CONVERT(10;"km";"mi") vrne 6,21, zaokroženo na dve decimalki. 10 kilometrov je enako 6,21 milje. Pri tem je k dovoljena predpona za faktor 10^3.

FACTDOUBLE

Vrne dvojno fakulteto števila.

Skladnja

FACTDOUBLE(Število)

Vrne število!!, dvojno fakulteto števila, kjer je število celo število, ki je večje ali enako nič.

Za soda števila FACTDOUBLE(n) vrne:

2*4*6*8* ... *n

Za liha števila FACTDOUBLE(n) vrne:

1*3*5*7* ... *n

FACTDOUBLE(0) po definiciji vrne 1.

Primer

=FACTDOUBLE(5) vrne 15.

=FACTDOUBLE(6) vrne 48.

=FACTDOUBLE(0) vrne 1.

IMAGINARY

Rezultat je imaginarni koeficient kompleksnega števila.

Skladnja

IMAGINARY("kompleksno_število")

Kompleksno_število je kompleksno število, ki ga vnesemo v obliki »x+yi« ali »x+yj«.

Primer

=IMAGINARY("4+3j") vrne 3.

IMARGUMENT

Rezultat je argument (kot fi) kompleksnega števila.

Skladnja

IMARGUMENT("kompleksno_število")

Kompleksno_število je kompleksno število, ki ga vnesemo v obliki »x+yi« ali »x+yj«.

Primer

=IMARGUMENT("3+4j") vrne 0,927295.

IMCONJUGATE

Rezultat je povezan kompleksni dodatek h kompleksnemu številu.

Skladnja

IMCONJUGATE("kompleksno_število")

Kompleksno_število je kompleksno število, ki ga vnesemo v obliki »x+yi« ali »x+yj«.

Primer

=IMCONJUGATE("1+j") vrne 1-j.

IMDIV

Zdeli dve kompleksni števili.

Skladnja

IMDIV("deljenec"; "delitelj")

Imenovalec (deljenec) in števec (delitelj) sta kompleksni števili, ki ju vnesemo v obliki »x+yi« ali »x+yj«.

Primer

=IMDIV("-238+240i";"10+24i") vrne 5+12i.

IMEXP

Rezultat je algebraična oblika eksponenta kompleksnega števila. Vrednost konstante je približno 2,71828182845904.

Skladnja

IMEXP("kompleksno_število")

Kompleksno_število je kompleksno število, ki ga vnesemo v obliki »x+yi« ali »x+yj«.

Primer

=IMEXP("1+j") vrne 1,47+2,29j (zaokroženo).

IMLN

Ta rezultat je naravni logaritem (z osnovo e) kompleksnega števila. Konstanta e ima približno vrednost 2.71828182845904.

Skladnja

IMLN("kompleksno_število")

Kompleksno_število je kompleksno število, ki ga vnesemo v obliki »x+yi« ali »x+yj«.

Primer

=IMLN("1+j") vrne 0,35+0,79j (zaokroženo).

IMLOG10

Ta rezultat je navadni logaritem (z osnovo 10) kompleksnega števila.

Skladnja

IMLOG10("kompleksno_število")

Kompleksno_število je kompleksno število, ki ga vnesemo v obliki »x+yi« ali »x+yj«.

Primer

=IMLOG10("1+j") vrne 0,15+0,34j (zaokroženo).

IMLOG2

Rezultat je dvojiški logaritem kompleksnega števila.

Skladnja

IMLOG2("kompleksno_število")

Kompleksno_število je kompleksno število, ki ga vnesemo v obliki »x+yi« ali »x+yj«.

Primer

=IMLOG2("1+j") vrne 0,50+1,13j (zaokroženo).

IMPOWER

Rezultat je kompleksno_število na potenco Število.

Skladnja

IMPOWER("kompleksno_število"; število)

Kompleksno_število je kompleksno število, ki ga vnesemo v obliki »x+yi« ali »x+yj«.

Število je eksponent.

Primer

=IMPOWER("2+3i";2) vrne -5+12i.

IMPRODUCT

Rezultat je zmnožek do 29 števil.

Skladnja

IMPRODUCT("kompleksno_število"; "kompleksno_število1"; ...)

Kompleksno_število je kompleksno število, ki ga vnesemo v obliki »x+yi« ali »x+yj«.

Primer

=IMPRODUCT("3+4j";"5-3j") vrne 27+11j.

IMREAL

Rezultat je resnični koeficient kompleksnega števila.

Skladnja

IMREAL("kompleksno_število")

Kompleksno_število je kompleksno število, ki ga vnesemo v obliki »x+yi« ali »x+yj«.

Primer

=IMREAL("1+3j") vrne 1.

IMSQRT

Rezultat je kvadratni koren kompleksnega števila.

Skladnja

IMSQRT("kompleksno_število")

Kompleksno_število je kompleksno število, ki ga vnesemo v obliki »x+yi« ali »x+yj«.

Primer

=IMSQRT("3+4i") vrne 2+1i.

IMSUB

Rezultat je razlika dveh kompleksnih števil.

Skladnja

IMSUB("kompleksno_število1"; "kompleksno_število2")

Kompleksno_število je kompleksno število, ki ga vnesemo v obliki »x+yi« ali »x+yj«.

Primer

=IMSUB("13+4j";"5+3j") vrne 8+j.

IMSUM

Rezultat je vsota do 29 kompleksnih števil.

Skladnja

IMSUM("kompleksno_število1"; "kompleksno_število2")

Kompleksno_število je kompleksno število, ki ga vnesemo v obliki »x+yi« ali »x+yj«.

Primer

=IMSUM("13+4j";"5+3j") vrne 18+7j.

OCT2BIN

Rezultat je dvojiško število, če vnesete osmiško število.

Skladnja

OCT2BIN(število; mesta)

Število je osmiško število. Število ima lahko največ 10 mest. Najbolj pomemben bit je bit predznaka, iz ostalih bitov se izračuna vrednost. Negativna števila se vnesejo kot komplement števila.

Mesta predstavljajo število izhodnih mest.

Primer

=OCT2BIN(3;3) vrne 011.

OCT2DEC

Rezultat je desetiško število, če vnesete osmiško število.

Skladnja

OCT2DEC(Število)

Število je osmiško število. Število ima lahko največ 10 mest. Najbolj pomemben bit je bit predznaka, iz ostalih bitov se izračuna vrednost. Negativna števila se vnesejo kot komplement števila.

Primer

=OCT2DEC(144) vrne 100.

OCT2HEX

Rezultat je šestnajstiško število, če vnesete osmiško število.

Skladnja

OCT2HEX(število; mesta)

Število je osmiško število. Število ima lahko največ 10 mest. Najbolj pomemben bit je bit predznaka, iz ostalih bitov se izračuna vrednost. Negativna števila se vnesejo kot komplement števila.

Mesta predstavljajo število izhodnih mest.

Primer

=OCT2HEX(144;4) vrne 0064.