Funkcija FreeFile

Vrne naslednjo razpoložljivo datotečno številko, da z njo odprete datoteko. To funkcijo uporabite, da s pomočjo datotečne številke odprete datoteko, ki še ni odprta za uporabo.

Skladnja:

FreeFile

Vrnjena vrednost:

Integer

Parametri:

To funkcijo je mogoče uporabljati samo neposredno pred ukazom Open. FreeFile vrne naslednjo datotečno številko, ki je na razpolago, vendar je ne rezervira.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

67 Preveč datotek

Primer:

Sub ExampleWorkWithAFile

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

Dim sMsg As String

  aFile = "c:\data.txt"

  sMsg = ""

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iStevilka, "Prva vrstica besedila"

  Print #iStevilka, "Še ena vrstica z besedilom"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As #iNumber

  While Not eof(#iNumber)

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)

    End If

  Wend

  Close #iNumber

  MsgBox sMsg

End Sub