Ukaz Exit

Zapusti zanko Do...Loop ali For...Next, funkcijo ali podprogram.

Skladnja:

glejte Parametre

Parametri:

Exit Do

Veljavno samo znotraj ukaza Do...Loop kot skok iz zanke. Program se nadaljuje z ukazom, ki sledi ukazu Loop. Če so ukazi Do...Loop ugnezdeni, se kontrola prenese na zanko na naslednji višji ravni.

Exit For

Veljavno samo znotraj ukaza For...Next kot skok iz zanke. Program se nadaljuje z ukazom, ki sledi ukazu Next. Pri ugnezdenih zankah se kontrola prenese na zanko na naslednji višji ravni.

Exit Function

Zapusti nemudoma podprogram Function. Program se nadaljuje z ukazom, ki sledi klicu Function.

Exit Sub

Takoj zapusti podprogram. Program se nadaljuje z ukazom, ki sledi klicu Sub.

Ikona opombe

Naloga ukaza Exit ni, definirati konec programske enote – to funkcijo ima ukaz End.


Primer:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siKorak = 0 to 10 ' napolni polje s preizkusnimi podatki

    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' LinIskanje išče v polju besedil TextArray:sSeznam() besedilo sVnos

' Vrne indeks vnosa ali 0 (Null)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit For ' sVnos je najden

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function