Funkcija Format

Pretvori število v niz in ga potem oblikuje v skladu z obliko, ki jo navedete.

Skladnja:

Format (Število [, Oblika As String])

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

Število: poljuben numerični izraz, ki ga želite pretvoriti v oblikovan niz.

Oblika: Niz, ki določa kodo za oblikovanje števila. Če parametra Oblika ne navedete, bo funkcija Format dala isti rezultat kot funkcija Str.

Kode za oblikovanje

Naslednji seznam navaja kode, ki jih lahko uporabljate za oblikovanje števil:

0: Če ima Število cifro na mestu, kjer se nahaja 0, se prikaže cifra, sicer pa ničla.

Če ima Število manj mest, kot je ničel v kodi za oblikovanje (na obeh straneh decimalne vejice), bo imel rezultat vodeče ali sledeče ničle. Če ima število na levi strani decimalnega ločila več mest, kot je ničel v kodi za oblikovanje, bodo dodatne cifre izpisane neoblikovano.

Decimalna mesta v številu se zaokrožajo v skladu s številom ničel, ki se nahajajo za decimalnim ločilom v kodi Oblika.

#: Če vsebuje Število cifro na mestu, kjer se nahaja v kodi oblikovanja nahaja ograda #, se na tem mestu izpiše cifra, sicer pa nič.

Ta simbol deluje tako kot 0, samo da se vodečih ali sledečih ničel ne kaže, če je v kodi za oblikovanje več znakov # kot pa mest v številu. Prikazana so samo pomembna mesta v številu.

.: Znak za decimalno ločilo določa število decimalnim mest levo in desno od decimalnega ločila.

Če koda za oblikovanje vsebuje samo znake # levo od tega simbola, se rezultat za števila, manjša od 1, začenja z decimalnim ločilom. Uporabite znak 0 za prvo mesto levo od decimalnega ločila, da bodo v tem primeru števila izpisana z vodilno ničlo.

%: pomnoži število z 100 in na mestu, kjer se število v kodi za oblikovanje nahaja, vrine znak za odstotek (%).

E- E+ e- e+ : Če koda za oblikovanje vsebuje najmanj en znak (0 or #) desno od simbola E-, E+, e-, or e+, se bo število izpisalo v znanstveni ali eksponentni obliki. Med število in eksponent se vstavi črka E oziroma e. Število znakov za mesta desno od simbola določa, koliko znakov bo imel eksponent.

Če je eksponent negativen, se za E-, E+, e-, e+ znak minus izpiše neposredno pred eksponent. Če je eksponent pozitiven, se znak plus piše pred eksponente samo v primeru E+ or e+.

Ločilo za tisočice se vstavlja, če koda za oblikovanje vsebuje ločilo, vključeno med znake za cifre (0 ali #).

Ali se pika uporablja kot ločilo za tisoče ali za decimalke, je odvisno od področne nastavitve. Kadar vnašate število neposredno v izvorno kodo za Basic, za decimalno ločilo vedno uporabljajte piko. Kateri znak se bo dejansko uporabil, je odvisno od numeričnega oblike v sistemskih nastavitvah.

- + $ ( ) presledek: Znaki plus (+), minus (-), dolar ($), presledek ali oklepaji, ki so neposredno vneseni v oblikovni kodi, se prikažejo dobesedno.

Če želite prikazati kake druge znake, jim morate predpisati poševnico (\), ali pa jih obdati z narekovaji (" ").

\ : Poševnica izpiše naslednji znak v kodi za oblikovanje.

Znake v kodi za oblikovanje, ki imajo poseben pomen, je mogoče prikazati take kot so, samo če prednje zapišete poševnico. Poševnica se pri tem ne izpiše, razen če ne vpišete dvojno poševnico (\\) v kodo za oblikovanje.

Če želite dobeseden izpis, moramo postaviti poševnico pred znake za oblikovanje datuma in časa (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :) , pred znake, s katerimi se oblikujejo števila (#, 0, %, E, e, vejica, pika), in pred znake za oblikovanje nizov (@, &, <, >, !).

Lahko uporabljate tudi naslednje vnaprej določene oblike za števila. Razen oblike »General Number« vse vrnejo vnaprej določene oblike število v obliki decimalnega števila z dvema decimalnima mestoma.

Če uporabljate vnaprej določene oblike, morate ime oblike postaviti v narekovaje.

Vnaprej določena oblika

General Number: Števila se kaže, kot so bila vnesena.

Currency: pred število postavi znak za valuto, negativna števila vstavi v oklepaj.

Fixed: pred decimalno ločilo postavi najmanj eno cifro.

Standard: prikazuje števila z ločilo za tisočice.

Percent: Zmnoži število s 100 in mu prida znak za odstotek.

Scientific: prikaže števila v znanstveni obliki (npr. 1,00E+03 za 1000).

Kodo za oblikovanje je mogoče razdeliti v tri odseke, ki so med seboj ločeni z vejicami. Prvi del definira obliko za pozitivna števila, drugi del za negativna števila, tretji del pa za nič. Če navedete samo eno kodo za obliko, se jo bo uporabilo za vsa števila.

Področne nastavitve, ki se uporabljajo za obliko števil, datumov in valute v LibreOffice Basicu, lahko nastavite v – Nastavitve jezika – Jeziki. V kodah zapisov Basica je decimalna pika (.) vedno uporabljena kot ograda za desetiško ločilo, določeno z vašo področno nastavitvijo in bo kasneje zamenjana z ustreznim znakom.

Enako velja za področne nastavitve oblike datuma, časa in valute. Oblika zapisa Basica bo prevedena in prikazana glede na vaše področne nastavitve.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Sub ExampleFormat

    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")

    ' ko vnašate števila v izvorno kodo za Basic, uporabljajte vedno piko za decimalno ločilo.

    ' prikaže 6,328.20 v angleškem in 6.328,20 v slovenskem okolju.

End Sub