Izključne funkcije VBA

Ta nabor funkcij je vključen v LibreOffice Basic, če je omogočena podpora za VBA.

Te izključne funkcije VBA so omogočene, če je ukaz Option VBASupport 1 postavljen pred prvi makro v modulu LibreOffice Basic.

Funkcije za besedilo

Funkcija AscW [VBA]

Vrne številčno kodo Unicode prvega znaka v nizu besedila.

Funkcija ChrW [VBA]

Vrne znak Unicode, ki odgovarja navedeni kodi za znake.

Funkcija InStrRev [VBA]

Vrne položaj niza v drugem nizu, začenši z desnega konca niza.

Funkcija StrReverse [VBA]

Vrne niz s preobrnjenim zaporedjem znakov.

Finančne funkcije

Funkcija DDB [VBA]

Vrne amortizacijo sredstva v določenem obdobju z metodo enakomernega padanja.

Funkcija FV [VBA]

Vrne prihodnjo vrednost naložbe, ki temelji na rednih plačilih po obdobjih, in konstantni obrestni meri (Prihodnja vrednost).

Funkcija IPmt [VBA]

Izračuna plačilo po obdobjih (amortizacijo) za naložbo z rednimi plačili in konstantno obrestno mero.

Funkcija IRR [VBA]

Izračun notranje stopnje donosa za investicijo.

Funkcija MIRR [VBA]

Izračuna prilagojeno notranjo stopnjo donosa vrste naložb.

Funkcija NPer [VBA]

Izračuna število obdobij za posojilo ali naložbo.

Funkcija NPV [VBA]

Neto sedanja vrednost naložbe. Izračuna neto sedanjo vrednost naložbe na osnovi podane diskontne stopnje ter niza periodičnih plačil in dvigov.

Funkcija Pmt [VBA]

Izračuna konstantna periodična plačila za posojilo ali naložbo.

Funkcija PPmt [VBA]

Vrne plačilo na glavnico za določeno obdobje za naložbo, ki temelji na rednih plačilih po obdobjih in konstantni obrestni meri.

Funkcija PV [VBA]

Izračuna sedanjo vrednost naložbe glede na zaporedje rednih plačil.

Funkcija Rate [VBA]

Izračuna sedanjo vrednost naložbe glede na zaporedje rednih plačil.

Funkcija SLN [VBA]

Vrne linearno amortizacijo sredstva na obdobje. Velikost amortizacije se med obdobjem amortizacije ne spreminja.

Funkcija SYD [VBA]

Izračuna aritmetično padajočo mero amortizacije.

Funkcije za datum in čas

Funkcija FormatDateTime [VBA]

Datumskemu izrazu določi datumsko in/ali časovno obliko in vrne rezultat kot niz.

Funkcija MonthName [VBA]

Funkcija MonthName vrne ime meseca (v jeziku uporabniškega vmesnika) za navedeno številko meseca.

Funkcija WeekdayName [VBA]

Funkcija WeekdayName vrača ime dneva za navedeni dan v tednu.

V/I funkcije

Funkcija Input [VBA]

Vrne odprti tok vhodne ali dvojiške datoteke (niz).

Matematične funkcije

Funkcija Round [VBA]

Funkcija Round vrne število, zaokroženo na navedeno število decimalk.

Funkcije za predmete