Ukaz Const

Definira niz kot konstanto.

Skladnja:

Const Besedilo = Izraz

Parametri:

Besedilo: poljubno konstantno ime, ki se drži običajne konvencije za poimenovanje spremenljivk.

Konstanta je spremenljivka, s katero lahko izboljšamo čitljivost programa. Konstante ne definiramo kot spremenljivke določene vrste, temveč jih uporabljamo kot oznake v programski kodi. Konstanto lahko definiramo samo enkrat in je tudi ne moremo spreminjati. Za definicijo konstante uporabimo naslednji ukaz:

CONST ImeKonstante=Izraz

Vrsta izraza je pri tem nepomembna. Ko program začne delovati, LibreOffice Basic programsko kodo priredi tako, da se ob vsaki uporabi konstanta zamenja z ustrezno definicijo.

Primer:

Sub ExampleConst

    Const iVar = 1964

    MsgBox iVar

    Const sVar = "Program", dVar As Double = 1,00

    MsgBox sVar & " " & dVar

End Sub