Ukaz DefSng

Če znak ali ključna beseda za deklaracijo vrste ni določena, se lahko z ukazom DefSng določi privzeto vrsto za spremenljivke na osnovi intervala črk.

Skladnja:

Defxxx obsegznakov1[, obsegznakov2[,...]]

Parametri:

Obsegznakov: črke, ki določajo obseg spremenljivk, katerim želite določiti privzeto vrsto podatkov.

xxx: ključna beseda, ki določa privzeto vrsto spremenljivke:

Ključna beseda: privzeta vrsta spremenljivke

DefSng: Single

Primer:

' Definicije predpon za vrste spremenljivk:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

DefSng s

Sub ExampleDefSng

    sSng=Single ' sSng je implicitna spremenljivka vrste Single

End Sub