Funkcija Right

Vrne »n« znakov z desnega konca niza.

Poglejte tudi: funkcijo Left

Skladnja:

Right (Besedilo As String, n As Long)

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

Besedilo: niz, za katerega želite desni konec v navedeni dolžini.

n: numeričen izraz, ki pove, koliko znakov želite. Če n = 0, se vrne niz dolžine nič. Največja dovoljena vrednost je 65535.

Naslednji primer pretvori datum iz zapisa LLLL-MM-DD v ameriški zapis MM/DD/LLLL.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Vnesite, prosimo, datum v mednarodni obliki 'LLLL-MM-DD'")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub