Ukaz DefBool

Če znak ali ključna beseda za deklaracijo vrste ni navedena, se lahko z ukazom DefBool določi privzeta vrsta za spremenljivke na osnovi intervala črk.

Skladnja:

Defxxx obsegznakov1[, obsegznakov2[,...]]

Parametri:

Obsegznakov: črke, ki določajo obseg spremenljivk, katerim želite določiti privzeto vrsto podatkov.

xxx: ključna beseda, ki določa privzeto vrsto spremenljivke:

Ključna beseda: privzeta vrsta spremenljivke

DefBool: Boolean

Primer:

' Definicije predpon za vrste spremenljivk:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

Sub ExampleDefBool

    bOK=TRUE ' bOK je implicitna Boolova spremenljivka

End Sub