Ukaz Static

Deklarira spremenljivko ali polje na ravni procedure (to je znotraj podprograma ali funkcije) tako, da se vrednost spremenljivke ali polje ohrani, ko program podprogram ali funkcijo zapusti. Veljajo tudi konvencije za ukaz Dim.

Ikona opozorila

Ukaza Static ni mogoče uporabljati za definiranje spremenljivih polj. Polja morajo imeti fiksno velikost.


Skladnja:

Static ImeSpr [(začetek To konec)] [As SprVrsta], ImeSpr2 [(začetek To konec)] [As SprVrsta], ...

Primer:

Sub ExampleStatic

Dim iCount As Integer, iResult As Integer

  For iCount = 0 To 2

    iResult = InitVar()

  Next iCount

  MsgBox iRezultat, 0,"Odgovor je"

End Sub

 

' Funkcija za inicializacijo statične spremenljivke

Function InitVar() As Integer

  Static iInit As Integer

  Const iMinimum as Integer = 40 ' minimalna vrednost funkcije

  If iInit = 0 Then ' preveriti, da ni že inicializirana

    iInit = iMinimum

  Else

    iInit = iInit + 1

  End If

  InitVar = iInit

End Function