Ukaz Stop

Stop zaustavi izvajanje programa v Basicu.

Skladnja:

Stop

Primer:

Sub ExampleStop

Dim iVar As Single

    iVar = 36

    Stop

    MsgBox Sqr(iVar)

End Sub