Ukaz DefErr

Če znak ali ključna beseda za deklaracijo vrste ni določen, se lahko z ukazom Ukaz DefErr določi privzeto vrsto za spremenljivke na osnovi intervala črk.

Skladnja:

Defxxx obsegznakov1[, obsegznakov2[,...]]

Parametri:

Obsegznakov: črke, ki določajo obseg spremenljivk, katerim želite določiti privzeto vrsto podatkov.

xxx: ključna beseda, ki določa privzeto vrsto spremenljivke:

Ključna beseda: privzeta vrsta spremenljivke

DefErr: Error

Primer:

' Definicije predpon za vrste spremenljivk:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

DefErr e

Sub ExampleDefErr

    eErr=Error ' eErr je implicitna spremenljivka za napake

End Sub