Ukaz Close

Zapre imenovano datoteko, odprto z ukazom Open.

Skladnja:

Close StevilkaDatoteke As Integer[, StevilkaDatoteke2 As Integer[,...]]

Parametri:

StevilkaDatoteke: Izraz vrste Integer, ki določa številko podatkovnega kanala, ki ste ga odprli z ukazom Open.

Primer:

Sub ExampleWorkWithAFile

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

Dim sMsg As String

  aFile = "c:\data.txt"

  sMsg = ""

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iStevilka, "Prva vrstica besedila"

  Print #iStevilka, "Še ena vrstica z besedilom"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As iNumber

  While Not eof(iNumber)

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)

    End If

  Wend

  Close #iNumber

  MsgBox sMsg

End Sub