Ukaz Reset

Zapre vse odprte datoteke in vsebino vseh datotečnih medpomnilnikov zapiše na disk.

Skladnja:

Reset

Primer:

Sub ExampleReset

On Error GoTo ErrorHandler

Dim iNumber As Integer

Dim iCount As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iStevilka, "To je nova vrstica z besedilom"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As iNumber

  For iCount = 1 To 5

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      Rem

    End If

  Next iCount

  Close #iNumber

  Exit Sub

ErrorHandler:

  Reset

  MsgBox "Vse datoteke bodo zaprte",0,"Napaka"

End Sub