Ukaz Select...Case

Definira enega ali več blokov ukazov, odvisno od vrednosti izraza.

Skladnja:

Select Case pogoj Case izraz blok ukazov [Case izraz2 blok ukazov][Case Else] blok ukazov End Select

Parametri:

Pogoj: poljuben izraz, ki nadzira, če je potrebno izvesti blok ukazov, ki stojijo za posameznimi stavki Case.

Izraz: poljuben izraz, ki je skladen izrazu vrste Condition. Blok ukazov, ki se nahaja za stavkom Case, se izvede samo v primeru, da Pogoj ustreza Izrazu.

Primer:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "Število od 1 do 5"

    Case 6, 7, 8

      Print "Število od 6 do 8"

    Case 8 To 10

      Print "Večje od 8"

    Case Else

      Print "Izven obsega 1 do 10"

  End Select

End Sub