Pretvorba datumskih vrednosti

Naslednje funkcije pretvarjajo datum v število, s katerim je mogoče računati, in nazaj.

Funkcija DateSerial

Vrne vrednost Date, če navedemo leto, mesec ali dan.

Funkcija DateValue

Vrne datumsko vrednost iz niza datuma. Niz datuma je celoten datum v eni sami numerični vrednosti. To serijsko številko lahko uporabite tudi za določitev razlike med dvema datumoma.

Funkcija Day

Na osnovi serijskega števila za datum, ki ga generirata funkciji DateSerial in DateValue, vrne vrednost, ki predstavlja dan v mescu.

Funkcija Month

Na osnovi serijskega števila za datum, ki ga generirata funkciji DateSerial in DateValue, vrne vrednost, ki predstavlja mesec v letu.

Funkcija WeekDay

Vrne vrednost, ki odgovarja dnevu v tednu za serijsko številko datuma, ki sta jo ustvarili funkciji DateSerial ali DateValue.

Funkcija Year

Na osnovi serijskega števila za datum, ki ga generirata funkciji DateSerial in DateValue, vrne leto datuma.

Funkcija CDateToIso

Na osnovi serijskega števila za datum, ki ga generirata funkciji DateSerial in CDateFromIso, vrne datum v zapisu ISO brez ločil (LLLLMMDD).

Letnico sestavljajo vsaj štiri števke, če je absolutna vrednost manjša od 1000, tudi vodilne ničle. Lahko je negativna z vodilnim minusom, če podani datum označuje letnico pred našim štetjem (pr.n.št.) in ima lahko več kot štiri števke, če je absolutna vrednost večja od 9999. Oblikovani niz je lahko v obsegu od »-327680101« do »327671231«.

Ikona opombe

Letnice, manjše od 100 in večje od 9999, so podprte od različice LibreOffice 5.4 naprej.


Funkcija CDateFromIso

Pretvori niz z datumom iz zapisa ISO (LLLLMMDD ali LLLL-MM-DD) v interno število za datume.

Letnico sestavljata dve (podprto le v obliki zapisa LLMMDD brez ločil zaradi združljivosti) ali najmanj štiri števke. Pri štirih števkah morajo biti podane vodilne ničle, če je absolutna vrednost manjša kot 1000, lahko pa je negativna z vodilnim minusom, če podani datum označuje leto pred našim štetjem (pr.n.št.) in ima lahko več kot štiri števke, če je absolutna vrednost večja od 9999. Oblikovani niz je lahko v obsegu »-327680101« do »327671231« oz. od »-32768-01-01« do »32767-12-31«.

Neveljaven datum povzroči napako. Letnica 0 ni sprejemljiva, zadnji dan pred našim štetjem je -0001-12-31 in naslednji dan je 0001-01-01. Datumi pred 1582-10-15 so v proleptičnem gregorijanskem koledarju.

Ikona namiga

Pri pretvorbi serijske številke datuma v natisljivi niz (npr. z ukazoma Print in MsgBox) se uporabi privzeti koledar krajevnih nastavitev, pri čemer lahko ob prelomnem datumu 15. 10. 1582 preklopi na julijanski koledar, to pa lahko povzroči drug prikazan datum od pričakovanega. Uporabite funkcijo CDateToIso, da pretvorite takšno datumsko številko v predstavitveni niz v proleptičnem gregorijanskem koledarju.


Ikona opombe

Oblika zapisa LLLL-MM-DD z ločili je podprta od različice LibreOffice 5.3.4 naprej. Letnice, manjše od 100 ali večje od 9999 so podprte od LibreOffice 5.4 naprej, če program ne deluje v združljivostnem načinu VBA.


Funkcija CDateToUnoDate

Vrne datum, strukturiran kot com.sun.star.util.Date UNO.

Funkcija CDateFromUnoDate

Pretvori datum, strukturiran kot com.sun.star.util.Date UNO, v datumsko vrednost.

Funkcija CDateToUnoDateTime

Vrne časovni del datuma, strukturiran kot com.sun.star.util.DateTime UNO.

Funkcija CDateFromUnoDateTime

Pretvori strukturo com.sun.star.util.DateTime UNO v datumsko vrednost.

Funkcija DateAdd

Prišteje razdobje navedenemu datumu tolikokrat, kolikokrat je zahtevano. in končni rezultat vrne.

Funkcija DateDiff

Vrne število intervalom med navedenima datumoma.

Funkcija DatePart

Funkcija DatePart vrača zahtevani del datuma.