Konstante v Basicu

Konstante, uporabljene v programski kodi Basic

Logične konstante

Ime

Vrsta

Vrednost

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Primer:

Dim bPositive as Boolean

bPositive = True

Matematična konstanta

Ime

Vrsta

Vrednost

Pi

Double

3.14159265358979


Primer:

Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double

 Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi

End Function

Konstante predmetov

Ime

Vrsta

Raba

Empty

Variant

Vrednost Empty pomeni, da spremenljivka še ni bila inicializirana.

Null

null

Označuje, da spremenljivka ne vsebuje podatkov.

Nothing

Object

Spremenljivki priredite predmet Nothing, če želite odstraniti predhodno prireditev.


Primer:

SubExampleEmpty

Dim sVar As Variant

 sVar = Empty

 Print IsEmpty(sVar) ' Returns True

End Sub

Sub ExampleNull

Dim vVar As Variant

 MsgBox IsNull(vVar)

End Sub

Sub ExampleNothing

Dim oDoc As Object

 Set oDoc = ThisComponent

 Print oDoc.Title

 oDoc = Nothing

 Print oDoc ‘ Error

End Sub

Dodatne konstante VBA

Naslednje konstante so na voljo, če je omogočen združljivostni način VBA:

Ikona opozorila

Ta funkcija ali konstanta je omogočena z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Poimenovana konstanta

Šestnajstiška (desetiška) vrednost

Opis

vbCr

\x0D (13)

CR – prehod na začetek vrstice (angl. carriage return)

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF – prehod na začetek vrstice in pomik v novo vrsto

vbFormFeed

\x0c (12)

FF – pomik na novo stran (angl. form feed)

vbLf

\x0A (10)

LF – pomik v novo vrsto (angl. line feed)

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) v 32-bitnih sistemih Windows

\x0A (10) v drugih 64-bitnih sistemih

LF ali CRLF

vbNullString

""

Ničelni niz

vbTab

\x09 (9)

HT – vodoravni tabulator (angl. horizontal tab)

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT – navpični tabulator (angl. vertical tab)